sobota, 5 sierpnia 2017

Wolnych dyskusji ciąg dalszy-ZATRZYMAJ PRZESTĘPCĘ LUB SPRAWCĘ WYKROCZENIA czyli jako obywatel masz prawo zatrzymać dariusza kwietnia gdy nielegalnie oprowadza ludzi po górach i pobiera bez działalności gospodarczej za to pieniądze

Po raz kolejny zabrakło miejsca na nowe komentarze w poprzednim wpisie.
Kontynuujemy więc dalej wolne dyskusje, ale dziś dodamy do nich temat nielegalnych i niezgodnych z prawem działań dariusza kwietnia w świetle obowiązującego prawa.

A w myśl tego prawa każdy z nas ma prawo i moralny obowiązek zatrzymania dariusza kwietnia w chwili gdy oprowadza bez zezwoleń i uprawnień przewodnika grupy ludzi po górskim terenie oraz gdy pobiera za to pieniądze nie posiadając żadnej zarejestrowanej działalności przewodniczej.
Najpierw przeczytajmy na temat tego prawa w cytowanym poniżej artykule:

Ujęcie obywatelskie sprawcy przestępstwa lub wykroczenia

http://maszprawo.org.pl/2016/11/ujecie-obywatelskie-sprawcy-przestepstwa-lub-wykroczenia/

Ustawodawca mając świadomość, iż częstokroć w sytuacji, w której osoba postronna jest świadkiem popełnienia przestępstwa, niezwłoczna interwencja organów ścigania celem ujęcia sprawcy nie zawsze jest możliwa, wprowadził do polskiej procedury karnej ujęcie obywatelskie.

Ujęcie obywatelskie

Ujęcie obywatelskie, określone w art. 243 Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) jest uprawnieniem, jakie ustawodawca przyznał każdej osobie będącej świadkiem przestępstwa, do ujęcia sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym bezpośrednio po jego popełnieniu. Warto zaznaczyć, iż ujęcie obywatelskie jest prawem do zatrzymania. Nie stanowi zatem obowiązku nałożonego na osobę, która znalazła się w okolicznościach opisanych w art. 243 k.p.k.
Art. 243. [Ujęcie obywatelskie]
§ 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.
§ 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.

Przesłanki ujęcia obywatelskiego

Co najistotniejsze, pomimo oczywistości popełnienia przestępstwa, skorzystanie z instytucji ujęcia obywatelskiego jest możliwe wyłącznie przy spełnieniu dodatkowych przesłanek opisanych w art. 243 k.p.k. Oznacza to, że osoba dokonująca ujęcia obywatelskiego nie może powoływać się jedynie na sam fakt popełnienia przestępstwa przez sprawcę, pomimo oczywistości jego popełnienia. Zgodnie z dyspozycją art. 243 k.p.k. ustawodawca dopuszcza możliwość skorzystania z omawianej instytucji tylko gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:
  1. ujęcia osoby zostanie dokonane w chwili popełnia przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa,
2. zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.
Odnosząc się do pierwszej przesłanki warunkującej prawo do ujęcia sprawcy przestępstwa określonej w art. 243 § 1 k.p.k. należy wyjaśnić pojęcie „ujęcia na gorącym uczynku”. Ujęcie na gorącym uczynku ma miejsce wówczas, gdy zatrzymanie sprawcy przestępstwa następuje w chwili popełnienia przestępstwa lub po jego popełnieniu, pod warunkiem, że sprawca pozostaje w miejscu popełnienia przestępstwa albo w jego pobliżu.

Pościg

Natomiast wykładnię językową sformułowania „pościg podjęty bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa”, którym ustawodawca posłużył się również w § 1 można wyjaśnić w oparciu o wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w sprawie o sygn. akt: II AKa 78/08. Zgodnie z wyżej powołanym wyrokiem omawiane pojęcie  należy rozumieć tak, jak to się przyjmuje w języku potocznym.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia (II AKa 78/08)
„[pościg należy rozumieć] (…) jako podążanie za sprawcą, którego przestępne zachowanie dostrzegło się w celu uniemożliwienia mu oddalenia się. Wymóg bezpośredniości jest spełniony także wówczas, gdy sprawca nie został dostrzeżony w miejscu popełnienia przestępstwa, ale możliwe jest ustalenie kierunku oddalania się sprawcy, którego zatrzymujący dogoni. Tak samo będzie w sytuacji, gdy w czasie podążania za sprawcą dojdzie do utraty z nim kontaktu wzrokowego. Czas pościgu nie jest ograniczony, może on trwać zarówno kilkanaście sekund czy kilka minut, jak i kilka dni.”
Bartoszewski Jerzy, Kodeks Postępowania Karnego, Komentarz Tom I
„W doktrynie spotkać można także szerszą interpretację pojęcia „pościg”, w myśl której pościg nie jest tylko czynnością polegającą na ściganiu sprawcy po popełnieniu przestępstwa, ale także swym zakresem obejmuje czynności, które mają na celu stwierdzenie miejsca przebywania i ujęcie sprawcy.”
Warto podkreślić, iż nie bez przyczyny ustawodawca wskazał, iż pościg winien być podjęty bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa. Oznacza to, że między chwilą zauważenia zachowania się osoby, które wypełnia znamiona przestępstwa a podjęciem pościgu musi zachodzić nieprzerwana ciągłość czasu i miejsca.
Nasuwa się pytanie czy z instytucji ujęcia obywatelskiego będzie mogła skorzystać osoba, która rozpozna sprawcę po upływie pewnego czasu od momentu popełnienia przestępstwa (nie podejmując uprzednio próby schwytania sprawcy przestępstwa) albo osoba, która co prawda pościg podjęła, ale go przerwała?
Doktryna stoi na stanowisku, iż okoliczności opisane powyżej nie wypełniają przesłanek, których spełnienie jest niezbędne aby móc skorzystać z instytucji ujęcia obywatelskiego. Jak zatem zachować się w sytuacji gdy pościg nie jest już dopuszczalny na gruncie obowiązującego prawa? W takich sytuacjach jedynym słusznym, pozostającym w zgodzie z prawem zachowaniem, będzie powiadomienie pierwszego napotkanego funkcjonariusza Policji, który będzie uprawiony dokonać zatrzymania wskazanej osoby.

Ukrycie się sprawcy lub brak możliwości ustalenia jego tożsamości

Jak wskazano na wstępie warunkiem skorzystania z instytucji ujęcia obywatelskiego jest nie tylko dokonanie ujęcia sprawcy czynu zabronionego „na gorącym uczynku” ale także wystąpienie uzasadnionych okoliczności mogących wywołać obawę ukrycia się sprawcy.
Z zasadną obawą ukrycia się osoby sprawcy przestępstwa będziemy mieli do czynienia w sytuacji, w której sprawca czynu podejmuje się ucieczki z miejsca popełnienia przestępstwa lub w sytuacji, w której sprawca przestępstwa zakomunikuje osobie dokonującej obywatelskiego ujęcia, zamiar ukrycia się.
Przesłanką usprawiedliwiającą podjęcie pościgu będzie również niemożność wylegitymowania sprawcy przestępstwa celem ustalenia jego tożsamości. W efekcie, z instytucji ujęcia obywatelskiego nie będzie mogła skorzystać osoba będąca świadkiem popełnienia przestępstwa przez osobę jej znaną, nawet z widzenia.

Przekazanie sprawcy Policji

Zgodnie z wytycznymi art. 243 § 2 k.p.k. osobę ujętą należy niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Sformułowanie „niezwłocznie” oznacza niezbędny okres czasu jaki jest potrzebny w celu zawiadomienia oraz przybycia funkcjonariuszy policji, ewentualnie czas, jaki jest potrzebny na samodzielne doprowadzenie osoby ujętej do najbliższego komisariatu policji. Przekazaniem w ręce Policji będzie również udostępnienie funkcjonariuszom Policji miejsca, w którym chwilowo przebywa ujęty sprawca przestępstwa.

Przymus bezpośredni przy obywatelskim ujęciu

Kwestię stosowania przemocy przez osobę dokonującą ujęcia obywatelskiego wobec sprawcy przestępstwa wyjaśnił m.in. Sąd Apelacyjny w Krakowie, który w wyroku z dnia 22.06.2006 r., w sprawie o sygn. akt: II AKa 87/06 wyraził pogląd, zgodnie z którym stosowanie przemocy wobec osoby ujętej jest dopuszczalne w granicach niezbędnych do uniemożliwienia tej osobie oddalenia się, w tym z zastosowaniem wobec niej krótkotrwałego pozbawienia wolności. W takich okolicznościach sprawca przestępstwa nie ma prawa do obrony koniecznej.
SN I KZP 58/99, OSNKW 2000, nr 3-4, poz. 23 z glosą J. Cieszkowskiej, Prok. i Pr. 2001, nr 2, s. 105.
„Ujęcie może dotyczyć sprawcy każdego przestępstwa, w każdej postaci (zjawiskowej czy stadialnej), o ile jest ona karalna.”
Dokonanie ujęcia obywatelskiego, które nie spełnia wymogów określonych w art. 243 k.p.k., może powodować po stronie osoby dokonującej ujęcia obywatelskiego powstanie odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę jak i również z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 415 k.c.), nadto odpowiedzialność karną na podstawie art. 189 k.k. (bezprawne pozbawienie wolności) lub art. 191 k.k. (zmuszanie do określonego zachowania).

Ujęcie obywatelskie sprawcy wykroczenia

Mało znanym faktem jest, iż instytucja ujęcia obywatelskiego ma zastosowanie nie tylko w przypadku sprawcy przestępstwa, ale również w przypadku sprawcy wykroczenia. Wskazuje na to jednoznacznie art. 45 § 2 k.p.s.w.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Art. 45. § 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem, jeżeli:
1) zachodzą podstawy do zastosowania wobec niej postępowania przyspieszonego;
2) nie można ustalić jej tożsamości.
§ 2. Art. 243 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio.

Podsumowanie

Podsumowując powyższe rozważania wskazać należy, iż instytucja ujęcia obywatelskiego jest uprawnieniem, które bez wątpienia zwiększa poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie. Ustawodawca, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w zakresie poprawienia standardów bezpieczeństwa zdecydował się na zwiększenie udziału czynnika społecznego w życiu publicznym poprzez przyznanie obywatelom wyżej opisanych uprawnień dających możliwość reagowania w sytuacji zagrożenia.


Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że każdy z nas ma obywatelskie prawo zatrzymać sprawcę nie tylko przestępstwa, ale i wykroczenia, którego-których dariusz kwiecień dopuszcza się notorycznie od lat unikając odpowiedzialności karnej.
Mamy prawo podczas zatrzymania użyć wszelkich środków mających powstrzymanie oddalenia się dariusza kwietnia z miejsca przestępstwa lub wykroczenia, a więc również broni palnej wymagającej zezwolenia jak też tej takowego nie wymagającej. 
Na przykład gdy napotkamy w terenie dariusza kwietnia prowadzącego grupę ludzi, a wiemy doskonale, że nie posiada na to uprawnień możemy dokonać zatrzymania obywatelskiego i wezwać policję.
Możemy również dokonać takiego zatrzymania podczas gdy dariusz kwiecień pobiera nielegalnie pieniądze od nas i innych ludzi za takie oprowadzanie.
Możemy również dokonać podobnego zatrzymania gdy zauważymy dariusza kwietnia podczas nielegalnego przekopywania ziemi w lesie lub plądrowania jakichkolwiek domów, stanowisk archeologicznych czy wchodzenia na prywatny teren objęty zakazem wchodzenia.
Możliwości i okoliczności, w których należało by zatrzymać dariusza kwietnia na przestępstwach lub wykroczeniach jest taka masa, że nie zdołam ich tu wszystkich przypomnieć w jakich dariusz kwiecień się ich dopuszczał przez ostatnie lata.

A może by tak zorganizować obywatelski patrol w Górach Sowich i zapolować na tego łobuza i dokonać takiego zatrzymania?
Kto chętny niech się zgłasza w komentarzach i na maila pinokioriese@gmail.com

Nie zapominajcie, że na forum mieszkańców Głuszycy toczy się dyskusja nt. przestępczej i nieobyczajnej działalności dariusza kwietnia:
http://gluszyca.naszemiasto.pl/artykul/forum-mieszkancow-gluszycy,667110,art,t,id,tm.html
czwartek, 27 lipca 2017

Wolnych dyskusji ciąg dalszy

Znów w poprzednim temacie nasze komentarze prawie przestały się mieścić.
Zakładamy więc nowy temat by kontynuować nasze dyskusje.
Przypominam tylko, że całą prawdę o zboczeńcu z Głuszycy możecie przeczytać na forum Głuszycy 
http://gluszyca.naszemiasto.pl/artykul/forum-mieszkancow-gluszycy,667110,1,art,t,id,nk,tm.html#skomentuj

O ile moderatorka tego forum ich nie usunie, co zdarza się za dnia.

Zachęcam też do zaznaczenia na dole tematu pod komentarzami opcji śledzenia nowych komentarzy by dostawać na majla najnowsze.

Czas wakacji jak widać sprzyja wolnym dyskusjom na wszelkie tematy.

czwartek, 20 lipca 2017

Dalej kontynuujemy dyskusję z poprzednich tematów i o wszystkim

Po raz kolejny zabrakło miejsca na nasze komentarze w poprzednim temacie, więc zakładamy nowy by je kontynuować.
Cieszy mnie, że dyskutujemy tu o wszystkich tematach wyrażając swoje opinie. Nawet Ci, którzy ograniczają się do wklejenia linka do jakiegoś materiału w komentarz również wyrażają tym swoją opinię.
Nasz blog częściowo stał się areną wymiany poglądów i okazją do określenia się w nim.
Rad jestem z tego, że ogromna większość jest jednomyślna, co do i dariusza kwietnia i sytuacji politycznej w Polsce i na świecie.
Mamy dziennie ponad 1800 odsłon z niepowtarzalnych IP. A to świadczy, że mamy większą oglądalność niż niejeden film tego Głuszyckiego świra.
Ze swoim zdaniem docieramy więc do całkiem szerokiego grona odbiorców więc mamy powody do zadowolenia.

DLA TYCH CO NIE ZNAJĄ JESZCZE KOMPROMITUJĄCYCH DOWODÓW NA ZBOCZENIA, DEWIACJE I ŁAJDACTWA dariusza kwietnia,
KTÓRE NA TYM BLOGU NIE MOGĄ BYĆ WE WPISACH GŁÓWNYCH ZE WZGLĘDU NA NIEODPOWIEDNIE TREŚCI ZAPRASZAM NA FORUM MIESZKAŃCÓW GŁUSZYCY GDZIE REGULARNIE TE DOWODY SA PREZENTOWANE:

FORUM MIESZKAŃCÓW GŁUSZYCY
I MATERIAŁY, KTÓRE POWINNI WSZYSCY POZNAĆ
http://gluszyca.naszemiasto.pl/artykul/forum-mieszkancow-gluszycy,667110,1,art,t,id,nk,tm.html#skomentuj

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NAJNOWSZYMI KOMENTARZAMI NA NASZYM BLOGU
Na samym dole pod ostatnim komentarzem jest kwadracik, który gdy zaznaczysz będziesz dostawać na swego maila każdy nowy komentarz opublikowany na naszym blogu.
Jest to wygodne i nie wymagające wchodzenia na bloga by przeczytać co kto nowego napisał, a gdy zechcesz odpowiedzieć wystarczy kliknąć w linka i zostaniesz przeniesiony do strony gdzie był napisany komentarz. Dzięki temu jeśli ktoś napisze komentarz trzy i więcej tematów wstecz każdy kto zasubskrybował odpowiedzi znajdzie ten najnowszy.
NIESTETY trzeba to robić za każdym razem gdy jest nowy temat. Na nowo trzeba zaznaczyć ten kwadracik inaczej nowe komentarze w nim nie pojawią się w Twojej poczcie.


A WIĘC ZAPRASZAM DO DALSZEJ DYSKUSJI NA NASZYM BLOGU NO I NA FORUM GŁUSZYCY.

piątek, 14 lipca 2017

kontynuujemy dyskusję z poprzednich tematów i o wszystkim

Jak zwykle zabrakło miejsca na komentarze i polemiki w poprzednim temacie.
Nasz blog, ku mojej satysfakcji i zadowoleniu stał się miejscem wymiany zdań nie tylko na temat zboczeńca z Głuszycy, ale na różne ważne dla nas Polaków tematy.
I dobrze, bo co tu pisać więcej o idiocie w zielonych kalesonach, który rżnie eksploratora i struga objawiciela nieznanej urojonej prawdy?
Zwykły oszust z urojeniami i schizami z mentalnością komucha i łajdaka zdolnego posuwać się w swej sfrustrowanej psychice do pomówień, oszczerstw i wielu innych łajdactw.
Zwykły nieudacznik, któremu można zacytować poniższy tekst:


Kwiecień niczego się nie dorobiłeś całe życie żerowałeś na naiwnych babach pomieszkiwałeś u nich żyjąc na ich koszt sam o tym pisałeś na swoim blogu jak mieszkałeś u Magdy, że gdyby nie jej finansowa pomoc to byś skończył na bruku-co nieprawda pokazać screena? Z każdej roboty cie wywalano za pijaństwo, działalność „złota rączka” musiałeś zamknąć bo nie płaciłeś podatków i ZUS. Nic nie osiągnąwszy wpadłeś w zakompleksienie widząc, że inni dorabiają się mieszkań, samochodów, udanych rodzin. Matka ci ciosała kołki na głowie za pijaństwo i nieróbstwo Toś sobie wymyślił, że zaimponujesz wszystkim i stworzysz wokół siebie wielki krąg odbiorców wyssanych z chorego łba bredni o wilkołakach. Plany miałeś wielkie, setki fanów w sieci, regularne prelekcje, kilka tysięcy miesięcznych zysków z prelekcji itd. I chciałeś też zaimponować ludziom, którzy pokończyli szkoły i mieli 100000 razy większą wiedzę w temacie Riese niż ty. I to wszystko umyśliłeś sobie w swym zakompleksionym ego, w którym nic nie osiągnąłeś. Chciałeś pokazać wszystkim od głupich bab, rodziny po prawdziwych historyków, że Dariusz kwiecień jest wielkim odkrywcom tajemnic i propagatorem historii, a wyszedłeś na idiotę, zwykłego niedouczonego głupka, który teraz udaje tego kim by tylko chciał być, a nie jest. Jesteś zerem, nikim, bezwartościowym śmiesznym klownem, pajacykiem z długim przekrwionym nosem i przepitymi rozbieganymi oczkami pijaczka z pod sklepu spożywczego.

Na szczęście na forum mieszkańców Głuszycy dobra dusza cały czas wkleja materiały, które pokazują prawdziwe oblicze dariusza kwietnia i jego zboczenia, łajdactwa, skurwysyństwa i wszelkie jego kompromitujące go fakty z życia prywatnego:

FORUM MIESZKAŃCÓW GŁUSZYCY
I MATERIAŁY, KTÓRE POWINNI WSZYSCY POZNAĆ
http://gluszyca.naszemiasto.pl/artykul/forum-mieszkancow-gluszycy,667110,1,art,t,id,nk,tm.html#skomentuj

Znajdziecie tam bardzo dużo różnych opinii o tym idiocie, ale uważajcie bo idiota obrał taktykę podszywania się pod innych, co robił już kilka lat temu na forum wolnych ludzi, i wypisuje komentarze mające na celu skłócić piszących tam o nim czytelników.
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Z
NAJNOWSZYMI KOMENTARZAMI NA NASZYM BLOGU
Na samym dole pod ostatnim komentarzem jest kwadracik, ktory gdy zaznaczysz będziesz dostawać na swego maila każdy nowy komentarz opublikowany na naszym blogu.
Jest to wygodne i nie wymagające wchodzenia na bloga by przeczytać co kto nowego napisal, a gdy zechcesz odpowiedzieć wystarczy kliknąć w linka i zostaniesz przeniesiony do strony gdzie był napisany komentarz. Dzięki temu jeśli ktoś napisze komentarz trzy i więcej tematów wstecz każdy kto zasubskrybował odpowiedzi znajdzie ten najnowszy.
NIESTETY trzeba to robić za każdym razem gdy jest nowy temat. Na nowo trzeba zaznaczyć ten kwadracik inaczej nowe komentarze w nim nie pojawią się w Twojej poczcie :(


A WIĘC ZAPRASZAM DO DALSZEJ DYSKUSJI NA NASZYM BLOGU NO I NA FORUM GŁUSZYCY.

niedziela, 9 lipca 2017

Kamerkowy zboczeniec ZNÓW NAZYWA ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH-WYKLĘTYCH, "PRZEKLĘTYMI”

Gdzie jest Dariusz Kwiecień cała prawda o Wielkim Otwarciu WrótMatoł poczytał nieco naszego bloga i innych stron w sieci i wali te swoje mądrości w przekręcony sposób, o których wszyscy od dawna wiedzą.


RABKA JEST WG. IDIOTY Z GŁUSZYCY W BESKIDZIE ŻYWIECKIM
Debil twierdzi, że w Rabce działał Lebensborn, a Rabka jest w Beskidzie Żywieckim, tylko pogratulować znajomości geografii.

FRANCUZI MIGRUJĄ DO POLSKI I WYKUPUJĄ DOMY
Kolejnym debilizmem tego idioty jest twierdzenie, że na DŚ uciekają imigranci francuscy rzekomo przed tym co się u nich dzieje, wykupując domy i robiąc bardzo duże zapasy. Skąd on takie głupoty czerpie? Tylko z chorego paranoicznego łba.

Głąb twierdzi, że Austria wysłała wojska na granicę z Włochami, co jest nie prawdą bo ma zamiar wysłać, a to różnica, by powstrzymać falę migrantów.

SKURWYSYN ZNÓW UBLIŻA ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM-NIEZŁOMNYM NAZYWAJĄC ICH „PRZEKLĘTYMI”
A na dodatek przemyca w tym swoim jebanym bełkocie dezinformację, że żołnierze wyklęci współpracowali i bratali się z bandami UPA pod pretekstem walki z komunizmem, i skurwysyn sugeruje, że UPA i wyklęci dokonywały zbrodni na wschodnich terenach h, co według skurwysyna jest czarną kartą naszej historii!!!

Po raz kolejny ta antypolska kanalia zasiewa tak nikczemną nieprawdę, za którą w czasach wojny dostał by i POWINIEN DOSTAĆ KULĘ W ŁEB od AK, i mam nadzieję, że jeśli jaka wojna wybuchnie to tak się stanie, a ja obiecuję będę pierwszym, który za to na niego zapoluje.

MANEWRY ROSYJSKO CHIŃSKIE NA BAŁTYKU TO PRZEMILCZANA PRZEZ MEDIA SPRAWA
Kretyn twierdzi, że media i ludzie nie wiedzą, że na Bałtyku odbywają się manewry Rosyjsko Chińskie, gdy tymczasem była o tym mowa we wszystkich mediach TV przy okazji wizyty Donalda Trumpa i w sieci i każdy to wie. 

MASONI SPOTKALI SIĘ W POLSCE
Debil stwierdza, że na terenie Polski odbyło się jakieś spotkanie wysokich masonów, tylko kto i gdzie to już idiota nie powie, bo sam nic nie wie, a to co powiedział to urojony wymysł obliczony na zasianie kolejnych teorii spiskowych wyssanych z chorego łba, jak wszystko inne co dziś powiedział.

WOJSKA ROSYJSKIE I CHIŃSKIE NAS ATAKUJĄ
Idiota twierdzi, że wojska chińskie i rosyjskie regularnie naruszają naszą przestrzeń, bo ma alkoholowe urojenia i koszmary nocne, a potem myśli, że widział to naprawdę.

WOJNA PiS I PO TO UKARTOWANA WOJNA
To matoł dopiero odkrył, że wojna między PO i PiS to ukartowana gra hahahaha.

Od samego początku było wiadomo dla inteligentnych, że cała wierchuszka solidarności i wszystkich rządów do tej pory to była jedna ukartowana gra by nakładać na ludzi coraz więcej i coraz wyższych podatków.

Idiota stwierdza, że nagonka pisiorów na Merkel to część jakiegoś planu jak i wszystko o czym mówi, ale oczywiście w jakiś przejrzysty i jasny sposób nie potrafi tego co mówi uzasadnić wieszcząc jedynie ten swój paranoiczny bełkot będący zmieszanym zwidem tego co Se umyśli z tym co gdzieś zaczyta w sieci i jebie mu się to wszystko w tej pustej niedouczonej łepetynie.

JESTEŚMY POD OKUPACJĄ WOJSK NATO!!!
To debil hehe, ale mówiąc takie słowa łatwo się zorientować w czyim interesie ta kanalia mówi takie słowa. Jak widać mówi je w interesie zaborczej Rosji, a raczej WŁADZ Rosji, bo zwykli Rosjanie już dawno stracili imperialne zapędy. Głuszycka antypolska gnida sieje więc kłamstwa o NATOwskiej okupacji by sprzyjać interesom władz Rosji.

 Z jednym można się zgodzić, że Polska powinna stawiać na własną armię, a nie tylko na obcą, no ale nawet idiota czasem musi powiedzieć coś mądrego by do końca nie wyjść na debila.
WIELKIE OTWARCIE WRÓT I WIELKIE MISTERIUM
Oczywiście nie mógł powstrzymać się by nie wpleść w ten swój bełkot mało inteligentny sloganów o wielkim otwarciu wrót i misterium, które już, już niebawem nastąpi. No cóż popije paranoik kilka tygodni z jakimś nowym kochasiem i nazbiera mu się potrzeba i mus by znów skręcić bezwartościowy materiał tylko po to by okrasić go tymi swoimi urojonymi stwierdzeniami.

GWAŁTY ROSJAN NA POLAKACH TO ODWET ZA GWAŁTY POLAKÓW NA ROSJANACH
A teraz w szczególności posłuchajcie tego fragmentu od
5:55 https://youtu.be/wgXEkEznFK0?t=357
Kwiecień broni Rosjan, którzy gwałcili i mordowali Polaków jakąś jebaną skurwiałą sugestią, że był to odwet za gwałty Polaków na ich narodzie!!!

Skurwysyn w tym swoim jebanym monologu, w którym raz skacze na zbrodnie niemieckie, a raz na rosyjskie, a raz opowiada o obecnej sytuacji nawiązując do gwałtów islamskiej dziczy na Europejczykach i europejskich kobietach w sprytny sposób przemyca takie dezinformacje w takiej postaci i formie by przeciętnemu widzowi pozostała ta łajdacka informacja, że Rosjanie gwałcili i mordowali w czasie wojny Polaków bo to był ich odwet za Polskie zbrodnie na ich narodzie.

AGENT PUTINA
Frajer znów zrobił film o niczym opowiadając w przekręcony sposób to o czym w sieci można bez trudu przeczytać. Na dodatek przemycił kilka nieprawd historycznych obliczonych na antypolskie działanie. W tak krótkim monologu powiedział tyle nieprawd uszytych w przemyślany bełkot, który widać, że jest mu nadany przez jakąś ruską agendę.

Tyle w temacie o komuchu z Głuszycy.

DODATEK 1
WALCZMY
Z FAKE NEWSAMI
JAKIE SIEJE DARIUSZ KWIECIEŃ!!!!

OD LAT TO ZAKŁAMANE BYDLE Z GŁUSZYCY MIENIĄCE SIĘ ODKRYWCĄ NIEZNANEJ HISTORII PRZEMYCA W SWYCH WYPOWIEDZIACH SETKI NIEPRAWDZIWYCH DEZINFORMACJI DOTYCZĄCYCH HISTORII, WYDARZEŃ, A NADTO PRZESZŁOŚCI JAKA MIAŁA MIEJSCE W NASZEJ OJCZYŹNIE.
W swym zmyślonym po części i urojonym bełkocie ten antypolski bydlak wplata nieprawdziwe informacje o żołnierzach wyklętych, o komunistycznych zbrodniach na naszym narodzie, o nazistowskich działaniach, eksperymentach, planach etc.
Wszystko to służy zafałszowaniu tej prawdziwej historii, która jest podstawą naszej narodowej tożsamości.
Dlatego przyłącz się do walki z tą patologią sterowaną jak się zdaje ze wschodu poprzez nieustanne domaganie się DOWODÓW na wszystko co mówi, na podawanie źródeł, świadków, dokumentów.
Nie przyjmuj tego co wygaduje to Głuszyckie skurwiałe bydle bez WERYFIKACJI!!!
Cokolwiek mówi to bydle powinieneś zweryfikować i pytać go skąd wziął dowolną informację.
Dopiero wtedy zobaczysz, że 99% z tego co mówi nie ma żadnych źródeł, a ten 1% to informacje zaczytane i przeinaczone na własną paranoiczną modłę.
Nie dawaj się ogłupiać temu idiocie z Głuszycy, nie dawaj mu na sobie zarabiać, nie uczestnicz w tych jego pseudo historycznych spotkaniach, które są niczym innym jak chucpą przeciwko prawdziwej historii.
Uczestnicząc w spotkaniach z tym antypolskim dezinformatorem przyczyniasz się do zadeptywania prawdziwej Polskiej historii i całej Europy. Płacąc mu za te spotkania pomagasz mu w tym by tworzył antypolską propagandę i mamił nią ludzi nie zawsze znających historię naszego narodu.

DODATEK 2
CZYLI PONOWNE PLUCIE NA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH-NIEZŁOMNYCH
WIARA W PLAN HIMMLERA
I OGÓLNIE CZYSTY BEŁKOT PIJACKIEJ MORDY SAMOCHWAŁY
NIE MINĘŁO KILKA CHWIL, A SEXKAMERKOWA PROSTYTUTKA ZAPODAŁA NA JUTUBA KOLEJNY BEZWARTOŚCIOWY MATERIAŁ PEŁEN PIJACKIEGO UROJONEGO BEŁKOTU
Dariusz Kwiecień gdześ z Polski 2017

Kamerkowy prostytut skręcił kolejny materiał obliczony na zwabienie naiwniaków chcących zobaczyć tajemnicze miejsca, które mu podobno pokazywał słynny wymyślony Jarecki, który z Riese miał tyle wspólnego co pijak z pod budki z piwem z tajemnicami Watykanu. A cały ten Jarecki to przypomnę bo pewnie już zapomnieliście, postać wymyślona oparta na opowieści Jerzego Cery, którą opisał w jednej ze swych książek o tym jak Anton Dalmus gdy działał po wojnie na tych terenach był w bardzo bliskiej zażyłości z młodym kilkunastoletnim Polskim chłopakiem, którego wtajemniczał w swe tajemnice i miejsca. Kwiecień zerżnął ten scenariusz i ukuł legendę o sobie samym na wzór opowieści Cery, że też jako mały chłopak był pod "opieką" jakiegoś Niemca zwanego "Jarecki", który i jemu zdradzał tajemnice i tajemnicze miejsca.
Z naszych ustaleń w samej Głuszycy i rozmów z mieszkańcami oraz z dyskusji na forum mieszkańców Głuszycy wynika, że cały ten Jarecki tak ogólnie nie istniał w takim wymiarze jak kreuje kwiecień tylko był to obleśny pijaczek, który wabił chłopców do lasu pokazując im znalezioną poniemiecką broń by ich seksualnie molestować, a kwiecień był jego ofiarą i to długi czas.

Cały materiał pełen wierutnych głupot. Idiota pokazał kawałek porcelany ciesząc się, ze dokonał odkrycia i nazwal to poznawaniem historii hahaha, pochwalił się, że robi w lesie jakieś szkolenia, popsioczył, że tam są prowadzone nielegalne eksploracje zapominając, że sam jeszcze niedawno paradował z dumą z nie swoim wykrywaczem sugerując, że takie prace tam prowadzi i wywijał magnesem neodymowym na sznurku, którym przeczesywał stawy w Głuszycy, i on pieprzy coś o nielegalnych pracach?

ZNÓW ŻOŁNIERZE WYKLĘCI DLA NIEGO SĄ ŻOŁNIERZAMI PRZEKLĘTYMI PRZEZ NARÓD!!!
Kawał skurwysyna kuje fałszywe określenie o żołnierzach niezłomnych,

Że to żołnierze przeklęci i w dodatku brnąc w tej swojej dezinformacyjnej propagandzie skurwysyn sugeruje, że żołnierze AK byli przeklęci nie tylko przez państwo, przez naród i przez cały świat.

No kurwa tylko mu mordę obić za takie słowa.
Żołnierze "wyklęci" nigdy nie byli przeklęci przez naród i cały świat. To kawał kurwy propagującej fałszywy obraz komunistycznej Polski usiłuje zakorzenić taką myśl u ludzi nie znających historii by umniejszyć zbrodniczości komunistycznych władz cedując to"przeklęcie" z tychże władz częściowo na cały naród i świat.
To jebana komunistyczna propagandowa świnia antypolska.
Czekam, aż go ktoś za to srodze ukaże....

MIAŁEM W RODZINIE ŻOŁNIERZY Z ARMII LUDOWEJ, GWARDII LUDOWEJ I ARMII KRAJOWEJ!!!
Co za kłamstwo ludziska, to kawał zboczonej kurwy nagle objawia światu, że poza komuchami w rodzinie miał żołnierzy z AK, co jest  absolutną nieprawdą.Ten skurwysyn wiele razy szkalował żołnierzy wyklętych za to, że mu zabili wujka, który był w AL i wysługiwał się zaborcom sowietom, a teraz po latach nagle by wyjść w oczach naiwniaków nieco bardziej patriotycznie głosi, że i żołnierze AK byli w jego rodzinie-to kłamstwo.
Cała jego rodzina to komunistyczne sługusy i zdrajcy Polski, a on sam należał do ZSMP i PZPR o czym sam mówił i się tym chełpił.
Ta antypolska szmata, to dezinformacyjne komunistyczne ścierwo jest ostatnią osobą, która nie powinna wypowiadać się na tematy Polski i patriotyzmu, a jednak to robi mocno pracując na odpowiednią karę.

===

Dalej skurwiel wspomniał, że Niemcy uciekając chowali na tych terenach swoje depozyty i tu jest sedno sprawy. Wszyscy to wiemy, a to bydle najlepiej i dlatego gania po tych górach w nadziei ich znajdowania-taka jest prawda o tej skurwiałej antypolskiej świni.
Potem skurwiel pierdoli różne pierdoły pomieszane i mało istotne o zasłyszanych historiach, których komentować nie będę bo jak sam mówi to są bajania i pierdolenie, na które nigdy powtarzam nigdy nie przedstawił ani jednego świadka, wciskając kit, że w te jego wilkołaki i strzygi wierzą miliony na całym świecie! 
Ogólnie bełkot, ogólnie farmazony, wymysły z wplecionymi dezinformacjami historycznymi i politycznymi. 
Na dodatek wmawia ponownie, że Francuzi i Niemcy kupują tu domy i robią w piwnicach wielkie zapasy, ale czy ktoś zapyta gdzie? Czy skurwiel siejący strach i wizje apokalipsy pokaże te domy i tych Niemców i Francuzów? Oczywiście nie, bo to nieprawda.
Resztę czego nie skomentowałem zostawiam wam.sobota, 1 lipca 2017

SEXKAMERKOWEMU PROSTYTUOWI ZNÓW SIĘ WROTA OTWIERAJĄ, A BIAŁE KRÓLIKI PRZED OCZAMI BIEGAJĄ.


I słowo ciałem się stało .

 
 Nasz Głuszycki kamerkowy sexplorator znów miał wizje apokalipsy wielkiego NIEWYOBRAŻALNEGO otwarcia wrót zagłady ludzkości. Znów kilka puszek piwa, kilka flaszek bimbru załatwionego jak opowiadała była kochanka od znajomego bimbrownika z Łodzi i mamy kolejną petardę wieszczeń schizofrenik, który to tu coś zaczyta, to tam coś obejrzy w TV i na FB i miesza mu się to wszystko tak, że w sumie to może i ma w niektórych punktach rację, ale w zakłamany i obłudny sposób nie pamięta, ze to właśnie on jest jednym z tych ogniw, które napędza i nakręca ten nurt zagłady naszej narodowej tożsamości, a tym samym nas samych jako Polaków.
Udowodnijmy to po raz enty:
 


Wielkie Otwarcie Wrót już się odbywa na naszych oczach ,
 Nazywanie całej sytuacji na świecie i w Europie w ten sposób jest przejawem choroby umysłowej przejawiającej się dobieraniem mistyczno-apokaliptyczno-demonicznych określeń wynikających z chorych upiornych wizji pod wpływem środków odurzających lub z powodu szwankowania umysłu.

jednak sprytnie stosowana propaganda oraz konsumpcjonizm zamydlają nieświadomym oczy .
 Po części tak, by to wiedzieć nie trzeba wielkiej inteligencji. Ale tak mówią przeważnie ci, którzy nigdy nie mieli talentu do zdobycia jakichkolwiek dóbr materialnych poprzez własną pracę, twórczość czy zaradność życiową. Zwykłe obiboki i nieroby zwane dalej pospolitymi nieudacznikami by zamaskować frustrację z powodu niezdolności do osiągania materialnych sukcesów zwykle udają pogardę dla tych, którym się powiodło i, którzy dorobili się czegoś w życiu. Taki obibok by nie czuć się gorszym zwykle w pogardliwy sposób nazywa ludzi sukcesu, choćby to był mały materialny sukces, konsumpcjonistą sugerując, że ten jest czymś gorszym od tego obiboka, który nie "zniża się tak nisko do poziomu walki o dobra materialne" a dąży jakoby do światłości umysłu. Otóż obibok nie pracujący, nie mający do czynienia bezpośrednio z systemem, podatkami, przepisami, składkami ZUS, walką o tzw. byt nie ma zwyczajnie pojęcia o tym systemie bo go osobiście tak nie doświadcza jak właśnie taki jak on to zwie "konsumpcjonista", bo ten siedzi w systemie tak głęboko, że jego świadomość realiów bytu jest tysiąc razy większa niż owego obiboka stawiającego się ponad :konsumpcjonistę" obiboka, który zwyczajnie nie radzi sobie w tym trudnym KONSUMPCJONISTYCZNYM świecie.

Prawda o tym co nas czeka jest straszna ,
 A jaka to prawda? Może tak zamiast schizofrenicznych okólników jakiś konkret? Czy po IIwś może być coś jeszcze straszniejszego?


 kwestią czasu jest gdy słowa przepowiedni o wielkiej zagładzie się wypełnią .
 JASNE!!!! Prędzej czy później pierdolnie asteroida, kosmiczny wiatr przywieje nieznany wirus, który załatwi połowę jak nie więcej ludzkości, a jak nie to, to ludzie z nudów pokojowym bytem, bo mają to we krwi, wszczną kolejną wojnę dla przyspieszenia technologicznego postępu, dla oczyszczenia populacji z nieodpowiednich elementów lub z powodu tysiąca innych powodów.

 Brak słów, aby opisać zagrożenia oraz realizm ich działania . 
 Schizofrenia przejawia się między innymi tym, że chory nie umie sprecyzować swych wizji i wyobrażeń, bo musiał by się bardzo wysilić na wzór artysty malującego obrazy z czyścica, co by go mogło narazić na pośmiewisko o czym dobrze wie. Dlatego chory ogranicza się do siania niepokoju w umysłach innych chorych podatnych na puste słowa tego typu pobudzające ich własne wizje wcale niekiedy nie głupsze i nie mniej dziwaczne jak wieszcza, który je wypowiada.

Macie tysiące przykładów i głupcem oraz ślepcem jest ten , który wierzy iż jesteśmy bezpieczni .
 TV, i wszelkie media pokazują wszystko co dzieje się na świecie. A kto widzi to wszystko ten bezpiecznym się nie czuje. No, ale chory uważa, że tylko on dostrzega zagrożenia, że tylko on przestrzega przed niebezpieczeństwem gdy tymczasem praktycznie wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z zagrożeń i niebezpieczeństw jakie wynikają z obecnej sytuacji na świecie.

 Są i tacy , którzy nie wierzą w to co dzieje się w Syrii!!!!.
 Nieprawda. Są raczej tacy, co najwyżej nie do końca mogą wiedzieć co dzieje się w Syrii.  Bo kto się dowie ten wie i wierzyć już nie musi. Po to są media nawet te mainstreamowe, w których na szczęście pokazują to co jeszcze 2-3 lata temu było w TV zakazane, oraz media internetowe by wiedzieć co się dzieje na świecie. Wiara tu nie ma nic do rzeczy przyszły pacjencie SP.

 Gwałty i mordy to codzienność krajów które przyjęły ciapatych , a media o tym skromnie wspominają . 
 Wcale nie skromnie bo mówią o tym na tyle często by mieć pełną świadomość tego co tam się dzieje i na tyle by samemu poszukać w internecie reszty takich informacji.

Europa szykuje się do wojny . 
 A było tak by kiedykolwiek się nie szykowała???

Coraz częściej szukam w górach samotności . 
 Bo cię wszyscy po pewnym czasie wykopują ze swego grona, z domów, z ośrodków, a jak się spodziewam z własnego domu rodzinnego.

Przeraża mnie tępo degradacji społeczeństwa . 
 No przecież to ty przyczyniasz się do degradacji naszego społeczeństwa poprzez tworzenie fałszywej historii, faktów i zabobonnych mitów zakłamując prawdę historyczną naszego narodu. To przecież ty swym skurwysyńskim postępowaniem, pomówieniami, oszczerstwami kalumniami, plugawymi wymysłami na temat mnie i wielu innych ludzi skurwysynu kreujesz i PROPAGUJESZ negatywne wzorce osobowościowo-zachowawcze, które prowadzą do degradacji naszego społeczeństwa.

Tyko pogoń za białym królikiem . 
 Jakim kurwa królikiem? Masz już delirium i widzisz białe króliki?

Tylko więcej i więcej dóbr materialnych , 
 A co jest złego w tym, że ludzie dążą do zdobycia dóbr materialnych, pieniędzy, zabezpieczenia się na przyszłość i swych potomków? Cóż złego jest gdy ktoś chce zarobić na nowy samochód, kołowrotek do wędki, aparat, kamerę, telefon, DVD, TV, mikser, szafkę do kuchni, dobry ciuch, rower, i cokolwiek bym nie wymienił? Co w tym złego, że ojciec tyra jak wół by zapewnić dzieciom przyszłość i mieszkanie czego ty obiboku nigdy nie zrobiłeś? 
Potępiasz, krytykujesz, wyśmiewasz, szydzisz, kpisz i wywyższasz się ponad ludzi, którzy osiągnęli od ciebie więcej bo ty tego nigdy nie umiałeś i nie osiągnąłeś. Przecież ty też marzysz o posiadaniu mieszkania-sam się chwaliłeś, że takie podobno kupiłeś w Głuszycy, co okazało się kłamstwem, a li tylko marzeniem. Przecież to ty lubujesz się afiszować na tle nieswoich dóbr materialnych jak ośrodki i czyjeś samochody, więc wykazujesz w tej chwili zakłamaną i obłudną krytykę tego o czym sam marzysz, a co jest i zawsze będzie dla ciebie nieosiągalnym sukcesem i cechami pozwalającymi to zdobyć.

gigantyczne uzależnienie od internetu brak więzi miedzy ludzkich . 
 30 lat temu by pogadać z kumplem musiałem wyjść na podwórko i poczekać na niego na ławce. Zadzwonić na stacjonarny z budki telefonicznej i umówić się na szachy u niego lub u mnie. Musiałem pojechać na ryby by z kimś się spotkać nad wodą. Pójść do dyskoteki, klubu czy na koncert by spędzić z ludźmi kilka godzin. 
Dziś mam to samo z tą różnicą, że dzięki sieci internet moja ilość znajomych zwiększyła się kilkudziesięciokrotnie. Dzięki temu znam ludzi z różnych stron. Z różnych miast, wsi i krajów. Na ryby dalej jeżdżę, do kina czy teatru i na koncerty również chodzę, czasem też zagram w szachy z ze starym kumplem, więc w czym problem?
Może ty masz problem z tym uzależnieniem bo ja osobiście nie. Mało tego, sieć dała możliwość poznawania fajnych dup i jak się okazują ciekawe umawiania się w realu-każdy facet to przechodzi. Więc kwiecień nie pierdol o jakimś uzależnieniu od sieci bo sieć daje bardzo duże możliwości wypełniając jedynie czas jaki był niegdyś wolny gdy nie było internetu. Może ty nie umiesz z tego korzystać i czerpać we właściwy sposób z internetu. 
A poza tym zadam ci jedno PROSTE PYTANIE.
Czy ty kiedy internetu nie było umiałeś z kimkolwiek stworzyć jakiekolwiek trwałe więzi? Przecież nie umiałeś utrzymać rodziny w całości. Zonę straciłeś, zdradziłeś, zostałeś wywalony z domu rodzinnego i do dziś od tamtej pory błąkasz się od dupy do dupy nie umiejąc stworzyć z ani jedną trwałej więzi. Nie potrafisz na dłużej niż kilka lat 2-3 stworzyć nawet przyjaźni. Wszyscy w końcu się na tobie poznają i odchodzą zostawiając samego. Tak było gdy nie było internetu i tak jest gdy on jest, więc biadolisz nad brakiem więzi między ludzkich, których sam nigdy nie umiałeś stworzyć. Ty potrafisz jedynie w co trzecim materiale wymienić ileś imion i osób, którym dziękujesz za wsparcie, za rzekomą przyjaźń, a prawda jest taka, że to są tylko znajomi chwilowi, dalecy i żadnych więzi z nimi tak naprawdę nie stworzyłeś. Ty tylko na siłę tworzysz takie wrażenie, że je z kimś masz bo bardzo ich potrzebujesz wręcz rozpaczliwie, a nie masz nic. Jesteś sam otoczony tylko pozornymi znajomościami.

Upadek obyczajów . To składowe upadku .
 Biadolisz nad własnym upadkiem obyczajów. Twoje kamerkowe wyczyny ze slodkacycatka25 na zbiorniku, twoja komitywa z taką kurwą nieobyczajną co jebie się na kamerce z psem, twoja komitywa z pedofilem z serwisu paranormalium, twoja komitywa z lumpami, moralnymi śmieciami jak koniczyna i gucio mruk, twoje oszczerstwa i pomówienia wobec uczciwych i porządnych ludzi, twoje patologiczne zachowania jak prowadzanie nielegalnie ludzi po górach bez zezwolenia, w niebezpieczne miejsca, twoje okradzenia ZUS poprzez fikcyjne zatrudnienie się na czas leczenia złamanej nogi, twoje pedofilskie zachowania u Mikołajczaka w ośrodku względem nieletniej córki, O KURWA MÓGŁBYM WYMIENIAĆ JESZCZE Z GODZINĘ to jest upadek obyczajów, więc nad czym ty biadolisz skoro do tego upadku sam się przyczyniłeś i to bardzo?
 
Oddawanie czci i hołdu poprzez tzw rekonstrukcje niemcom , notabene za ich pieniądze ,mordercom milionów ludzi w czasie II wojny światowej . 
 Nie chce mi się szukać tego zdjęcia, na którym stoisz z taką grupą rekonstrukcyjną i screena twojego wpisu na blogu, w którym chwalisz się takimi rekonstrukcjami w, których brałeś udział. Nie chce mi się też szukać skreenów twoich wpisów ze starego forum z 2011r gdzie pisałeś, że sprzedawałeś dla Niemca fanty znalezione w terenie, a które ci płacił.
Przecież to ty poprzez wymyślanie o Niemcach niestworzonych rzeczy, że byli tak bardzo zaawansowani technicznie w dziedzinie genetyki-co jest bzdurą- poniekąd w swej utajonej intencji oddawałeś im hołd i ich myśli technicznej.

Proponuję teraz aby w Riese lub w innym miejscu mordów i zagłady zrobić taką szopkę . 
 Ty właśnie całą swą działalnością zrobiłeś już taką szopkę. Z zagłady jaką Niemcy zgotowali narodom Europy zrobiłeś nie tylko szopkę poprzez wymyślanie tych wszystkich banialuk, ale odtańczyłeś nad ich rzeczywistymi zbrodniczymi dokonaniami isty chocholi taniec, w którym stworzyłeś eksperymenty i działania jakich nawet sami Niemcy w czasie IIwś by nie wymyślili.

To nie ma nic wspólnego z historią to służy tylko , odbudowaniu wizerunku niemca Pana . 
No przecież ty poprzez wymysły na temat dokonać Niemców w czasie IIwś nie tylko odbudowywałeś ich wizerunek, ale i powiększałeś ich dokonania i przydawałeś im jeszcze większego postępu niż faktycznie miał miejsce.

Pokazaniu jacy niemcy byli wspaniali . 
 Przecież to ty wymyślając o Niemcach, że dysponowali zaawansowanymi możliwościami dokonywania genetycznych manipulacji, co jest bzdurą, chciałeś pokazać jacy to Niemcy byli wspaniali i robisz to dalej.

Fascynacja niemieckim mundurem we wszystkich obiektach Riese jest widoczne na każdym miejscu . 
 To fakt, nie da się zaprzeczyć.

Czy to jeszcze miejsca martyrologi czy już miejsca kultu . 
 Dla ciebie to miejsca tworzenia objazdowego cyrku ze strzygami, wilkołakami, upiorami, wampirami, muantami i kosmitami walczącymi z rycerzami w złotych zbrojach na lasery i miecze. Dla ciebie to klepisko na, którym tańcujesz nad mogiłami pomordowanych w chocholim tańcu wariata i oszusta dążącego do komercyjnego zysku.
Dla ciebie to urojone miejsce kultu staruszków w pierdolonych pampersach, których podobno podglądałeś lornetką jak biegali wokół ogniska na Rogowcu czy gdzieś tam i oddawali pokłony jakiemuś bóstwu. 
Riese i Góry Sowie to dla Ciebie teren złodziejstwa i szabrowania starych poniemieckich domów, miejsce, w którym w szalonym zwidzie węszysz za depozytami i zrabowanym przez Niemców goldem od pomordowanych ludzi. Dla ciebie cały ten temat to okazja do nawciskania frajerom masy bzdur, których nie są w stanie sprawdzić i wyrwania od nich grosza za spotkania i nielegalne wypady w teren.
Dla ciebie historia to kurwa, którą pierdolisz dokładnie tak samo jak pierdolisz słodką cycatkę na sek kamerkach nocami by dorobić gdy ci grosza brakuje na pijaństwo i tułanie się po ludziach.