sobota, 5 sierpnia 2017

Wolnych dyskusji ciąg dalszy-ZATRZYMAJ PRZESTĘPCĘ LUB SPRAWCĘ WYKROCZENIA czyli jako obywatel masz prawo zatrzymać dariusza kwietnia gdy nielegalnie oprowadza ludzi po górach i pobiera bez działalności gospodarczej za to pieniądze

Po raz kolejny zabrakło miejsca na nowe komentarze w poprzednim wpisie.
Kontynuujemy więc dalej wolne dyskusje, ale dziś dodamy do nich temat nielegalnych i niezgodnych z prawem działań dariusza kwietnia w świetle obowiązującego prawa.

A w myśl tego prawa każdy z nas ma prawo i moralny obowiązek zatrzymania dariusza kwietnia w chwili gdy oprowadza bez zezwoleń i uprawnień przewodnika grupy ludzi po górskim terenie oraz gdy pobiera za to pieniądze nie posiadając żadnej zarejestrowanej działalności przewodniczej.
Najpierw przeczytajmy na temat tego prawa w cytowanym poniżej artykule:

Ujęcie obywatelskie sprawcy przestępstwa lub wykroczenia

http://maszprawo.org.pl/2016/11/ujecie-obywatelskie-sprawcy-przestepstwa-lub-wykroczenia/

Ustawodawca mając świadomość, iż częstokroć w sytuacji, w której osoba postronna jest świadkiem popełnienia przestępstwa, niezwłoczna interwencja organów ścigania celem ujęcia sprawcy nie zawsze jest możliwa, wprowadził do polskiej procedury karnej ujęcie obywatelskie.

Ujęcie obywatelskie

Ujęcie obywatelskie, określone w art. 243 Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) jest uprawnieniem, jakie ustawodawca przyznał każdej osobie będącej świadkiem przestępstwa, do ujęcia sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym bezpośrednio po jego popełnieniu. Warto zaznaczyć, iż ujęcie obywatelskie jest prawem do zatrzymania. Nie stanowi zatem obowiązku nałożonego na osobę, która znalazła się w okolicznościach opisanych w art. 243 k.p.k.
Art. 243. [Ujęcie obywatelskie]
§ 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.
§ 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.

Przesłanki ujęcia obywatelskiego

Co najistotniejsze, pomimo oczywistości popełnienia przestępstwa, skorzystanie z instytucji ujęcia obywatelskiego jest możliwe wyłącznie przy spełnieniu dodatkowych przesłanek opisanych w art. 243 k.p.k. Oznacza to, że osoba dokonująca ujęcia obywatelskiego nie może powoływać się jedynie na sam fakt popełnienia przestępstwa przez sprawcę, pomimo oczywistości jego popełnienia. Zgodnie z dyspozycją art. 243 k.p.k. ustawodawca dopuszcza możliwość skorzystania z omawianej instytucji tylko gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:
 1. ujęcia osoby zostanie dokonane w chwili popełnia przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa,
2. zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.
Odnosząc się do pierwszej przesłanki warunkującej prawo do ujęcia sprawcy przestępstwa określonej w art. 243 § 1 k.p.k. należy wyjaśnić pojęcie „ujęcia na gorącym uczynku”. Ujęcie na gorącym uczynku ma miejsce wówczas, gdy zatrzymanie sprawcy przestępstwa następuje w chwili popełnienia przestępstwa lub po jego popełnieniu, pod warunkiem, że sprawca pozostaje w miejscu popełnienia przestępstwa albo w jego pobliżu.

Pościg

Natomiast wykładnię językową sformułowania „pościg podjęty bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa”, którym ustawodawca posłużył się również w § 1 można wyjaśnić w oparciu o wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w sprawie o sygn. akt: II AKa 78/08. Zgodnie z wyżej powołanym wyrokiem omawiane pojęcie  należy rozumieć tak, jak to się przyjmuje w języku potocznym.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia (II AKa 78/08)
„[pościg należy rozumieć] (…) jako podążanie za sprawcą, którego przestępne zachowanie dostrzegło się w celu uniemożliwienia mu oddalenia się. Wymóg bezpośredniości jest spełniony także wówczas, gdy sprawca nie został dostrzeżony w miejscu popełnienia przestępstwa, ale możliwe jest ustalenie kierunku oddalania się sprawcy, którego zatrzymujący dogoni. Tak samo będzie w sytuacji, gdy w czasie podążania za sprawcą dojdzie do utraty z nim kontaktu wzrokowego. Czas pościgu nie jest ograniczony, może on trwać zarówno kilkanaście sekund czy kilka minut, jak i kilka dni.”
Bartoszewski Jerzy, Kodeks Postępowania Karnego, Komentarz Tom I
„W doktrynie spotkać można także szerszą interpretację pojęcia „pościg”, w myśl której pościg nie jest tylko czynnością polegającą na ściganiu sprawcy po popełnieniu przestępstwa, ale także swym zakresem obejmuje czynności, które mają na celu stwierdzenie miejsca przebywania i ujęcie sprawcy.”
Warto podkreślić, iż nie bez przyczyny ustawodawca wskazał, iż pościg winien być podjęty bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa. Oznacza to, że między chwilą zauważenia zachowania się osoby, które wypełnia znamiona przestępstwa a podjęciem pościgu musi zachodzić nieprzerwana ciągłość czasu i miejsca.
Nasuwa się pytanie czy z instytucji ujęcia obywatelskiego będzie mogła skorzystać osoba, która rozpozna sprawcę po upływie pewnego czasu od momentu popełnienia przestępstwa (nie podejmując uprzednio próby schwytania sprawcy przestępstwa) albo osoba, która co prawda pościg podjęła, ale go przerwała?
Doktryna stoi na stanowisku, iż okoliczności opisane powyżej nie wypełniają przesłanek, których spełnienie jest niezbędne aby móc skorzystać z instytucji ujęcia obywatelskiego. Jak zatem zachować się w sytuacji gdy pościg nie jest już dopuszczalny na gruncie obowiązującego prawa? W takich sytuacjach jedynym słusznym, pozostającym w zgodzie z prawem zachowaniem, będzie powiadomienie pierwszego napotkanego funkcjonariusza Policji, który będzie uprawiony dokonać zatrzymania wskazanej osoby.

Ukrycie się sprawcy lub brak możliwości ustalenia jego tożsamości

Jak wskazano na wstępie warunkiem skorzystania z instytucji ujęcia obywatelskiego jest nie tylko dokonanie ujęcia sprawcy czynu zabronionego „na gorącym uczynku” ale także wystąpienie uzasadnionych okoliczności mogących wywołać obawę ukrycia się sprawcy.
Z zasadną obawą ukrycia się osoby sprawcy przestępstwa będziemy mieli do czynienia w sytuacji, w której sprawca czynu podejmuje się ucieczki z miejsca popełnienia przestępstwa lub w sytuacji, w której sprawca przestępstwa zakomunikuje osobie dokonującej obywatelskiego ujęcia, zamiar ukrycia się.
Przesłanką usprawiedliwiającą podjęcie pościgu będzie również niemożność wylegitymowania sprawcy przestępstwa celem ustalenia jego tożsamości. W efekcie, z instytucji ujęcia obywatelskiego nie będzie mogła skorzystać osoba będąca świadkiem popełnienia przestępstwa przez osobę jej znaną, nawet z widzenia.

Przekazanie sprawcy Policji

Zgodnie z wytycznymi art. 243 § 2 k.p.k. osobę ujętą należy niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Sformułowanie „niezwłocznie” oznacza niezbędny okres czasu jaki jest potrzebny w celu zawiadomienia oraz przybycia funkcjonariuszy policji, ewentualnie czas, jaki jest potrzebny na samodzielne doprowadzenie osoby ujętej do najbliższego komisariatu policji. Przekazaniem w ręce Policji będzie również udostępnienie funkcjonariuszom Policji miejsca, w którym chwilowo przebywa ujęty sprawca przestępstwa.

Przymus bezpośredni przy obywatelskim ujęciu

Kwestię stosowania przemocy przez osobę dokonującą ujęcia obywatelskiego wobec sprawcy przestępstwa wyjaśnił m.in. Sąd Apelacyjny w Krakowie, który w wyroku z dnia 22.06.2006 r., w sprawie o sygn. akt: II AKa 87/06 wyraził pogląd, zgodnie z którym stosowanie przemocy wobec osoby ujętej jest dopuszczalne w granicach niezbędnych do uniemożliwienia tej osobie oddalenia się, w tym z zastosowaniem wobec niej krótkotrwałego pozbawienia wolności. W takich okolicznościach sprawca przestępstwa nie ma prawa do obrony koniecznej.
SN I KZP 58/99, OSNKW 2000, nr 3-4, poz. 23 z glosą J. Cieszkowskiej, Prok. i Pr. 2001, nr 2, s. 105.
„Ujęcie może dotyczyć sprawcy każdego przestępstwa, w każdej postaci (zjawiskowej czy stadialnej), o ile jest ona karalna.”
Dokonanie ujęcia obywatelskiego, które nie spełnia wymogów określonych w art. 243 k.p.k., może powodować po stronie osoby dokonującej ujęcia obywatelskiego powstanie odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę jak i również z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 415 k.c.), nadto odpowiedzialność karną na podstawie art. 189 k.k. (bezprawne pozbawienie wolności) lub art. 191 k.k. (zmuszanie do określonego zachowania).

Ujęcie obywatelskie sprawcy wykroczenia

Mało znanym faktem jest, iż instytucja ujęcia obywatelskiego ma zastosowanie nie tylko w przypadku sprawcy przestępstwa, ale również w przypadku sprawcy wykroczenia. Wskazuje na to jednoznacznie art. 45 § 2 k.p.s.w.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Art. 45. § 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem, jeżeli:
1) zachodzą podstawy do zastosowania wobec niej postępowania przyspieszonego;
2) nie można ustalić jej tożsamości.
§ 2. Art. 243 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio.

Podsumowanie

Podsumowując powyższe rozważania wskazać należy, iż instytucja ujęcia obywatelskiego jest uprawnieniem, które bez wątpienia zwiększa poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie. Ustawodawca, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w zakresie poprawienia standardów bezpieczeństwa zdecydował się na zwiększenie udziału czynnika społecznego w życiu publicznym poprzez przyznanie obywatelom wyżej opisanych uprawnień dających możliwość reagowania w sytuacji zagrożenia.


Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że każdy z nas ma obywatelskie prawo zatrzymać sprawcę nie tylko przestępstwa, ale i wykroczenia, którego-których dariusz kwiecień dopuszcza się notorycznie od lat unikając odpowiedzialności karnej.
Mamy prawo podczas zatrzymania użyć wszelkich środków mających powstrzymanie oddalenia się dariusza kwietnia z miejsca przestępstwa lub wykroczenia, a więc również broni palnej wymagającej zezwolenia jak też tej takowego nie wymagającej. 
Na przykład gdy napotkamy w terenie dariusza kwietnia prowadzącego grupę ludzi, a wiemy doskonale, że nie posiada na to uprawnień możemy dokonać zatrzymania obywatelskiego i wezwać policję.
Możemy również dokonać takiego zatrzymania podczas gdy dariusz kwiecień pobiera nielegalnie pieniądze od nas i innych ludzi za takie oprowadzanie.
Możemy również dokonać podobnego zatrzymania gdy zauważymy dariusza kwietnia podczas nielegalnego przekopywania ziemi w lesie lub plądrowania jakichkolwiek domów, stanowisk archeologicznych czy wchodzenia na prywatny teren objęty zakazem wchodzenia.
Możliwości i okoliczności, w których należało by zatrzymać dariusza kwietnia na przestępstwach lub wykroczeniach jest taka masa, że nie zdołam ich tu wszystkich przypomnieć w jakich dariusz kwiecień się ich dopuszczał przez ostatnie lata.

A może by tak zorganizować obywatelski patrol w Górach Sowich i zapolować na tego łobuza i dokonać takiego zatrzymania?
Kto chętny niech się zgłasza w komentarzach i na maila pinokioriese@gmail.com

Nie zapominajcie, że na forum mieszkańców Głuszycy toczy się dyskusja nt. przestępczej i nieobyczajnej działalności dariusza kwietnia:
http://gluszyca.naszemiasto.pl/artykul/forum-mieszkancow-gluszycy,667110,art,t,id,tm.html
198 komentarzy:

 1. GDYBY KTOŚ JESZCZE NIE WIDZIAŁ MATERIAŁÓW NA ZBOCZONE ZACHOWANIA DARIUSZA KWIETNIA NIECH PISZE W KOMENTARZACH LUB PISZE DO MNIE NA MAILA, A JA MU JE WSZYSTKIE WYŚLE.
  Materiały te są często publikowane na forum Głuszycy skąd jednak są niestety usuwane, ale mimo to pojawiają się na tyle często, że można na nie trafić.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cytaty z forum mieszkańców Głuszycysobota, 5 sierpnia 2017 22:39:00 CEST

   SZEMRANE I PATOLOGICZNE TOWARZYSTWO DARIUSZA KWIETNIA
   Poniżej na stronie zbiornik.pl widać masę zdjęć porno Julii z forum kwietnia
   https://www.webcamrecordings.com/modelSearch/slodkacycatka25/page/12

   Poniżej zdjęcie jak Julia rozchyla nogi przed swym psem i się całuje z nim czekając, aż ktoś po drugiej stronie zapłaci za zoofilski pokaz
   http://zapisz.net/images/380_zrzut_nr00003.jpg
   http://zapisz.net/images/577_zrzut_nr00006.jpg
   http://zapisz.net/images/252_zrzut_nr00009.jpg

   Poniżej zdjęcie Julii z mężem
   http://zapisz.net/images/496_zbiornik_public.show_f_slodkac.jpg

   i jego wyraźna morda
   https://zapodaj.net/3e7f7cf258c5e.jpg.html

   Poniżej zdjęcia na stronie zbiornik.pl Julii, męża i kwietnia uprawiających sex w kamerce GDZIE WIDAĆ RĘCE KWIETNIA
   https://www.webcamrecordings.com/file/zbiornik-slodkacycatka25-webcam-show-08_14_2016-20_29_59

   Wszystko będzie dostępne na stronach w sieci i rozesłane do setek instytucji, firm, ludzi na całym DŚ i okolicach Riese.
   Kwiecień jest degeneratem i obrzydliwym zboczeńcem i takim zostanie już na zawsze
   Usuń
  2. Cytaty z forum mieszkańców Głuszycysobota, 5 sierpnia 2017 22:39:00 CEST

   Z darusiowego archiwum intelektualnych wysrywów

   1
   A tu jak darunio wieszczył kilka lat temu straszliwe mrozy -40 stopniowe i co? I ch... d.... i kamieni kupa:
   http://dlaiidiotow.blox.pl/resource/Riese__Inna_Rzeczywistosc__Dowody_leja_sie_z_nieba_wycinek.jpg
   Zobaczcie jakim już wtedy bełkotem pisał i jak musiało mu odbijać po kilku piwkach hehe.

   O i jeszcze takie cóś znalazłem :)
   Daruś dorobkiewicz starych lektur wyprzedaje się bo nie ma na zupę
   http://dlaidiotow.blox.pl/resource/Riese__Inna_Rzeczywistosc10_maja_2013awycinek_.jpg

   W kwestii dziadowania dariusza kwietnia znalazłem w archiwach taką oto jego notkę z bloga hehe:
   http://dlaidiotow.blox.pl/resource/wycinek_tematu_na_forum_pasja_i_szukanie_prawdy.jpg

   Tak to onegdaj daruś wzbudzać litość próbował i szukał ludzi dobrego serducha by go wsparli.
   I to bydle dziś wypisuje z anonimów na sidora, że ma długi, nie ma domu i inne kłamstwa a sam o sobie pisał, że jest nikim i nic nie ma.

   A TUTAJ DARUNIO OPISUJE JAK GO GONIŁA WŁOCHATA MAŁPA!!!!
   http://dlaiidiotow.blox.pl/resource/Riese__Inna_Rzeczywistosc__Hybrydy_i_cuchnace_stwory_811_789.jpg
   ZWRÓĆCIE UWAGĘ JAK DOROSŁY CHŁOP UŻYWA tzw przezwisk typu Tymasz PiS Wor z UFO Dewiacje.

   Widzicie? Dorosły chłop jednak jest zdolny do takich szczeniackich odzywek i zwrotów więc kto na tym forum tak poszczekuje na Tomasza? Nie kwiecień?

   2
   A tiutaj macie drodzy czytelnicy screnika z wpisu darunia jak w starym dobrym stylu znanym od lat obrzuca łajnem Tomasza i innego dawnego swojego kolegę pomawiając ich obu o......
   O ŚWIADCZENIU USŁUG SEKSUALNYCH!!!!
   http://dlaiidiotow.blox.pl/resource/Kwiecien_o_mnie_na_antyhejter.jpg
   No co?
   Przecież to stara metoda darusia kwietnia gdy ktoś mu nadepnie na odcisk pomówi o zboków i dziwek.

   A chcecie zobaczyć jak intelektualnie zdolny jest darunio i jak potrafi w swej wściekłości KONSTRUOWAĆ DŁUGIE ELABORATY PEŁNE OSZCZERSTW, POMÓWIEŃ I ŁAJDACKICH PLUGASTW?
   No to mata :
   http://dlaiidiotow.blox.pl/resource/historyjka_kwietnia_1.jpg

   Zobaczcie ile on musiał włożyć w te wpisy intelektualnego wysiłku zakrapianego zjadliwością by to napisać.
   I wy myślicie, że daruś to taka cicha woda co nie wchodzi na to forum i nie wypisuje podobnych oszczerstw?

   Ale teraz będzie HIT nad HITY.
   Gdy daruś dostawał szału i wścieklicy umysłowej potrafił za jednym zamachem jebutnąć na blogu kuni cynki 8 komentarzy jeden za drugim:
   http://dlaiidiotow.blox.pl/resource/SIDOR_STRZELA_SAMOBOJA_31kwiecien_ze_swego_konta.jpg

   Napisał raz, pomyślał chwilę i postanowił jeszcze coś dowalić, pomyślał-ech za mało jeszcze mu popierdzielę, i tak 8 razy.
   Maniak i psychopata? Oczywiście i zobaczcie na styl tych oszczerstw i pomówień.

   3
   Swego czasu kwiecień wysyłał pogróżki telefoniczne i oszczerstwa wobec swego dawnego kolegi, który o tym napisał;
   http://dlaiidiotow.blox.pl/resource/Karol_Sawiak_wyjasnia_sytuacje_z_Kwietniem_7.2.2014.jpg

   Tak potrafił się zachowywać kwiecień wobec wielu ludzi i robi to do dziś bo i dziś wysyła podobne esemesy właścicielowi ośrodka pod Soboniem.

   A tu macie drodzy czytelnicy przyznanie się Dariusza kwietnia do DONOSU na Tomasza Brożka do CARITASu
   http://dlaiidiotow.blox.pl/resource/Prawda_Tomasz_Brozek_i_Karol_Swiak_2wycinek.jpg

   Bydle doniosło do CARITASU, że Tomasz Brożek oszukuje Caritas i wyłudza pieniądze po spaleniu mu się domu. Jednak by się tego wyprzeć i złagodzić swój plugawy czyn kwiecień wymyślił kłamstwo, że to co przekazał Caritasowi nt. Tomasza Brożka jakoby wiedział od Karola Sawiaka i Tomasza Brożka.

   I tym sposobem właśnie się ludziska dowiedzieliśta prawdy jak to darunio kwietniunio chcąc zaszkodzić swemu dawnemu koledze, któremu spalił się dom, a z którym niegdyś łączyły go bardzo zażyłe stosunki /……????/ powiadomił Caritas o rzekomych nieuczciwych machlojkach Tomasza Brożka, w wyniku czego na długi czas Caritas wstrzymał Tomaszowi Brożkowi pomoc po spaleniu mu się domu.

   Kwiecień i co na to powiesz?

   Usuń
  3. Cytaty z forum mieszkańców Głuszycysobota, 5 sierpnia 2017 22:40:00 CEST

   Dariusz kwiecień OCIERA SIĘ JAJAMI O PLECY MAŁEGO CHŁOPCA!!!
   UWAGA ZDJĘCIA UDOWADNIAJĄCE PEDOFILSTWO DARIUSZA KWIETNIA I ZARAZEM JEGO EXCESY SEXUALNE NA SEX KAMERCE ZE SLODKACYCATKA25
   Nie mogłeś się kwiecień powstrzymać by nie położyć swych pedofilskich łap na małym chłopcu udając troskliwość i przyjacielskość i nie POOCIERAĆ SIĘ O DZIECIAKA genitaliami???
   http://zapisz.net/images/618_dariusz_kwiecie_pedofil_obmacu.jpg

   PORÓWNANIE RĄK KWIETNIA Z SEX KAMERKI I ZDJĘCIA Z LONDYNU JAK OCIERA SIĘ O CHŁOPCA
   http://zapisz.net/images/178_dariusz_kwiecie_pedofil_obmacu.jpg

   Więcej informacji i komentarzy o tym na blogu Galla w temacie:
   http://klamstwa-riese.blogspot.com/2017/03/ktc-kamerkowi-tancerze-chipendales.html

   Proszę państwa! Macie na to teraz dowód, że Dariusz kwiecień wykorzysta każdą okazję by się otrzeć o jakiegoś dzieciaka:
   Każdy pedofil wykorzysta każdą okazję by otrzeć się jakkolwiek o jakieś dziecko nie swoje.
   Mamy więcej materiałów z tego żałosnego spotkania kwietnia z nielicznymi jego zwolennikami I zdjęcia każdego kto tam był.
   macie jakieś wątpliwości, że to nie te same ręce widać na sex kamerce i zdjęciu kwietnia z Londynu?

   Usuń
  4. Cytaty z forum mieszkańców Głuszycysobota, 5 sierpnia 2017 22:41:00 CEST

   Pedofile i zoofile Z KRĘGU DARIUSZA KWIETNIA
   Cała prawda o Dariuszu kwietniu i jego pedofilstwie :
   PDF: https://drive.google.com/open?id=0Bx9c7TEmacm2ZEJ4QkJ5LU4wek0
   JPG: https://drive.google.com/open?id=0Bx9c7TEmacm2Tk1lUVdOVUZrTVU

   Prawdy o PEDOFILSTWIE Dariuszu kwietniu dowiecie się na blogu Galla:
   http://klamstwa-riese.blogspot.com/2017/03/ktc-kamerkowi-tancerze-chipendales.html

   Marek sęku zdeklarowanym zoofil i udowodniony pedofil z Katowic uwodzący nieletnie na internecie –Zobacz dowody:
   www.odchylenia-psychiczne.blogspot.com

   adrian kwiecień zamieszkały z byłą żoną kwietnia w Łodzi na ul.Berka Joselewicza 18m3 wyglądający tak:
   https://drive.google.com/open?id=0BxXvVpLB6DgtOC1XTk1icHlBZ0U
   https://drive.google.com/open?id=0BxXvVpLB6DgtTWRWR1ZLUDNINDg

   koniczyna mający na imię Piotrek zamieszkały w gm.Rymanów wyglądający tak:
   https://drive.google.com/open?id=0BxXvVpLB6DgtUmNpNVFrRzJCWVk

   GUCIO MRUK czyli Sebastian Bartel vel wędlinka na YT psychopata działający na wszystkie fronty podszywający się pod każdego by skłócać ludzi w sieci, spłodził kilka tysięcy postów w Internecie szkalujących tych, którzy walczą z kłamstwami dariusza kwietnia i na samego kwietnia!

   http://zapisz.net/images/955_sebastian_bartel_gucio_mruk_ma.jpg

   http://klamstwa-riese.blogspot.com/2017/04/antymit-lucyferjanizm-i-wielkie.html

   OTO ICH WIZERUNKI W JEDNYM MIEJSCU bez GUCIO MRUKA
   https://drive.google.com/open?id=0BxXvVpLB6DgteVI3VUExSl9POWM

   Każdy kto jest z nimi ten jest zboczeńcem jak oni

   Usuń
  5. Cytaty z forum mieszkańców Głuszycysobota, 5 sierpnia 2017 22:42:00 CEST

   DARIUSZ KWIECIEŃ TO NAJGORSZE ZBOCZONE BYDLE W SIECI!!!
   TO TRZEBA POKAZYWAĆ WSZYSTKIM LUDZIOM!!!!

   LUDZIE ZOBACZCIE JAK DARIUSZ KWIECIEŃ OCIERA SIĘ JAJAMI O PLECY CHŁOPCA I POKLEPUJE GO PO C Y C K A C H!!!!

   http://klamstwa-riese.blogspot.com/2017/03/ktc-kamerkowi-tancerze-chipendales.html

   TO MUSI ZOBACZYĆ KAŻDY I ZROZUMIEĆ, ŻE TO JEST PRZEJAW PEDOFILSTWA DARIUSZA KWIETNIA!!!


   I NIECH NIKT NIE ZAPOMINA JAK DARIUSZ KWIECIEŃ KURWI SIĘ NA SEX KAMERZE Z JULIĄ SLODKACYCATKA25!!!!

   PDF: https://drive.google.com/open?id=0Bx9c7TEmacm2ZEJ4QkJ5LU4wek0

   JPG: https://drive.google.com/open?id=0Bx9c7TEmacm2Tk1lUVdOVUZrTVU

   KOPIUJCIE TO I PODAWAJCIE DALEJ!!!
   NIECH TA K-URWA KWIECIEŃ NIGDY SIĘ Z TEGO NIE OTRZEPIE!!!!
   KAŻDY KTO BRONI DARIUSZA KWIETNIA, SPRZYJA MU, POKAZUJE SIĘ Z NIM, DZIAŁA WSPÓLNIE Z NIM ORAZ.......
   NIE POTĘPIA JAWNIE JEGO ZBOCZONYCH ZACHOWAŃ I ZAKŁAMYWANIA HISTORII, A NADTO PODŁEGO SKURWYSYŃSKIEGO POMAWIANIA, SZKALOWANIA, OPLUWANIA INNYCH LUDZI, TO......
   JEST TAKIM SAMYM ZWYROLEM PSYCHICZNYM JAK ON!!!!!

   KONIEC I KROPKA!!!!!

   Usuń
  6. Cytaty z forum mieszkańców Głuszycysobota, 5 sierpnia 2017 22:43:00 CEST

   TO CZEGO NAJBARDZIEJ WSTYDZI SIĘ DARIUSZ KWIECIEŃ CZYLI NAJWAŻNIEJSZE ZBOCZENIA I ŁAJDACTWA
   WSZYSTKIE MATERIAŁY O ZBOCZENIACH DARIUSZA KWIETNIA:
   PDF: https://drive.google.com/open?id=0Bx9c7TEmacm2ZEJ4QkJ5LU4wek0
   JPG: https://drive.google.com/open?id=0Bx9c7TEmacm2Tk1lUVdOVUZrTVU

   W poniższym linku zobaczysz też te materiały, ale z filmem pokazującym kwietnia ocierającego się jajami o małego chłopca i jak tego chłopca poklepuje po klatce piersiowej w zboczony sposób
   http://klamstwa-riese.blogspot.com/2017/03/ktc-kamerkowi-tancerze-chipendales.html

   To wypisuje Dariusz Kwiecień na internecie ze swojego konta w blogspot.com?
   http://klamstwa-riese.blogspot.com/p/blog-page_19.html

   WIZYTÓWKA KWIETNIA i schizofreniczny stalking przez telefon
   https://klamstwa-riese.blogspot.com/p/wizytowka-kwietnia.html

   PORÓWNANIE RĄK KWIETNIA Z SEX KAMERKI I ZDJĘCIA Z LONDYNU JAK OCIERA SIĘ O CHŁOPCA
   http://zapisz.net/images/178_dariusz_kwiecie_pedofil_obmacu.jpg

   Tu zobaczysz jakie plugastwa i łajdactwa na poziomie niedorozwoja potrafi wypisywać w sieci dariusz kwiecień w sieci:
   http://klamstwa-riese.blogspot.com/p/blog-page_19.html

   Kwiecień deklu komu ty chcesz wmówić, że to nie ty jesteś na sex kamerce?
   Wystarczy spojrzeć, że to twoje łapy i nogi deklu zboczony

   http://zapisz.net/images/438_zbiornik_public.show_f_slodkac.jpg

   http://zapisz.net/images/188_facet_kt_ry_j_masuje_ma_tak_sa.jpg

   http://zapisz.net/images/178_dariusz_kwiecie_pedofil_obmacu.jpg

   Kwiecień deklu pewnie podnieciłeś się przytulając chłopca do fiut@ zboczeńcu

   https://drive.google.com/file/d/0BxXvVpLB6Dgta0xPU2ZYVFlVNlE/view

   no co kwiecień deklu nie ty jesteś zboczeńcem?
   Udowodnij to jak ci deklu Tomasz pisał na blogu.
   Stań tak z rękami w tych samych pozach co ten na zdjęciach ze słodką cycatką i pokaż, że to nie twoje łapy. PORÓWNAMY!
   A najlepiej jak ci Tomasz proponował umów się z tym niby nie tobą i niech on te łapy pokaże, że to jego, a ty stój z boku .
   Widzisz kwiecień prostym testem byś się obronił, ale to ty jesteś na tych zdjęciach kamerkowa gwiazdo dorabiająca z prostytutkami..

   dekiel kwiecień na sex kamerce dorabia
   Do służb mundurowych na terenie gór sowich

   Usuń
  7. Cytaty z forum mieszkańców Głuszycysobota, 5 sierpnia 2017 22:44:00 CEST

   kwiecień ty zboczony wypierdzie ludzkiego gatunku
   Kwiecień ty skończone łajdackie bydle małe przypomnienie.
   To jest twoja koleżanka z twojego forum gdzie widać jej mordę jak na dłoni:
   http://zapisz.net/images/598_julia_z_rir_riese_oczami_turys.jpg

   A to ta sama morda na sex kamerze w archiwum serwisu webcamrecordings.com
   https://www.webcamrecordings.com/modelSearch/slodkacycatka25/page/12

   A tutaj razem z tobą śmieciu i jej mężem:
   http://zapisz.net/images/438_zbiornik_public.show_f_slodkac.jpg
   http://zapisz.net/images/188_facet_kt_ry_j_masuje_ma_tak_sa.jpg

   Kwiecień ty zwyrodniały śmieciu zboczony faktom zaprzeczasz? Ty chory naiwny dewiancie zaprzeczać możesz takim samym idiotom jakim sam jesteś zboczony zoofilu uprawiający sex grupowy i zoofilski na sex kamerze z ku-rwą dającą pokazy zoofilskie dla widzów:
   http://zapisz.net/images/380_zrzut_nr00003.jpg
   http://zapisz.net/images/577_zrzut_nr00006.jpg
   http://zapisz.net/images/252_zrzut_nr00009.jpg

   Twoja koleżanka julia, którą posuwasz na sex kamerze daje lizać swemu psu pi-zdę, którą ty ru-chasz obrzydliwy parchu ty zboczony wypierdzie ludzkiego gatunku.
   Coś jeszcze masz na swoją obronę zboczeńcu degeneracie?
   Ale bym ci chętnie zajebał w ten zakłamany czerwony ryj świnio ludzka.

   Usuń
  8. To tylko część z kilkudziesięciu wpisów na forum mieszkańców Głuszycy.
   Należało by zrobić na nowo zestawienie faktów w postaci PDF lub DOCX i publikować gdzie się da.

   Usuń
 2. Kwiecien:) biada Ci ,zostaniesz aresztowany!:)

  OdpowiedzUsuń
 3. To oznacza że jeśli ktoś spotka Kwietnia na drodze z niewypałem w torbie może go zatrzymać wszelkimi środkami by nie zaniósł go do miasta.
  A jeśli będzie stawiał opór grożąc że zdetonuje pocisk to nawet go zastrzelić.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Na to wychodzi. A jeśli jeszcze kwiecień wyjmie wykopaną parabelkę i zacznie w Ciebie mierzyć to strzelasz od razu w obronie własnej.
   A, że taką na pewno posiada bo sam to mówił to sąd uzna za właściwym odstrzelenie terrorysty i potencjalnego zabójcy.

   Usuń
 4. Prawo uzycia broni wyraznie mow (skierowanie broni)
  W RAZIE STWIERDZENIA BEZPOSREDNIEGO ZAGROZENIE ZYCIA ,ORAZ MIENIA.
  Czyli jak kwiecien niesie mine przeciw pancerna lub inna ,do Osrodka wypoczynkowego z ludzmi zamieszkujacymi ten osrodek, to staje sie zagrozeniem:)
  i trzeba kwietnia powstrzymac wszeljimi sposobami?nawet krzslem:).
  Ale nalezy koniecznie wykonac procedure wynikajaca z prawa uzycia broni.czyli.
  1- Stoj i poloz mine na ziemie!
  2- Stoj! i poluz mine, bo uzyje krzesla,walac Cie w Leb!
  3- Ostrzegawcze zamachniecie sie w powietrzu krzeslem!
  4- jezeli to nie zadzialalo? mozna walic kwika w ten lysy glupi leb:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi

  1. Idzie kwiecień drogą w lesie i plecak niesie, a z plecaka wystaje zardzewiały pocisk.
   W myśl prawa postępujemy zgodnie z zasadami dokonując następujących czynności:
   1 wyjmujemy broń i krzyczymy stój! Odłóż plecak powoli na ziemię!
   2 Powtarzamy to samo dodając, stój odłóż plecak na ziemię bo będę strzelał!!!
   3 Strzelamy w powietrze widząc, że nie ma zamiaru i kieruje się do ucieczki sięgając po coś do plecaka.
   4 Widząc, że wyjmuje broń strzelamy mu w kolano, ale nie udaje się nam bo kwiecień podejmuje natarcie i jest w ruchu.
   5 Oddajemy kolejny strzał w jego kierunku tym razem celując w serce. Trafiamy go jednak w bebechy, co nie powstrzymuje go przed natarciem i próbą strzelenia w naszym kierunku.
   6 Oddajemy kolejny strzał z dokładnego przymierzenia w sam środek łysej pały. Tym razem skutecznie powstrzymujemy jego atak. Kwiecień pada na glebę jak placek, albo kotlet a'la kwiecień polany sosem mięsnym Knorra trzymając w ręku pistolet, który napowrót podczas upadku z ręką wepchnął do plecaka.
   7 Podchodzimy ostrożnie upewniając się, że nie dycha.
   8 Przeszukujemy plecak znajdując zardzewiały pocisk, kilka granatów tudzież kostkę trotylu i pistolet po, który sięgał w trakcie natarcia nie zdążywszy w nas wycelować.
   9 Niczego nie dotykamy by nie zatrzeć odcisków palcy kwietnia na znalezionych przy nim przedmiotach w plecaku.
   10 Dzwonimy na policję i czekamy.

   Potem przyjeżdża policja. Zawija kwietnia w czarny worek, zabezpiecza jego graty, a nas przesłuchuje.
   My mówimy jak było.
   Szliśmy sobie drogą, aż tu nagle pojawił się kwiecień z plecakiem. Z plecaka wystawał zardzewiały pocisk. Kwiecień widząc, że zauważyliśmy to, że pocisk wystaje zaczął uciekać, ale my wiedząc, że chce go zanieść w miejsce zaludnione podjęliśmy działania jego zatrzymania.
   Kwiecień nie posłuchawszy naszych ostrzeżeń zaczął sięgać do plecaka po coś. Wtedy my po ostrzegawczych okrzykach oddaliśmy strzał w powietrze. Gdy zobaczyliśmy, że wysuwa z plecaka pistolet oddaliśmy szybsi strzał trafiając w bebechy. Widząc, że kwiecień nadal usiłuje wyjąć broń z plecaka i strzelić do nas klęcząc przed nami, oddaliśmy strzał w łysy czerep.
   Potem mówimy, że zadzwoniliśmy po policję i bardzo zdenerwowani całą sytuacją czekaliśmy na ich przyjazd.

   Usuń
  2. Na kwietnia jest dobra metoda:
   https://i.ytimg.com/vi/bt1ZV7cwgNs/hqdefault.jpg

   I chuja do sanitarki i wio do wariatkowa.

   Usuń
  3. He he jak kwiecień dostanie w bebechy z remika to nie będzie w stanie już nic robić poza zejsciem z tego świata

   Usuń
 5. Dedykuję ten film kwietniowi aby zastanowił się głęboko nad swoimi zboczeniami.
  https://www.youtube.com/watch?v=iuS7zBdw0BU

  OdpowiedzUsuń
 6. 😀🔊 teraz zobaczycie jaki KWIK wyplodzi film:)
  Dotyczyc bedzie zamachu na jego osobe,bo zna tajemnice Riese! i Lebensborn :)

  OdpowiedzUsuń
 7. Wychodzi, że kwiecien to z pochodzenia ukraiński komunistyczny żyd. http://hej-kto-polak.pl/wp/?p=78916

  OdpowiedzUsuń
 8. Cytat dnia.

  "Jak Tusk chce iść na spacer, to niech idzie szlakiem reprywatyzowanych kamienic" - Magdalena Ogórek w TVP Info.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Inny cytat:

   "UEFA ma nałożyć karę na Legię za oprawę meczu pokazującą niemieckie zbrodnie w Polsce w czasie II wojny światowej.
   Czy coś,co jest dumą Polaków, tj. ta NIEKOMERCYJNA, wstrząsająco prawdziwa oprawa przypominająca tragiczne losy Polaków może być w ogóle przedmiotem jakichkolwiek KAR?! Za co? Za to, że Polacy byli przez Niemców barbarzyńsko mordowani? Odruchy narodowej czci i pamięci o ofiarach mają być karane ?!" - Krystyna Pawłowicz (PiS).

   Usuń

 9. "Uważam, że bardzo wiele zarzutów, przynajmniej jeśli chodzi o zaniedbania, szczególnie te już po 10 kwietnia, jest wobec Tuska słusznych. Niestety, były premier odpowiada za to pośrednio. Nie ceniłam jego rządów. I mam nadzieję, że już nie wróci do polityki w Polsce" - prof. Jadwiga Staniszkic.

  OdpowiedzUsuń
 10. "Myślę, że katastrofa smoleńska była zemstą Putina" - Micheil Saakaszwili (byłī prezydent Gruzji) w TVP Info.

  OdpowiedzUsuń
 11. TVP Info ujawniła kolejne nagrania dziś z restauracji Sowa i Przyjaciele. Po ich wysłuchaniu zastanawiam się jak to kurwa jest, że ta swołocz od dawna nie ma zarzutów i nie siedzi w pierdlu, a siedzi dalej na stanowiskach państwowych???

  Stenogram rozmowy Jacka Krawca z Radosławem Sikorskim restauracji „Sowa & Przyjaciele”

  https://www.tvp.info/33502338/stenogram-rozmowy-jacka-krawca-z-radoslawem-sikorskim-restauracji-sowa-i-przyjaciele

  OdpowiedzUsuń
 12. LEKTURA OBOWIĄZKOWA DLA CZYTELNIKÓW I DYSKUTANTÓW NASZEGO BLOGA!!!
  Powinniście przeczytać to by mieć pojęcie jakimi metodami wyznawcy pedofila allacha chcą nas wysiedlić z naszych ziem i inne narody. Zwróćcie uwagę, że żydostwo przed IIwś robiło dokładnie to samo osiedlając się i tworząc odrębne diaspory obejmujące dzielnice i miasta. Gdyby nie IIwś, a mówiąc wprost i kurwa bez ogródek Hitler to dziś mieli byśmy pół Warszawy żydowskiej i wszystkie kamienice były by ich w wyniku lichwiarskich działań. Oczywiście potem mieli byśmy ich w strukturach państwa tak z resztą jak dziś tyle, że było by ich więcej i nie kryli by się ze swymi pejsami.
  Muzułmańskie ścierwo dąży do tego samego podobnymi metodami. Zaczynają się osiedlać udając przyjazną mniejszość, ale gdy stają się większością zaczynają wprowadzać swoje prawa nad innowiercami i przejmują ich tereny.

  LEKTURA OBOWIĄZKOWA POWTARZAM!!!

  Takkija, dżizja i hidżra

  https://bialyrasizm.pl/takkija-dzizja-i-hidzra/


  Dlatego nie możemy dopuścić by to islamskie ścierwo się tu osiedlało wszelkimi metodami, a również trzeba uświadamiać ludzi, że jesteśmy pod cichą okupacją żydowskich mieszańców, którzy już nie tworzą jak dawniej odrębnych diaspor, dzielnic i miast, ale działają podstępnie wkręcając się w struktury naszego państwa we wszystkie możliwe partie i dzieląc Polaków destabilizują nasze państwo rządząc tak by wydoić nas do cna.
  Czekamy zatem na godzinę "W" i zryw narodowy by tych chwastów pozbyć się definitywnie.
  A, że to nastąpi nie mam wątpliwości.

  OdpowiedzUsuń
 13. Pamiętacie go? kiedyś wkleiłem jeden jego film.
  Teraz podobno ma zakaz.

  PILNE !! ZNANY KOMENTATOR Y.T DR.N. MED J.Jaśkowski BEZ PRAWA DO WYKONYWANIA ZAWODU
  https://www.youtube.com/watch?v=Mv6s2UFGGg0

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cała ta nagonka na te szczepionki, które ponoć mają nas wytruć czy zdepopulować wydaje się nonsensem, a to z tego powodu, że gdyby tak było to kto by pracował na tę żydowską bandę i kogo by te śmiecie koczownicze doiły gdyby swe stado dojne zdepopulowało?
   Prędzej skłaniał bym się w taką teorię spiskową, że szczepionki poza działaniem uodparniającym na wybrane choroby zawierają substancje wpływające na wybrane obszary mózgu odpowiadające za posłuszeństwo czy brak silnej woli i wpływające tak na osobowość człowieka by stawał się bezwolnym wyrobnikiem nie zdolnym do buntu.
   A to niestety obserwuję u bardzo wielu ludzi nie tylko w Polsce.

   Usuń
  2. Ja powiem inaczej: jakby zapytać połowę tych ludzi którzy są przeciw szczepionkom czy wiedzą co to jest szczepionka? zapewne odpowiedź była by "eeee....yyyy....nooooo..." a jak chcieć zmusić ich do pokazania lewego ramienia to zaczną się rzucać "bo byli dziećmi i nie mieli nic do powiedzenia". Szczepionka to nic innego jak zubożona jednostka danej choroby która wprowadzona do organizmu człowieka ma pobudzić system odpornościowy do zwalczenia danej choroby. Ja byłem szczepiony i dzisiaj cieszę się z tego że nie popadłem na żadną z danych chorób bo znacznie ciężej jest zwalczać tę chorobę niż się przed nią obronić. Ja nie wiem dokładnie z jakiego powodu zaczęła się ta cała ofensywa przeciwszczepionkowa ale jakby tak chcieć te wszystkie argumenty podawane przez antyszczepionkowców przeanalizować to okaże się że to tylko czyjeś wymyśły opatrzone naukowym słownictwem, fałszywymi wykresami i poparte nie istniejącymi badaniami.

   Usuń
  3. Ja też miałem szczepienie na ospę i coś tam jeszcze i nigdy nic mi nie było.
   Ta nagonka na szczepionki to wymysł takich mitomanów pokroju kwietnia, zgórkiego, i setek innych oszołomów brylujących w sieci jako rycerze walczący z depopulacją. A fakty mówią za siebie, ludzkość mnoży się jak króliki i dzięki szczepionkom wiele chorób przestało być problemem ludzkości.
   Tak samo walka z fluorem. W całej podstawówce szorowaliśmy kły płynem z fluorem -nie pamiętam ile razy w tygodniu, ale kto nie żarł słodyczy i cukru ma do dziś piękne zęby, a kto żarł ma problem i nie bynajmniej przez fluor tylko przez cukier hehe.
   Twoje ostatnie zdanie jest bardzo trafne zacytuję bo jest tego warte:

   Ja nie wiem dokładnie z jakiego powodu zaczęła się ta cała ofensywa przeciwszczepionkowa ale jakby tak chcieć te wszystkie argumenty podawane przez antyszczepionkowców przeanalizować to okaże się że to tylko czyjeś wymyśły opatrzone naukowym słownictwem, fałszywymi wykresami i poparte nie istniejącymi badaniami.

   Usuń
  4. Oglądałem na TVPInfo odcinek poświęcony szczepieniom i szczepionkom, jest w Sieci, to by ci się włosy zjeżyły jak byś posłuchał co mówią matki dzieci, które po szczepieniach mają chore dzieciaki, powikłania itd.
   Oglądałem też we francuskiej telewizji wywiad z pewnym doktorem, który znalazł w szczepionkach rtęć.

   Usuń
  5. Dlatego napisałem, że w szczepionkach mogą znajdować się jakieś substancje, które nie koniecznie mają uodparniać na dane choroby, a dokonywać zmian komórkowych w mózgu w celu zmiany ludzkich mentalności.
   Mój poprzednik napisał, że jest wszczepiana zubożona jednostka danej choroby która wprowadzona do organizmu człowieka ma pobudzić system odpornościowy do zwalczenia danej choroby, i tak jest, ale poza tym mogą być podawane substancje wywołujące zmiany w organizmie na poziomie komórkowym w DNA.

   Usuń
  6. No bo jakby nie patrzeć taka właśnie jest naukowa definicja szczepionki, którą poznałem chodź by na lekcji biologii w gimnazjum i taką też zapamiętałem. Jeżeli są tak jakieś substancje inne to mogą być to też równie dobrze substancje w stylu tych konserwujących.

   "[...]po szczepieniach mają chore dzieciaki, powikłania itd." to są jednostkowe przypadki i żeby to sprawdzić są odpowiednie testy, medycyna w obecnych czasach nie jest aż tak nieudolna by nie stworzyć takich testów na co się jest uczulonym. Ale skoro te wspomniane przez anonimowego matki, najwyraźniej nie myślą by zrobić takie testy tylko najpierw posyłają na szczepienia a potem strasznie narzekają że ich dzieci są chore. Ta nagonka jest całkowicie wyolbrzymiona, podobnie jak swojego czasu ta wojna o ACTA, też niby miało być źle, niby miało być mnóstwo osób zamykanych do więzienia, wiele serwisów odpłatnie miało udostępniać swoje zasoby a rzeczywistość okazała się inna, zamknięto tylko właściciela serwisu megaupload a w reszcie przypadków praktycznie wszystko zostało po staremu. Poza tym że ty anonimowy z niedzieli 6sie z 20:58 oglądałeś jakiś wywiad to nie znaczy że może być on prawdziwy. Nakręcono go tylko dlatego by zasiać zamęt i tyle. Za poza tym podaj nazwisko tego lekarza to dotrę do opinii na jego temat i zobaczymy czy to rzeczywiście lekarz czy jakiś konował.

   Usuń
 14. A co powiecie o tym?

  Nowy numer tygodnika „Sieci”: Niemcy są nam winni 6 bilionów dolarów! "Niemcy ciągle przyznają nowe odszkodowania, ale nie Polsce i Polakom".

  Cytat:

  Ponad 6 bln dol. – tyle w 2017 r. wynosi wartość strat ludzkich i materialnych zadanych Polsce przez nazistowskie Niemcy podczas II wojny światowej. W 2014 r. nasze śledztwo ujawniło, że Polska nie zarejestrowała w ONZ zrzeczenia się reparacji, więc nie zrzekła się ich prawomocnie i może dochodzić roszczeń drogą dyplomatyczną lub przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Roszczenia się nie przedawniają – aż do 2010 r. Niemcy płaciły odszkodowania za I wojnę światową. Wysokość naszych roszczeń nie byłaby nierealistyczna – po II wojnie światowej Japonia zapłaciła niemal 1 bln dzisiejszych dolarów. Wbrew tezie o „ostatecznym uregulowaniu” sprawy reparacji w 1990 r. Niemcy ciągle przyznają nowe odszkodowania, ale nie Polsce i Polakom...

  Więcej:
  https://wpolityce.pl/polityka/352037-nowy-numer-tygodnika-sieci-niemcy-sa-nam-winni-6-bilionow-dolarow-niemcy-ciagle-przyznaja-nowe-odszkodowania-ale-nie-polsce-i-polakom

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No co, są nam winni piramidę szmalu i nie tylko nam bo każdemu krajowi w całej Europie zachodniej i wschodniej. Nawet Ruskom.
   Gdyby udało się to rozdmuchać to Niemcy musieli by tyrać na odszkodowania kilkaset lat.
   Dlatego Niemcy wiedząc o takiej możliwości co robią?!!!!!!!

   ANO KURWA ŚCIĄGAJĄ DO SIEBIE TANIĄ SIŁĘ ROBOCZĄ, KTÓRĄ MAJĄ ZAMIAR ZAPRZĄC DO PRACY I Z ICH PRACY SPŁACAĆ TE DŁUGI!!!!
   Kumacie już do czego ta morderczyni merkel i jej lewackie popleczniki dążą?
   To nie ma być jebana brudna armia himmlera napadająca na Polskę jak pierdoli debil kwiecień tylko brudna armia tanich wyrobników pracujących n Niemieckie długi.
   Zmyślne co?

   Usuń
 15. Na łamach nowego numeru „Sieci” o 6 bilionach dolarów, które są winni nam Niemcy za horror II wojny światowej – tyle w sumie wynoszą straty ludzkie i materialne. Ta niewyobrażalna kwota odzwierciedla szkody, jakich doznała Polska i Polacy, jednak szokują głosy tych, którzy twierdzą, że nic nam się nie należy. Czy kiedykolwiek zrzekliśmy się roszczeń? – pytają dziennikarze w „Sieci”.

  http://www.wsieciprawdy.pl/pMagazineReleaseGetCover,2228?type=largest

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niemcy by nie płacić odszkodowań przekupują folksdojczów takich jak tusk, bieńkowska i setki innych działających w strukturach naszego państwa i innych państw, których celem jest niedopuszczanie do składania wniosków o odszkodowania.
   Ale to jak widać powoli się zaczyna zmieniać.
   PS
   Ciekawe jakie ma w tej kwestii stanowisko nasz główny bohater tego bloga?
   Kwiecień opowiedz się w tej kwestii i określ jawnie.
   Zobaczmy komu służysz.

   Usuń
 16. Polecam przeczytać poniższy artykuł z, którego można wywnioskować, że najazd Niemców na Polskę był między innymi wynikiem faktu, że Polska pomagała temu żmijowemu plemieniu utworzyć swe państwo na terenach Palestyny.
  Zawsze mówiłem, że gdyby żydów nie było w Europie lub gdyby władcy na przestrzeni blisko 800 lat nie nadawali przywilejów i nie pozwalali się osiedlać na terenach Europy to IIwś by nie było i nasza sytuacja była by dziś całkowicie inna. Żyli byśmy w zgodzie z sąsiadami, a niepodległość Polski nigdy by nie była rozdarta przez kraje ościenne, w których to żydostwo rozplenione prowadziło politykę skłócania naszych narodów.
  Dlatego uważam i nawet wzywam każdego kto zaczyna to wszystko rozumieć by nie dawał przyzwolenia na osiedlanie się na naszej ziemi żadnej mniejszości narodowej, a tym bardziej arabskiej i semickiej bo za ileś dekad może wieków ta islamsko judaistyczna dzicz rozdrapie nasz kraj i Europę pomiędzy siebie i będzie dalej toczyć wojnę między sobą na naszych ziemiach.

  Jak Polacy stworzyli Izrael

  http://historia.focus.pl/swiat/jak-polacy-stworzyli-izrael-296

  OdpowiedzUsuń
 17. Tomasz Pomocy ! Ta pojebana youtubowa Justynka uczepiła się mnie i cały czas twierdzi że jestem tobą.Doradz mi jakiś fajny tekst żeby w końcu zamknęła japę.

  OdpowiedzUsuń
 18. Wróciłem z wakacji, byłem z rodziną na Farmie Iluzji (Mościska 9, 08-455 Trojanów). Mam coś dla Was, a może przede wszystkim dla głuszyckiego jełopa:
  http://zapisz.net/images/602_1.jpg,
  ten to nawet ryj ma podobny do naszego żula:
  http://zapisz.net/images/135_2.jpg,
  a tutaj już grubo:
  http://zapisz.net/images/133_3.jpg,
  http://zapisz.net/images/546_4.jpg.

  A ten przy wejściu do Kopalni Uranu w Kowarach:
  http://zapisz.net/images/402_5.jpg.

  O ile dobrze pamiętam to takie chodzą po 2.500 zł w Głuszycy...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. nie mogę tego obejrzeć ?? !!

   Usuń
  2. Linki otworzą się wam jeśli skopiujecie je bez kropki na końcu, którą WW zasłużony bojownik z kwietniem dzięki, któremu znamy prawdę o koszulce na sex kamerce nie potrzebnie zamieścił na końcach linków :)))

   Usuń
 19. Proszę Państwa nie wiem jak wy, ale po obejrzeniu tego materiału Jabłonowski zyskał w moich oczach bardzo dużo plusów.
  Nie dość, że słusznie pojechał po Trupie, tfu Trumpie to i przyjebał Rosjanom, ze to zmowa z YSA by u nas wojnę zacząć, a to jakby przeczy teoriom, że to ruski konfident.
  Poza tym cała reszta jego wypowiedzi o Sobieskim, Kowalski, tej kurwie stokrotce i gozdyrze jest zajebiście trafna.
  Im więcej go słucham tym bardziej chyba wiem o co mu chodzi, a chodzi mu o to, ze facet widzi więcej skurwysyństwa bez względu na kierunek w jakim patrzy niż większość Polaków.

  Jabłonowski ostro o Trumpie i możliwości rozmowy z Marianem Kowalskim: Chce się wynarodowić!

  https://www.youtube.com/watch?v=Zo_KQFMphEA

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziwny gość ten Jabłonowski. Na pewno to jest showmen, a jego niby unia z Rosją jest absurdalnym pomysłem.

   Pieprznął coś o Czechach, że to tacy Polacy, którzy zupełnie zluzowali. Zapomniał albo nie wie podstawowych faktów, że Czesi nas bardzo nie lubią za rozbiór w 1936 z Hitlerem, a jeszcze bardziej za 1968 rok. Polacy są dla nich tematem kpin i żartów a przede wszystkim pogardy.
   Jego poglądy trudno wartościować, ale to jakim jest człowiekiem już można.
   W tej debacie z Żebrowskim wyraźnie zachowywał ugodowy stosunek do niego, w przeciwieństwie do samego Żebrowskiego, który chciał mu wyraźnie przywalić. Za to później Żebrowski zamieścił informację, ze Jabłonowski potem do niego zadzwonił i ostro leciał ku*wami w rewanżu.
   Prawdopodobnie Jabłonowski jest przesunięty wewnętrznie w stronę socjopatologii.

   Coś z nim jest nie tak, no i ten mundurek i czapeczka!!!! (taki bezwarunkowy odruch po kwietniu)

   Usuń
  2. Stefan, nie dosłuchałem tej debaty żebrowski vs jabłonowski do końca, nie chciało mi się.
   Jednak jeśli chodzi o kwestię rzekomych telefonów jabłonowskiego do Żebrowskiego to chciałbym je usłyszeć. Żebrowski nigdy ich nie opublikował i w sumie nie można dać przekonania Żebrowskiemu, że jabłonowski mu groził przez telefon.
   A co do samego jabłonowskiego to widzę w nim nieco siebie, a to z racji tej, że im więcej go słucham tym więcej widzę w nim, nazwę to po swojemu wolnostrzlectwa i wolnomyślicielstwa niezależnego od żadnej ze stron.
   Odnoszę wrażenie, że jabłonowski, choć może nie ma tak głębokiej i obszernej wiedzy historycznej jak Żebrowski ma ogromne o tej historii pojęcie i wychodzi z założenia, że nie trzeba jej całkowicie zapamiętywać by zaznajomiwszy się z nią nie umieć wyciągać właściwych wniosków.
   Ja, i wielu tu dyskutujących też nie mamy wiedzy historycznej. Ba! Znamy pobieżnie historię zaczytaną u tęgich jej znawców, ktorą zapominamy, ale mimo to pozostają w nas refleksje i konkluzje bardzo trafne względem tejże historii. I jabłonowski zdaje się być takim, ktory owszem dużo jej zna, ale potrafi trafnie z tej historii wyciągać wnioski.
   Owszem wojskowa furażerka z orłem i wojskowy strój nieco można by przyrównać do kwietnia, ale na litość boską tylko to!
   Mądrości jakby nie było jakie głosi jabłonowski w wielu kwestiach jak się dobrze wsłuchać nigdy nie będą doścignione dla takiego debila jakim jest kwiecień, a więc czy owe mądrości nie tłumaczą i nie licują z patriotycznym ubiorem będącym w pewnym sensie wyrazem polskości i patriotyzmu na równi z werbalnym przekazem?

   Czy jabłonowski jest socjopatologicznie przesunięty?
   Nie, absolutnie nie.
   Nie widzę w nim żadnej socjopatologii, a jeśli się mylę to poproszę o konkretny na to dowód na przykładzie jego wypowiedzi czy działania.

   Oczywiście jak każdy, i jak każdy myśliciel, przekaziciel opinii i własnych racji jabłonowski może się mylić w niejednej kwestii.
   Ale czyż na jego korzyść nie przemawia, że jednak większość jego głoszonych racji jest trafna i obnażająca realną polityczną rzeczywistość?

   Jestem w trakcie coraz częstszego podsłuchiwania jego wypowiedzi i dopiero sobie o nim wyrabiam zdanie. Ale już mogę powiedzieć, że w przeciwieństwie do Żebrowskiego jest bardziej niezależny i jeśli zobaczy u kogoś zakłamanie lub coś wartego skrytykowania to potrafi też u tego kogoś zobaczyć pozytywne strony.
   Do pewnego stopnia utożsamiam się z taką postawą, co wykazywałem nie raz na tym blogu krytykując choćby kwietnia, ale i nie raz przyznając mu rację.

   Nie mogę się oprzeć w porównaniu Jabłonowskiego do....
   Zaskoczę was niedawno zmarłego Bogusława Wolniewicza, który ma ten sam jakby wolnomyślicielski i niezależny duch wypowiadania się. On również potrafi w jednej osobie dostrzec pozytywy i negatywy wyciągając na koniec kwintesencję wniosków jakże trafnych czego dowodem jest choćby ten materiał, który teraz proponuję, a potem zrobię to w osobnym komentarzu:


   Top najlepszych i najostrzejszych wypowiedzi wybitnego polaka Bogusława Wolniewicza (1927-2017)

   Https://www.youtube.com/watch?v=t2fwng5-bdm

   Usuń
  3. Wiesz, też słucham Olszańskiego i innych podobnych uzurpujących sobie prawo do określania ich patriotami, najlepiej to jedynymi. A kurwa żaden z nich nie podniesie tematu, jak tzw. patriotą być na co dzień. Tylko wzniosłe pierdolenie, tylko defetyzm i udowadnianie nam, jacy to jesteśmy chujowi (Jabłonowski mawia żeśmy są jak krowi placek rozjechany przez coś tam). Ja nie wiem, czy totalna negacja wszystkiego dookoła jest objawem patriotyzmu, czy bardziej zaprzaństwa. Mając wysoką oglądalność mógłby się któryś kurwa wysilić i napisać tym ludziom jak na co dzień "być patriotą", np. w paru punktach:
   - jak masz do wyboru wyrób polski i zagraniczny - kup polski (jeśli ceną i jakością jest porównywalny),
   - staraj nie nie łazić do biedronki, bo jej portugalski właściciel jest już bogaty ponad wszelką przyzwoitość,
   - nie miej konta w Dojcze Banku - nie karm upasionego,
   - nie pochwalaj nierobów i oferm na zasiłkach,
   - szanuj ludzi, nawet jeśli pierdolą coś nie po twojej myśli,
   - zajmij się czymś poza własnym odwłokiem - zaangażuj się w jakąś akcję społeczną, pomoc komuś, jakąś ideę - cokolwiek,
   - nie rób syfu - nie maluj po ścianach, nie wypierdalaj śmieci do lasu,
   - nie siej defetyzmu,
   - nie domagaj się wszystkiego "za darmo",
   - w miarę uczciwie płać podatki,
   i tak wiele jeszcze punktów. Jak widzisz są to rzeczy proste, ale niekoniecznie powszechnie uświadomione.
   Ja to realizuję na co dzień i śmiem twierdzić, że gdyby tak zachowywała się chociażby połowa z nas, kraj byłby o wiele, wiele lepiej rozwinięty.

   Usuń
  4. Ekstra to napisałeś. Można dodać jeszcze:
   -bądź uczciwy, nie kradnij, nie kłam i nie oszukuj. Miej honor bycia uczciwym.

   Usuń
  5. Olszański vel Jablonowski to taki kwiecień tylko trochę inteligetniejszy od kwietnia po za tym Olszanski cała swoja historyjkę o jakiś byłych żołnierzach NSZ (Związku Jaszczurczego) wymyślił, wystarczy zobaczyć kogo przyciąga, dziwnym trafem Narodowcy to środowisko omijają szerokim łukiem.

   Usuń


 20. Gall Anonimniedziela, 6 sierpnia 2017 21:35:00 CEST
  No co, są nam winni piramidę szmalu i nie tylko nam bo każdemu krajowi w całej Europie zachodniej i wschodniej. Nawet Ruskom.
  Gdyby udało się to rozdmuchać to Niemcy musieli by tyrać na odszkodowania kilkaset lat.
  Dlatego Niemcy wiedząc o takiej możliwości co robią?!!!!!!!

  ANO KURWA ŚCIĄGAJĄ DO SIEBIE TANIĄ SIŁĘ ROBOCZĄ, KTÓRĄ MAJĄ ZAMIAR ZAPRZĄC DO PRACY I Z ICH PRACY SPŁACAĆ TE DŁUGI!!!!
  Kumacie już do czego ta morderczyni merkel i jej lewackie popleczniki dążą?
  To nie ma być jebana brudna armia himmlera napadająca na Polskę jak pierdoli debil kwiecień tylko brudna armia tanich wyrobników pracujących n Niemieckie długi.

  Kurwa Tomasz.
  Uwazalem Cie za z kim mozna pogadac ,na wszystkie tematy....
  Ale tym wpisem popisales sie,kurwa jestem dumny z twojego wpisu ,a z jakiego powodu ?
  pomysl.
  to ostatnia moja wizyta tutaj

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Eno, no co?
   To co napisałem to jeden z wielu powodów ściągania tego bydła do Europy przez merkel i jej bandę lewackich sługusów, a to jest wnioskiem bynajmniej nie takim absurdalnym. Jeśli zważyć, że merkel liczy, że się ich zapędzi do roboty, a jak nie ich to ich przyszłe pokolenia to taki plan wcale nie wydaje się taki absurdalny.
   Nie rozumiem Twojej aluzji. Może jednak wrócisz i wprost mi to powiesz o co Ci chodzi?

   Usuń
  2. D. "Flaszka Szprajta" Stolzmannponiedziałek, 7 sierpnia 2017 11:21:00 CEST

   A kto by się przejmował babskimi fochami...

   Usuń

 21. Magdalena Ogórek - CAŁOŚĆ - STUDIO POLSKA 05.08.17
  https://www.youtube.com/watch?v=-Kp1KZCLwBU

  OdpowiedzUsuń
 22. Doskonała uczta dla umysłów inteligentnych.
  Powiem niefilozoficznie, kolokwialnie, a nawet ordynarnie na przekór klasie jaką prezentuje Wolnieicz, dojebał żydom, muzułmanom, niejednemu politykowi, komuchowi i w skondensowany genialny sposób potrafi niczym pustelnik z oliwną lampką przedrzeć się przez mroki realnej zawiłej rzeczywistości zagmatwanej przez najróżniejsze siły działające na rzecz własnych interesów i planów.

  Top najlepszych i najostrzejszych wypowiedzi wybitnego polaka Bogusława Wolniewicza (1927-2017)

  Https://www.youtube.com/watch?v=t2fwng5-bdm

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zarzuca się Jabłonowskiemu niesłusznie rusofilizm, a co powiecie na ten wywiad, w którym Wolniewicz broni Rosjan i nawołuje do utrzymywania z nimi dobrych stosunków?
   Czy nawet jeśli ktoś optuje za dobrosąsiedzkimi stosunkami z Rosją musi od razu być rusofilem?


   [RIP] Profesor Bogusław Wolniewicz - wybitny filozof i logik.

   https://www.youtube.com/watch?v=MZ4GQrRhq8s

   Usuń
  2. Na czy miałyby polegać dobre, a nie złe stosunki z Rosją, albo z Niemcami?
   Obecnie media narodowe podkreślają absurd marksistowskiej Europy, krzyczą o niemieckich obozach, o odbieraniu dzieci polakom w Niemczech. Podkreśla się zbrodnie NIEMIECKIE w odróżnieniu do FASZYSTOWSKICH. To nie są chyba dobre stosunki.

   Rosja w swoich mediach nie tak dawno leciała jawną nienawiścią do polaków. Rozliczanie naszych komuchów zawsze prowadzi do Rosji i ich agentury.

   Usuń
 23. Własnym oczom i uszom kurwa nie dowierzam!
  Troje dzieci zeznaje przed kamerą o sekciarskich mordach rytualnych na dzieciach, uprawianiu z nimi seksu i ich zjadaniu wraz z piciem ich krwi.
  Kilka dni trzymałem ten film w zakładce do obejrzenia i teraz to zrobiłem.
  Odejmuje mi po prostu mowę i nie wiem jak to skomentować na tę chwilę, bo zastanawiam się jak to możliwe by w tej sprawie w Anglii nikt nie zareagował właściwie i nie przeprowadził śledztwa?


  Fundacja im. Dobrego Pasterza - Rytualne mordy dzieci - Hampstead UK

  https://www.youtube.com/watch?v=iuS7zBdw0BU

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Znalazłem wyjaśnienie sprawy z nieukrywaną ulgą gdy pogrzebałem w sieci. Okazuje się, że to matka znanego aktora namówiła dzieci do złożenia takich fałszywych zeznań:

   http://www.dailymail.co.uk/news/article-3047263/Father-falsely-accused-sexually-abusing-children-drinking-blood-babies-satanic-cult-speaks-horrific-ordeal-time.html

   Usuń
 24. Jak mówię, że prędzej czy później dojdzie do holokaustu islamskiej dziczy to tak będzie.
  W sieci obserwuję coraz częstsze akty łamania poprawności politycznej w wyrażanych poglądach. Sam na FB mówiąc wprost napierdalam bez ogródek co myślę w dziesiątkach komentarzach i dyskusjach z internautami traktując to w pewnym sensie jako walkę z systemem i burdelem jaki zgotowała nam syjonistyczna banda łajdaków i złodziei.

  Ale nie tylko ja i wielu internautów zaczyna mieć dość tej pierdolonej poprawności politycznej.
  Pewien Duński polityk powiedział wprost, że do brudasów płynących z Afryki należy strzelać lub zawracać, co oburzyło niektórych. Potem musiał sprecyzować, że miał na myśli niby strzały ostrzegawcze hehe, ale wiemy co miał na myśli.
  Tak więc coraz więcej ludzi zaczyna skłaniać się do mówiąc wprost zabijania tej islamskiej dziczy i coraz więcej ludzi ma w dupie poprawność polityczną, jak i ja.


  Duński polityk: Do łodzi na Morzu Śródziemnym należy strzelać!

  http://www.dzienniknarodowy.pl/4151/dunski-polityk-do-lodzi-na-morzy-srodziemnym-nale/

  OdpowiedzUsuń
 25. TVP Info opublikowało znów kolejne rozmowy między Radosławem Sikorskim, a prezesem Orlenu Jackiem Krawcem u głuchej Sowy.
  Sikorski w rozmowie naprowadzał prezesa do sprzedania Orlenu Rosjanom, a przynajmniej jego część.

  Gdybym ja miał władzę Sikorski już by był za kratami, miałby konfiskatę mienia i nie wyszedł by z pierdla do końca życia zważywszy na resztę treści jakie wypowiadał w tym opowieść jak Romcio Giertych wykombinował jak Nowak powinien wpisać posiadanie zegarka do oświadczenia majątkowego jako wspólnotę malżeńską.

  Skurwysyny konfidenci i złodzieje na usługach Rosji i syjonistycznych sługusów jak RG powinni zostać nie tylko usunięci z przestrzeni wszelakiej, ale i ukarani najwyższym z możliwych wymiarem kary.

  Proszę Państwa to co się kurwa dzieje zasługuje na minę kwietnia.
  Oczywiście nie sięgnę po środki ostateczne, ale przyznam szczerze, że jak patrzę na ten złodziejski taniec nad naszą ojczyzną to nie ukrywam, że chciałbym by ich wszystki zwyczajnie postawiono pod murem i rozstrzelano.
  Ale,,,, zastanawiam się dlaczego obecna władza nie zastosuje radykalnych środków i nie postawi tym wszystkim skurwielom zarzutów działania na szkodę Państwa Polskiego z jednoczesnym ich zatrzymaniem?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Gallu, kiedy AprilGate!!! TVP Info wyprzedza Cię stokrotnie w działaniach... a ty sobie siedzisz i lufkę palisz... upublicznij nagrania !!!

   Usuń
 26. ZAJEBISTA WIADOMOŚĆ!!!

  To oni będą ścigać komunistycznych zbrodniarzy. Przełomowa decyzja ws. IPN

  http://niezalezna.pl/200411-to-oni-beda-scigac-komunistycznych-zbrodniarzy-przelomowa-decyzja-ws-ipn

  OdpowiedzUsuń
 27. https://web.facebook.com/ISLAMzdemaskowany/videos/872527619570449/

  UWAGA - Teraz nikt nie może powiedzieć, że oni nie ostrzegali.

  Telewizja islamska Huda tv z Egiptu naucza jaki jest cel islamu.
  Muzułmanie sami się zdemaskowali.

  "Muzułmanie w krajach Zachodu muszą udawać teraz grzecznych, a gdy będzie ich więcej - zrealizują plan i wprowadzą islam, bo taki jest nakaz Allaha" - mówi imam nauczając Arabów.

  Imam wyjaśnia, że celem każdego muzułmanina i islamu jest wprowadzenie go na terenie w którym żyje....ale teraz ponieważ muzułmanów jest mało w Europie, bliższym celem jest pokojowe istnienie i ukrywanie tych zamiarów.

  Teraz muzułmanie potrzebują tu pokojowej koegzystencji i muszą mówić o multi kulti o pluralizmie i o pokoju ...oraz domagać się swoich praw, by stać sie częścią społeczeństwa

  ... bo gdy ludzie Zachodu jadą do Arabii to tam muszą sie dostosować ponieważ są gośćmi, ale w
  Europie Europejczycy sami nadają muzułmanom prawa... wiec teraz muszą zaspakajać te potrzeby mówi.

  ...Bo islam patrzy nie na demokracje, ale na to co jest lepsze dla ludzi - a dla ludzi najlepszy jest islam... wg islamu.

  Imam podsumowuje swoją naukę, że celem wielokulturowości obecnie jest przejecie władzy przez islam, że jest to po to robione, by wepchnąć islam przez te drzwi multi kulti i pluralizmu ... bo ich celem jest przejęcie władzy w tych krajach, pod płaszczykiem pluralizmu.

  ps. Teraz spojrzmy na organizacje islamskie w Polsce oraz tak zwanych imamów, którym pozwolono legalnie działać w naszej ojczyźnie, co oni robią.

  To nie jest jakaś tam nauka "dziwaka" ale to samo nakazuje islam.
  UWAGA - do polityków oraz wspieraczy islamu w Europie.
  Teraz nikt z państwa nie może powiedzieć, że muzułmanie nie ostrzegali...

  OdpowiedzUsuń
 28. Ja bym chciał tylko spytać, czy to już Koniec Kwietnia? Żadnych nowych filmów od tygodniu, kompletna cisza. Czy już pogodził się z przegraną?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Myślę, że kwiecień dokonuje swojskiego rodzaju eksperymentu behawioralnego na naszej ciekawości i chce nas zaintrygować by znienacka pojawić się w glorii i chwale z wilkołakiem na łańcuchu w jednym ręku i zmutowanym skrzatem na smyczy w drugiej łapie.

   No chyba, że .... pewnego dnia zaatakuje kogoś w lesie nożem lub wykopaną bronią i zostanie zastrzelony.
   A może już tak się stało?
   :)))

   Usuń
  2. Możliwe, że kwiecień już nie żyje, np. skutecznie mu strzygi spuściły wpierdol za opowiadania o nich głupot. Lub inny gościu, nie ten od kopyta, mu przywalił. Albo skręcił sonie czerwone karczycho trenując z jednym pseudojudoką pietruszką, czy selerem, jak on się tam nazywa, zresztą faćko o inklinacjach do dzieci.

   Usuń
  3. DK najpewniej dorwał nową naiwną i korzysta przy niej... niedługo zapewne odezwie się, wszak miał wydać książki, na które zbierał pieniądze... niestety niedługo doczekamy się jego kolejnego filmu... dlatego trzeba upublicznić taśmy prawdy na jego temat... tylko ktoś się tego boi...

   Usuń
 29. Tak wygląda samoobrona posiadanym pistoletem przed napastnikiem również posiadającym broń.
  Na samym początku w pierwszych klatkach materiału widać jak gruby czarny w prawej dłoni trzyma pistolet, który upuszcza w chwili gdy dostaje z zaskoczenia strzał w bebechy.

  https://www.liveleak.com/view?i=c26_1502129822


  Strzelający popełnił niewybaczalny błąd, że oddał tylko dwa strzały. Drugi celny w bebechy i pozwolił tamtemu wyjść ze sklepu.
  Domyślam się, że gdy usłyszał upadająca broń na podłogę wstrzymał strzelanie do napastnika wiedząc, że mu już nie zagraża, ale raz że pozwalając mu ujść z zyciem naraził się na późniejszą zemstę, a dwa, że napastnik mógł mieć drugi pistolet i mógł go wyjąć drugą ręką oddając strzały w tego co się bronił.
  Ja wyciągam z tego taką naukę, że jak już strzelać to tak by zabić.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Okazuje się, ze broniący nie trafił napastnika w bebechy tylko w dłoń:

   16-letni Xaveir Futrell wszedł na stację benzynową w Detroit z bronią, licząc na łatwy łup przystawił spluwę do pleców klienta stacji. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem, gdyż jak się okazało niedoszła ofiara też miała przy sobie broń. Mężczyzna dzięki własnemu sprytowi zdołał strzelić w rękę napastnika, a ten upuścił broń.


   http://wolnosc24.pl/2017/08/07/posiadanie-broni-w-praktyce-to-nagranie-notuje-tysiace-wyswietlen-chwile-po-udostepnieniu-nastepnym-razem-w-glowe-video/

   Usuń
 30. Coś z innej beczki, mianowicie Gall wspominał kiedyś o tym w jednym z filmów na YT. jak jeszcze nagrywał sprostowania bredni kwietnia, że kwiecień musi mieć pełno chorób odkleszczowych.
  Leczenie boreliozy, jak podają ludzie to nawet 20 tyś.zł. a badanie kleszcza na szereg chorób to nawet 500zł.(jednego).
  Na KZM- kleszczowe zapalenie mózgu nie ma leczenia, trzeba się zaszczepić.
  Jak on tak kręci się po terenie i śpi po lasach to ma nieciekawie, te choroby bardzo ciężko się leczą lub są przewlekłe albo nie leczą się wcale.
  Sam się zdziwiłem, jakie problemy można sobie narobić od jednego kleszcza.
  To się tyczy jego szkoleń w terenie jak i innych cwaniaków organizujących survival.
  Nie pamiętam żeby podawał na blogu lub w audycjach informacje żeby ludzie przyjeżdżający do niego szczepili się, odłożyli sobie większą sumkę na leczenie albo zainwestowali w preparaty biobujcze do odzieży które i tak nie pomogą. W sumie powinno się to wiedzieć samemu, ale swego czasu przyjeżdżali tam ludzie w różnym wieku i różnego pokroju niekoniecznie zaznajomieni z tematem.
  kwiecień i w tej sprawie wpuszcza ludzi w maliny podobnie jak było kiedyś z jazdą na koniach.

  OdpowiedzUsuń
 31. CHCECIE ZOBACZYĆ STADO CZARNYCH MAŁP RADUJĄCYCH SIĘ Z DOTARCIA DO HISZPANII?

  300 afrykańskich młodych dzikusów zdolnych do pracy i walki u siebie w krajach, z których uciekli dotarło wczoraj do Hiszpanii zwabieni zasiłkami i darmowym bytem, który obiecała zbrodniarka niemiecka angela merkel wraz z jej lewackimi poplecznikami w kilku Europejskich państwach. Patrząc na to dzikie stado wykarmionych dzikusów nie sposób ich przyrównać według europejskich standardów zachowawczych do stada dzikich małp. A słuchając wywiadów z nimi i ich oczekiwań nie sposób stwierdzić, że to niewykształcone prymitywne bydło zgrai nierobów i leni chcących z Europy zrobić drugą zacofaną Afrykę. W komentarzach u źródła widać oburzenie i wrogość do tej czarnej szarańczy najeżdżającej Europę. I słusznie. Zadziwia fakt, że kraje śródziemnomorskie mające flotę i wojsko nie strzela do tych łodzi i statków z migrantami i nie zawraca ich. Wina merkel i jej lewackiej bandy to jedno, ale odpowiedzialnymi za ten stan rzeczy są kraje nie podejmujące działań powstrzymujących tego dzikiego najazdu.
  Rządzący takim działaniem doprowadzą do wojny domowej i chaosu, który prędzej czy później zapanuje w Europie i walk z tym afrykańskim bydłem. Mam tylko nadzieję, że przy okazji POLECĄ ŁBY TYM, KTÓRZY DO TEJ SYTUACJI DOPROWADZILI.

  https://web.facebook.com/rtdeutsch/videos/1074807242649504/

  dla tych co nie mają konta na FB:
  https://drive.google.com/open?id=0Bx9c7TEmacm2M1NROHV6NGhVLVE

  Wiecie co ja bym z nimi zrobił?
  Zapędził do niewolniczej pracy, a jak by się opierali rozstrzelał.
  A wiecie za co?
  No oczywiście za to, że tu przybyli, ale za intencje i chciejstwo, za to, że liczą na darmowy byt i są prymitywnym leniwym stadem, które zamiast budować własne ojczyzny migrują tam gdzie liczą, że wszystko jest za darmo.
  Dla takich obozy pracy, albo kula w czarny łeb.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. JAK WIDAĆ W KOMENTARZACH POD TYM MATERIAŁEM WIELU PIERDOLI POPRAWNOŚĆ POLITYCZNĄ I WPROST PISZE CO MYŚLI.
   DO PIECA Z NIMI ITD co mnie bardzo cieszy !!!
   i MÓWIĘ SERIO BO MAM TAKI STOSUNEK DO KAŻDEJ NACJI, KTÓRA PRZYBYŁA LUB PRZYBYWA NA NASZE ZIEMIE TYLKO PO TO BY NAS Z NIEJ WYPRZEĆ LUB BY NAS PODPORZĄDKOWAĆ:

   https://web.facebook.com/DziennikNarodowy/videos/1646288912062466/

   Usuń
  2. Gall, czy zabiłeś kiedyś człowieka? Ile osób by zginęło gdybyś dostał nieograniczoną władzę?
   Piszę to dlatego, bo jest coraz więcej w twoich wypowiedziach hejtu z deklaracjami uśmiercania. Publiczność Twojej osoby do czegoś zobowiązuje.

   Mam nadzieję, że pisanie na tym blogu nie oznacza lizania komuś dupy i można się z Tobą nie zgadzać. Na tym polega konstruktywna dyskusja.
   Do Twojej informacji tylko.

   Usuń
  3. Fizycznie nie, ale mentalnie kilka by się znalazło :) Na ich własne z resztą życzenie.
   Gdybym miał nieograniczoną władzę?
   Hm... w zależności od chwili :)
   Ale na pewno zginęli by wszyscy źli ludzie.

   Dopuszczam każde zdanie przeciwne mojemu POD JEDNYM TYLKO WARUNKIEM, że polemika będzie walką na argumenty poglądowe, a nie walką z człowiekiem.

   Przykładem jest tu początek wojny z kwietniem kiedy to ja i kilka innych osób chcąc podjąć polemikę w temacie głoszonych przez niego teorii i opowieści spotkało się z atakami personalnymi, wyzwiskami i obrabianiem przez niego dupy.
   Na przykład na blogu żyda koniczyny nie znajdziecie ani jednego wpisu czy komentarza krytykującego cokolwiek co napisałem na temat bredni kwietnia w formie kontr argumentacyjnej tylko same ataki na moją osobę.
   Ja jak zauważacie staram się od początku rozprawiać się argumentem i dowodem z bredniami kwietnia, zaś on i jego kundle nie umieją tego zdementować posuwając się do ataków personalnych.

   Usuń
 32. Takie wspomnienie z przed lat, co ciekawe Wrocław zalało nie dlatego, że nie wysadzono wałów tylko na terenach typowo zalewowych w czasach PRL postawiono osiedla mieszkalne, tam były ogrody albo stawy, jak zwykle przyczyną takich wydarzeń są niezbyt inteligentni urzędnicy, albo korupcja. Później ratować jakąś willę postawioną na zasypanym stawie, kosztem innych.

  https://www.youtube.com/watch?v=-1yBaFM7gT8

  OdpowiedzUsuń
 33. Tomek, mam pytanie bo ty się najlepiej orientujesz :) co z tymi treningami kwietnia, miał uczyć karate.. I co zesłało się?, ha ha

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wszystkie bez wyjątku zapowiedzi tego typy były li tylko chęcią popisania się przed internetową gimbazą i własnym synalkiem, że kwiecień jest wielkim instruktorem sztuk walki.

   Usuń
  2. To samo co ze szkoleniami z antyterrorystami, wyprawami na konikach do Srebrnej Gory, nurkowania na Mazurach, wyprawie i mszy koncelebracyjnej w kosciele dariusza kwietnia w USA.
   Pierdolenie o Szopenie dla idiotow, przechwalki pijanego schizofrenika mitomana.

   Usuń
  3. z powodu bardzo dużym zainteresowaniem Daro wprowadza nowe usługi:
   - nurkowanie na pustyni błedowskiej
   - pozioma wspinaczka po winie z pobliskiej biedronki do domu
   - Twoja stara sra do gara - cwiczenie na celność
   - Nordic wanking - walenie gruchy po fińsku

   Usuń
  4. O !! To dobry wątek, z tymi dodatkowymi usługami mesjasza z Głuszycy.
   Należy dodać:
   - Walenie kozy na czas;
   - zabawa w kolejarza;
   - nudystyczny survival, czyli jak kompletnie naguśkim można poradzić sobie w lesie, gdzie szaleje napalony darecki;
   - zjeżdżanie gołymi jajami po linie z pokrzyw;
   - zabawa w wilkołaka (ten kto przegra ciągnie innym);
   - gotowanie w dziurze w ziemi, przy tym zbieranie chrustu na czas, pierwszy wali do gara;
   - dłubanie brudnym paluchem w nosie i robienie kulek, a najlepszy spędzi noc w namiocie dareckiego.

   Usuń
 34. https://www.o2.pl/artykul/za-dwa-tygodnie-planeta-nibiru-uderzy-w-ziemie-te-apokalipse-zapowiadaja-od--lat-6152639789340289a koleś który to przepowiada chyba bardziej skupiał się księdze wierzeń niż jakiś naukowych opracowaniach. Bo planeta nibiru nie istnieje. Co sądzicie o tych wszystkich wieszczach końców świata bo dla mnie to jakieś takie głupie małpy szukające poklasku

  OdpowiedzUsuń
 35. Tomaszu, czekamy na nowe nagrania z Kwietniem w roli głównej!!! Nie boj się, pokaż blogowiczom co masz tam na Kwika!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No mam, mam niejedno, ale wakacje więc zaczekamy do po wakacjach i psipierdolimy z jeszcze grubszej rury tej łysej siwej pale.

   Usuń
  2. Trzymam za słowo ;-)

   Usuń
 36. Wieszczącym koniec świata zawsze chodzi albo o promowanie swojej dupy, zabłyśnięcie w oceanie anonimowości, bycie czymś szczególnie obdarzonym a więc wyjątkowym.
  Albo jest to choroba psychiczna lub objaw opętania. Z całą pewnością wszystkie objawienia katastrof są tworem człowieka i nie ma to nic wspólnego z wmawianiem ludziom, że ich los jest z góry przesądzony i gdzieś zapisany.
  Jest za to cała rzesza manipulantów, którzy czują psychopatyczną satysfakcję w wysiłkach aby inni stali się bezwolni i tylko czekali na śmierć.

  Osobiście uważam takich świrów za podludzi o zwierzęco satanistycznych osobowościach zasługujących na najwyższą pogardę. Zabijają oni w innych wolę życia.

  Jeśli Gall chce uśmiercać islamistów i żydów, plus Kwietnia, to ja jestem gotowy uśmiercać proroków końca świata

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. \\\Jeśli Gall chce uśmiercać islamistów i żydów, plus Kwietnia, to ja jestem gotowy uśmiercać proroków końca świata///


   No może nie wszystkich jak pisałem, a tych, którzy dąż do zawładnięcia innymi rasami i ich terytoriami.

   Nigdy nie byłem rasistą, a jedynie tępicielem fałszywych religii i najróżniejszych negatywnych sposobów myślenia.
   Żydów nie dla tego nie toleruję bo są żydami tylko z racji ich judaistycznej religii i talmudycznych wyznań tudzież postępowania, które nie raz tu opisywałem.
   To samo z arabami i murzynami, nie to, że sa arabami i murzynami jest powodem negatywnego stosunku do nich, a ich fałszywa religia i postępowanie zagrażające innym ludziom i ich kulturze.

   Usuń
 37. Bardzo interesujący film przyrodniczy

  https://www.youtube.com/watch?v=CuJwmL5E-xU

  OdpowiedzUsuń
 38. Najnowszy tłumik do Glocka 17-19 dzięki, któremu strzały są cichsze niż klaśnięcie w dłonie

  https://web.facebook.com/groups/221143714648856/permalink/1378525438910672/

  Posiadając taki tłumik zatrzymanie kwietnia podczas popełnianego przestępstwa było by niemal bezgłośne :]

  PS
  Mało kto wie, że strzał przez butelkę pet lub... pluszowego misia daje podobny efekt...

  https://www.youtube.com/watch?v=NtCVGFPfpTc

  https://www.youtube.com/watch?v=ii2qlRx_bRc

  OdpowiedzUsuń
 39. Powiedzcie lepiej jakie patenty macie na kleszcze, bo jak czytam o boreliozie i innych chorobach to aż strach wybrać się gdzieś na łono, chodzicie gdzieś po terenie?
  kwiecień musi być naprawdę szalony jak tak włóczy się po lasach.
  Teoretycznie z tego jak straszą w sieci na temat kleszczy to kwiecień powinien być już ciężko doświadczony przez choroby.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dobry repelent zawierający DEET im więcej procent tym lepszy, niestety skutki uboczne mogą wystąpić nie używać na tworzywach sztucznych, ranach, oczach i innych miejscach wrażliwych itp. na początek nanieść odrobinę na skórę czy nie wystąpi alergia
   można też zaimpregnować odzież i nie tylko permetyną

   https://www.mugga.com.pl
   http://permetryna.pl

   Usuń
  2. ROŚLINY ODSTRASZAJĄCE KLESZCZE
   •Wrotycz. Wyróżnia się ostrym korzennym zapachem, który zawdzięcza olejkowi eterycznemu (uwaga, zawiera trujący tujon!). Odstrasza on nie tylko kleszcze, ale również komary, muchy czy mszyce. Kiedyś używano go również do tępienia wszawicy i świerzbu.
   •Chrzan pospolity. Wyciąg z korzeni chrzanu pospolitego nie tylko odstrasza, ale również zabija kleszcze
   •Kocimiętka. Wszyscy kojarzą ja z tym, że uwielbiają ją koty. Zawiera neptalakton - związek, którego nie tolerują tak kleszcze, jak i komary.
   •Clematis. Wywar z tej rośliny jest trujący dla komarów i kleszczy
   •Tatarak. Olejek eteryczny tej aromatycznej rośliny zawiera ponad 80 proc. azaronu - substancji, która odstrasza kleszcze, komary, mrówki i muchy (a przy tym jest niegroźny dla człowieka).
   •Cebula. Według rosyjskich naukowców, proszek z suszonej cebuli to jedna z najskuteczniejszych sposobów na pozbycie się kleszczy.
   •Jaskry
   •Piołun bylica
   •Czosnek niedźwiedzi
   •Lawenda
   •Czeremcha
   •Chryzantema dalmatyńska. Kwiaty tej rośliny zawierają cynerynę i pyretrynę - substancje toksyczne dla insektów (wyciąg z nich stosuje się w wielu preparatach owadobójczych).

   Usuń
  3. Co do tego tujonu to nie aż taki trujący jakby się wydawało o ile się nie przedawkuje. Bardziej halucynogenny i pobudzający. Warto poczytać o tujonie w sieci i poznać jego właściwości.
   Sam wrotycz ma ich całą masę i to też warto wiedzieć:

   http://e-anetabloguje.blog.pl/2016/08/30/dlaczego-wrotycz-jest-zakazany-w-ue-bo-jest-skuteczny-i-darmowy/

   O czeremsze słyszałem również, że jest jednym z najskuteczniejszych środków na kleszcze i komary. Wystarczy zetrzeć w dłoniach jej liście i się tym przetrzeć by odstraszyć owady.
   Tylko jak zacząłem szukać w terenie czeremchy to nie było takie proste mimo, że w telefonie miałem jej zdjęcia. Czeremcha występuje w różnych formach i mi osobiście ciężko było ją rozpoznać :)

   Usuń
 40. Zobaczcie jak bydło islamskie odbija swego z rąk żołnierzy w Neapolu. Coś NIEBYWAŁEGO, ŻE NIE ZACZĘLI DO TYCH SKURWYSYNÓW STRZELAĆ I ZABIJAĆ ICH JAK ROBAKI MOŻE WRESZCIE ZACZĘŁO BY SIĘ OCZYSZCZANIE EUROPY Z TEGO ŚMIECIA ZA CZYM JESTEM I CZEKAM NA GODZINĘ W BY ODJEBAĆ TYLU ISLAMSKICH WYZNAWCÓW I TYCH, KTÓRZY ICH TU SPROWADZILI ILU SIĘ KURWA DA.  https://dorzeczy.pl/swiat/37969/Wojsko-kontra-imigranci-Dramatyczne-sceny-w-Neapolu.html

  Wojsko kontra imigranci. Dramatyczne sceny w Neapolu

  Próba zatrzymania imigranta skończyła się niebezpiecznie dla żołnierzy w Neapolu. Na pomoc koledze szybko przybyli inni. Na prywatnym nagraniu widać, jak dokonują oni odbicia mężczyzny z rąk wojskowych.

  Patrol wojskowy w Neapolu próbował obezwładnić imigranta przyłapanego prawdopodobnie na łamaniu prawa. Wokół żołnierzy szybko zaczęli gromadzić się inni imigranci. Spora grupa ciemnoskórych mężczyzn nie zważała na to, że ma do czynienia z uzbrojonymi funkcjonariuszami. Nie przestraszyły ich wojskowe mundury, karabiny, ani opancerzona ciężarówka. Imigranci krzyczeli, gwizdali i napierali na żołnierzy, żeby uwolnić kolegę.

  Zdarzenie uwieczniono prywatną kamerą i szybko znalazło się w internecie.

  OdpowiedzUsuń
 41. Cześć Tomek,
  a w sprawie smoleńskiej wypowiesz się?
  Co twoim zdaniem wydarzyło się siedem lat temu?
  Czy to był zamach, błąd pilotów, a może coś innego?
  Marcin.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak mogę się wypowiedzieć, ale jutro bo właśnie szedłem na jakiś horror z wilkołakami w rolach głównych.
   Przypomnij mi jak zapomnę w ciągu dnia.

   Na te chwilę mogę krótko powiedzieć, że strona rosyjska wykorzystała złe warunki pogodowe do wprowadzenia w błąd pilotów, a sami piloci nie wykazali się rozsądkiem i nie odeszli dużo wcześniej na drugi krąg i nie odlecieli na drugie lotnisko.
   Ja jak jest mgła ograniczająca widoczność mniej niż 100m zjeżdżam na pobocze i nie jadę lub jadę w kawalkadzie 10 na godzinę.

   Usuń
  2. A dlaczego twoim zdaniem, Rosjanie nie oddali wraka Tupolewa? Po co im ten złom?
   Dlaczego nagrania ze skrzynek, które otrzymała polska strona, różnią się długością nagrania?
   Dlaczego tak potraktowano zwłoki?

   Usuń
 42. Na Onecie (tfu) przeczytałem:

  Pod koniec sierpnia prezydent Francji spotka się z przywódcami Austrii, Czech, Słowacji, Bułgarii i Rumunii. Polski na tej liście nie ma. Powraca też kwestia reparacji wojennych od Niemiec. - Znajdujemy się w podobnej sytuacji jak w okresie międzywojennym (...). Jak się to skończyło, wszyscy niestety wiemy - mówi Onetowi dr Marcin Zaborowski.

  Dodam od siebie:
  nie ma tam także Węgier.
  A ogólnie pierdolić te francuskie dziwki, które dawały dupy nazistom.

  OdpowiedzUsuń
 43. Na forum Gluszycy beka ze hej:

  Turysta z Krakowa (gość)

  Kiedys bylem na Masywie Wlodarza, chodzilem pomiedzy kompleksami. Gdy podeszlem na Sobon, od strony Wlodarza, patrze a tam sie cos rusza zielonego. Mysle jakies zwierze czy co ale podszedlem blizej a tam Darek Kwiecien siedzi na kamieniu i...wali konia.
  Zszokowany mysle "o ty swinio paskudna, trzepisz na groby pomordowanych" i jako ze nosze ze soba petardki to rzucikem mu jedna kilka metrow za niego, ten sie nawet nie polapal i nagle BUUM a ten jak sie rzucil w ucieczke ze spodniami do kolan i faja na wierzchu, rozgladajac sie panicznie. Smialem sie pozniej z tego ze nie wiem.

  Facet jest zboczony.

  odpowiedz
   +8  0  CC (gość) (Turysta z Krakowa)

  Turysto nie zmyślaj, w taką opowieść mało kto uwierzy, ale za to w opowieść Pana Jacka z Pod Sobonia o tym jak po pijaku chciał zgwałcić, a może nawet i zgwałcił jego psa to wielu ma podstawy do uwierzenia i w to, że defekował do garnka w czasie pijackiej libacji też.
  Jest wielu świadków, że po pijaku zdolny jest do wielu nieobyczajnych zachowań jak bieganie nago po ośrodku kępingowym w 2011 r gdzie mieszkały nastoletnie turystki.
  To są fakty świadczące o jego realnym skrzywieniu psychicznym i seksualnym, a nie walenie konia w lesie.

  Odpowiedz  :D (gość) (CC)

  No w sumie marszczenie freda w lesie, przy gwalceniu psow i waleniu kupy w garnek to jest betka.

  odpowiedz
   +4  0
  CC (gość) (:D)

  Nie bądźmy obłudnikami każdy wali konia i to nie jest wykładnią żadnych dewiacji ważne jak to robi i pod wpływem jakich bodźców i wyobrażeń, a tu głuszycki mitoman ma ogromne pole doznań jakie spłodził.
  A spłodził wiele takich wyobrażeń, które go jarają mogę kilka z pamięci wymienić:
  Sex więźnia głodzonego przez nazistów w lochach Riese przetrzymywanego w beczce pełnej własnych fekalii i faszerowanego jakimiś środkami z więźniarką po jego wypuszczeniu z tej beczki. Opisywał to na swoim blogu i opowiadał w tych swoich pseudo audycjach.
  Kopulacja zmutowanych istot z więźniami obozów koncentracyjnych w wyniku, których rodziły się potworki wychowywane w ośrodkach Lebensbornu.
  Poddawanie eksperymentom seksualnym jego rodziców w wyniku czego on jest efektem tych eksperymentów.
  Takie rzeczy sugerował raz w wypowiedzi na filmie na YT.
  Opowieści o seksualnych torturach w obozach koncentracyjnych - tutaj nie zliczę ile razy do takich faktów nawiązywał jakby to były jego zdaniem fakty-klucze do rozwikłania zagadki tajemnicy Riese.
  Wszystkiego nie wymieniłem bo nie sposób, ale te jego opowieści bez wątpienia mają związek z jego wyobrażeniami pod, które uprawia masturbację.

  odpowiedz
   +3  0


  apel (gość)

  Wnoszę o powołanie komisji śledczej w sprawie kupy w garnku i przeprowadzenia badań DNA czy garnkowa kupa to kupa Darka czy nie Darka.
  A może to była kupa wilkołaczycy, którą sobie Darek sprowadził do ośrodka?

  odpowiedz
   +2  0  :D (gość) (CC)

  Prawda, sam akt samogwaltu jest tu niczym jesli popatrzymy na kontekst i miejsce.
  W domu nich sobie robi co chce, ale na cmentarzu, w muzeum czy kosciele to juz inna sprawa...
  Zeby sie brandzlowac na Soboniu to juz trzeba miec niezle poryte pod deklem, na ale dokladnie jak napisales on przejawia zboczona fascynacje tematem, roi mu sie Riese jako jakas gigantyczna orgia SS z mutantami i wilkolakami gwalcacymi po piwnicach ktorej on jest efektem i ewidentnie widac ze go to jara.

  odpowiedz
   +2  0
  "

  OdpowiedzUsuń
 44. Zobaczcie co się dzieje w Puławach. Cygańskie kurwy podskakują i należałoby z tym coś zrobić. W sieci zaczyna się organizować grupa porządkowa by tam pojechać i zaprowadzić porządek.
  Jak to obejrzałem to kurwica mnie ogarnęła na brak reakcji ludności miejscowej, a wystarczyło by kilkuset chłopa z kijami i cygańskie ścierwo nierobów spierdalało by po kątach tak, że by więcej żadna cygańska kurwa nie szczeknęła na Polkę.

  Kto chętny by przyłączyć się do grupy porządkowej niech deklaruje w komentarzach. Jak się zbierze odpowiednia ilość w sieci do tej akcji dam znać na blogu i pojedziem tam zaprowadzić porządek, bo jak tego nie zrobimy to w przyszłości wejdą nam na głowę, a potem ta islamska dzicz.


  "Czemu tu parkujesz biała k...?!" - reportaż Mediów Narodowych o Cyganach z Puław [WIDEO]

  www.dzienniknarodowy.pl/7841/czemu-tu-parkuje/  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To już jest patologia, jeszcze Policja zamiast interweniować zatrzymuje poszkodowaną, dodatkowo według zaś nam patolgi pobiła 40 cyganów. Niestety cyganie w 99% mają grupę niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej, zaświadczenie od psychiatry jest nie do podważenia, po za tym od kiedy to mniejszość narodowa,

   Usuń
  2. "Bieda, choroby, analfabetyzm, bezrobocie, wykluczenie społeczne. Puławy to jedno z kilku polskich miast, które mają duży problem ze społecznością romską. To też miasto, które w boju o integrację Romów sromotnie przegrywa. O tym, dlaczego tak się dzieje, na czym polega "pasożytnictwo na pomocy społecznej" i kto się boi oskarżeń o rasizm, mówi w rozmowie z naTemat Paweł Maj, miejski radny."

   http://natemat.pl/133801,radny-z-pulaw-mowi-dosc-bezczynnosc-ws-romow

   ROMOWIE PSYCHICZNE ZASIŁKI ?
   https://www.youtube.com/watch?v=QiJKb7fG1Hc
   PUŁAWY. ROM DO RADNEGO. WSZYSTKO SIĘ NALEŻY ?
   https://www.youtube.com/watch?v=HdWN68ySzvI

   w kontekście ile policji ściągnięto na kibiców, na cyganów nie mają?

   https://www.youtube.com/watch?v=OuprBetqujQ

   Usuń
  3. Skurwysyny cygańskie proszą się o holokaust i go będą mieć.
   Tymczasem żydowskie władze pozwalają na taki stan rzeczy bo prowadzą test na Polakach do jakiego stopnia są cierpliwi. Inaczej już dawno by ich doprowadzono do porządku choćby poprzez obcięcie zasiłków lub przymknięcie oka na akty przemocy wobec tych pasożytów. Na razie są chronieni bo żydostwo sprawdza cierpliwość naszą wobec tej bandy by wiedzieć jak będzie z islamskim bydłem w razie ich tu sprowadzenia.

   Usuń
  4. Ja powiem tak: niech się wezmą porządnie do roboty a nie pasożytują na podatnikach i jeszcze pokazują pazury jak ktoś na nich krzywo spojrzy. Jak się jest w kraju gościem to należy zachowywać się jak gość i dostosować się do praw powszechnie panujących w danym kraju a nie wrzeszczeć na około o wykluczeniu, dyskryminacji i że im się wszystko należy od samego przyjazdu. Oglądałem parę razy taki słowacki dokumenty o tamtejszych cyganach i zauważyłem stale powtarzający się motyw. Cyganie mają pretensje że są wykluczeni ze społeczeństwa, traktowani jak podludzie, że państwo nie daje im należytej opieki, że nie mają wystarczającego zasiłku, do tego pokazują swoje fatalne warunki bytowe, ale oczywiście nic z tym nie robią, nie próbują nawet polepszyć swojego bytu tylko czekają aż im jakiś złoty deszcz na łeb spadnie. Cyganie sami sobie zapracowali na takie postrzeganie ich przez społeczeństwa wielu krajów, bo niestety ich wychowanie, żebractwo i złodziejstwo powoduje takie a nie inne zachowania ze strony społeczeństwa, nie istotne czy to polskiego, angielskiego, słowackiego czy innego. Ja się dziwię tym wszystkim pomocom społecznym i służbom porządkowym, zamiast zmusić ich do zmiany swojego pojmowania świata to przyzwalają im na to nieróbstwo i złodziejstwo i jeszcze do tego dopłacają. Przypomina mi to dosłownie całe te akcje pomocy dla afryki. Zamiast nauczyć tamtejszych ludzi uprawiania ziemi, hodowania warzyw, owoców to się uzależnia ich od dostaw paczek żywnościowych i do tego jeszcze dochodzą te wszystkie ich lokalne wojny o byle gówno. To samo tyczy się tych całych imigrantów, przyjeżdżają do europy to należy zachowywać się jak gość a nie jak wielki pan bo się należy.

   Usuń
  5. kilka lat temu pewna fundacja, dostała z UE kasę na pomoc prawną dla cyganów, tylko dla nich co dziwne jako mniejszość narodowa, uzasadnienie Polakom się nie należy do sobie radzą co dalej mam też mniejszości inne Jak Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy Żydzi itd. co stwierdzili biurokraci z UE też się tym mniejszością pomoc prawna nie należy bo sobie radzą, a komu się należy cyganom, i tu autentyk przychodzi taki wieprzek tłusty że ledwie w drzwi (90 cm) się mieści i się pyta "czy ja mam płacić podatek od nieruchomości" jak by to na mnie trafił, to bym doradził nie płać he he dodając "nasze kamienice wasze ulice"

   Usuń
  6. Uinf-Bo tak jak napisałem, oni na dzień dobry oczekują traktowania jak królów, 30 pokojowego mieszkania z kuchnią, łazienką i basenem a do tego jeszcze całe dnie nic nie robienia i brania za to pieniądze od pomocy społecznej. Ale pracy żadnej się nie podejmą bo ich kultura im tego zabrania, a jak już to wykonywania konkretnych zawodów. Wkurza mnie to że jedną mniejszość traktuje się jak królów a drugą zostawia samemu sobie. Też chciałbym dostawać darmowe mieszkanie z socjalu, darmowe pieniądze co miesiąc i jeszcze przy tym mieć ochronę państwa ale na jedno była by to plama na moim honorze że jestem utrzymywany przez państwo i podatników podczas gdy nie mam lewych rąk do pracy. Po prostu nie chciałbym tego. Ale wkurza mnie to traktowanie, wręcz takie wywyższanie jednej mniejszości nad większość czy inną mniejszość.

   Usuń
 45. Ukąszona przez komara mieszkanka Niemiec została bez nóg i rąk

  http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/ukaszona-przez-komara-mieszkanka-niemiec-zostala-bez-nog-i-rak?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

  Nie ma na tym świecie sprawiedliwości. Kwiecień żeby ciebie to dopadło zamiast tej kobiety bo na to zasłużyłeś w 100% bydlaku, ale jeszcze wszystko przed tobą.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zmianynaziemi? serio panie Tomku? to żart?

   Usuń
  2. Wiem, wiem, ZNZ kilka lat temu jeszcze jakoś publikowało rzetelne informacje. Po 3 latach wróciłem do czytania tego serwisu i widzę, że to już nie to samo co kiedyś.
   Ale w tym akurat przypadku posłużyłem się linkiem by pokazać to na co zasługuje ta Głuszycka gnida i to co mu życzę.

   Usuń
  3. Człowiek który prowadzi ten portal i jednocześnie prowadząc innemedium bardzo mi podpadł tym że gdy cały czas wklejam linka z oryginalnym materiałem który on nieudolnie przerobił i opatrzył tytułem "ufo atakuje obóz talibów" on usuwa ten komentarz to naprawdę lepiej jest unikać i nie czytać tego kolesia bo po prostu plecie bzdury.

   Usuń
 46. Jak nam Polske pokroili

  Nazista Patronem Tramwaju. Co Się Dzieje w Gdańsku ??
  https://www.youtube.com/watch?v=4xa__c_lAGc

  OdpowiedzUsuń
 47. http://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/historia/nikt-w-t%C4%99-zbrodni%C4%99-nie-wierzy%C5%82/ar-AApQosq?li=BBr5MK7

  Katyń to nic w porównaniu z tym. 100tys Polaków w 1937-1938.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A wujek dariusza kwietnia, ojciec, matka i cala rodzinka służyli tym zbrodniarzom i wujek brał czynny udział w tej zbrodni jako konfident.

   Usuń
 48. Przed chwilą w panoramie na TVP 2 mówili, że ZUS w celu demaskowania oszustw potrafi śledzić i brać pod uwagę materiały z YT iFB pokazujące oszustów będących na zwolnieniach lekarskich na plażach lub podczas wykonywania czynności zarobkowych.

  Myślę, że po wakacjach zacznie się dla kwietnia niezła jazda jak ZUS wyciągnie konsekwencje za to, że podczas leczenia DK ze złamaną nogą prowadzał w zimie grupkę za kaskę.
  Daruś jak myślisz jaka będzie grzywna?

  OdpowiedzUsuń
 49. Muzułmanie chcieli zrobić rozróbę w metrze w Hong-Kongu. Ups, to nie Europa… [WIDEO]

  http://polskaracja.com/muzulmanie-chcieli-zrobic-rozrobe-w-metrze-w-hong-kongu-ups-to-nie-europa-wideo/  I tak trzeba zachowywać się wobec każdego przejawu agresji tej pierdolonej muzułmańskiej dziczy, a także cygańskiej. Bez dyskusji wpierdol i tak oklepać by nie wstali.
  Powiem wprost takich należy eliminować na miejscu by już w ogole nie wydali z siebie tchnienia.
  Brawo chinole.

  OdpowiedzUsuń
 50. Żydzi piszą list do Jarosława Kaczyńskiego! Proszą o interwencję i skarżą się na…

  http://polskaracja.com/zydzi-pisza-list-do-jaroslawa-kaczynskiego-prosza-o-interwencje-i-skarza-sie-na/

  https://web.facebook.com/swiniepreczodkoryta/posts/1900748776842665?comment_id=1900864866831056&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D


  Żydostwo rozpleniło się w Polsce we wszystkich formacjach politycznych, na wszelkich kierowniczych stanowiskach, w mediach, kulturze tylko jeszcze większość Polaków tego nie widzi jak nie widział tego Hitler zanim przejrzał na oczy przed IIwś i nie rozumiał antysemityzmu zanim sam gdy nie zobaczył dokładnie tego samego scenariusza jaki teraz odbywa się w Polsce we własnych Niemczech. Dziś scenariusz się powtarza. Żydostwo, półżydzi i wszelkiej maści mieszańcy semicko-słowiańscy opanowują tak samo jak przed wojną w Niemczech wszelkie płaszczyzny życia społecznego w Polsce. MYŚLICIE, ŻE WAM SIĘ TO NA DŁUŻSZĄ METĘ UDA BEZKARNIE? TAKIEGO WAŁA JAK POLSKA CAŁA. PRACUJECIE NA KOLEJNY HOLOKAUST PEJSATE LICHWIARSKIE ZAKAŁY. NIC COŚCIE W POLSCE UKRĘCILI LICHWĄ WAM SIĘ NIE NALEŻY I WARA OD NASZEGO KRAJU IM PRĘDZEJ TYM DLA WAS LEPIEJ BO KOLEJNY HOLOKAUST Z TEGO CO WNIOSKUJĘ PO POSTAWACH LUDZI TĄ SYTUACJĄ ZANIEPOKOJONYCH BĘDZIE OSTATECZNY, A MIMO, ŻE SYMPATIĄ DO ARABÓW I IRAŃCÓW NIE PAŁAM TO PEWNIE W TYM DOPOMOGĄ I ZNIKNIECIE RAZ NA ZAWSZE Z PRZESTRZENI NARODÓW, WŚRÓD KTÓRYCH OD WIEKÓW USIŁUJECIE PASOŻYTOWAĆ.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niby ten obecny "antysemityzm" w mediach lub w polityce, czyli na przykład wypominanie komuś żydowskich przodków, jest związane z narodowym rozliczaniem historii. Żydzi oczywiście wyciągnęli to z kontekstu, aby pasowało do ich koncepcji ofiary.
   Sprawa jest prosta- oni doskonale wiedzą o co chodzi, a chodzi o zbrodnie popełnione na narodzie polskim przez żydowsko brzmiące nazwiska. Chodzi o czynny udział w holokauście na żołnierzach niezłomnych. Chodzi wreszcie o osobiste tworzenie najbardziej skurwiałego i zbrodniczego systemu marksizmu i socjalizmu (żyd Karl Marx.
   Udział żydów w zbrodniach przeciwko ludzkości jest ogromny i o to chodzi aby nikt tego nie dostrzegł.

   Żebrowski cały czas krzyczy, aby znać prawdziwe nazwiska polityków, bo to wiele wyjaśnia.

   Aha, w Niemczech przed wojną w 1933 roku było 500 tys. żydów (na 60-80mln mieszkańców), więc ich opanowanie wszystkiego co najważniejsze jest przesadzone.

   Usuń
  2. \\\Aha, w Niemczech przed wojną w 1933 roku było 500 tys. żydów (na 60-80mln mieszkańców), więc ich opanowanie wszystkiego co najważniejsze jest przesadzone.///

   To co hitler pisząc w main kampf kłamał, że żydzi zajmują najwyższe państwowe stanowiska, mają w rękach media, biznesy i mają wielki wpływ na politykę i gospodarkę Niemiec?


   Zacytuję Ci jedno zdanie z wiki:
   ///Prześladowania Żydów przez III Rzeszę osiągnęły kulminację w ich ludobójstwie na terenie Europy, gdzie zamordowano w sumie ok. 6 milionów Żydów. W Niemczech ze społeczności liczącej w 1939 roku 214 tys. osób, 90% zostało zabitych[2].

   Z początku wojny w niemieckiej armii pozostawała znaczna liczba „ćwierć-” i „półkrwi” Żydów (por. Mischling), w większości osób zasymilowanych do kultury niemieckiej. Część z nich była żołnierzami o wieloletnich stażach. Część mischlingów zatajała swoje pochodzenie. Niektórzy z nich dochodzili do wysokich stanowisk w armii. Służono również w wojsku, chcąc ochronić rodzinę przed deportacją. 8 kwietnia 1940 Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych wydało rozporządzenie o zdymisjonowaniu wszystkich „półkrwi Żydów” i żołnierzy ożenionych z Żydówkami i „półkrwi Żydówkami”, którego jednak nie wprowadzono. Od 1943 osoby te masowo kierowano do batalionów pracy przymusowej[25].///

   JAK WIDAĆ na tym jednym tylko przykładzie żydostwo wkręcało się wszędzie i stanowiło dla Niemiec zagrożenie bo po cichu dążyli do sterowania polityką Niemiec z tzw. drugiego planu.
   Tak jest i teraz w Polsce. Dokładnie tak samo.
   Żydostwo mieszka, pracuje i prowadzi niby normalne życie siedząc wmieszane w nasze społeczeństwo zajmując coraz wyższe stanowiska we wszystkich płaszczyznach życia społecznego. I jak co do czego przychodzi to nie tylko wywiera nacisk na naszą politykę, ale głosuje za tymi, którzy chcą nasz kraj rozwalić od środka.
   Widać to na przykładzie KOD, Nowoczesnej, Razem i wielu innych ugrupowań skupiających liderów pochodzenia żydowskiego, pół krwi i ćwierć krwi żydów, którzy się właśnie uaktywnili.

   Hitler przejrzał na oczy i wiedział, że mimo, że ich było mało to dążyli do wpływania na Niemiecką politykę i gospodarkę.
   Żydostwo to jedyna nacja, która ma za cel takie działanie. Inne nacje nawet jak się osiedlają-Tatarzy, nie dążą do zajmowania wysokich państwowych stanowisk, a żydostwo tak.

   Oglądasz takiego aktora pochodzenia żydowskiego jak Fronczewski. Myślisz se fajny kurwa gość, dorobek ma artystyczny w tylu fajnych rolach grał, nawet o Franku kimono fajnie śpiewał nie? Na pewno jest polakiem, a tu dziś to bydle żydowskie staje w kamerze i popiera KOD. To samo z tą żydówką Jandą, Sztuchrem i dziesiątkami innych ukrytych wśród nas żydów, pół i ćwierć żydów, którzy w razie czego mobilizują się i stają przeciw Polsce.

   Usuń
 51. https://drive.google.com/open?id=0Bx9c7TEmacm2VHJpdV9EZ3YtWVU

  Zobaczcie jak afrykańskie dzikusy jebane zachowują się w sklepie.
  Gdybym mógł to bym do nich strzelał jak do kaczek bez skrupułów.
  A tak w ogóle dochodzę do wniosku, ze odejście z Afryki kolonizatorów i pozwolenie tej czarnej dziczy na swobodny rozwój bez nadzoru białego cywilizowanego człowieka to był błąd. Afryka powinna być skolonizowana i sprawiedliwie podzielona pomiędzy europejskie cywilizowane narody, a ta dzicz powinna być naszymi niewolnikami tak długo jak długo nie ucywilizowała by się. Każdy czarny czy innej nacji dzikus przejawiający terrorystyczne, prymitywne, aspołeczne, dzikie, etc zachowania i postawy powinien być zapędzony do roboty na rzecz ucywilizowanych.
  W USA dzięki niewolnictwu dziś są czarnoskórzy, którym to niewolnictwo wyszło ostatecznie na dobre. Nie mam nic przeciwko temu by społeczeństwo składało się z różnych nacji i ras, ale tylko pod warunkiem, że wszyscy będą ucywilizowani jak w USA.
  Oczywiście ci, którzy nie są jak wielu czarnych i białych również powinni trafiać nie do więzień tylko obozów pracy na rzecz ucywilizowanych.
  I tak przyszło mi do głowy coś takiego jak określenie człowiek cywilizowany i dzikus.
  Cywilizowany to taki, który potrafi zgodnie z prawem współżyć z innymi bez względu na kolor skóry i wyznanie i przekonania. Dzikus to właśnie taki jak ci na filmie i ci uchodźcy z afryki ekonomiczni, którzy tu przybywają oraz ci, którzy tu mieszkają i się nie integrują. Tyczy się to również takich wszy cygańskich jak ci z Płocka, o których już pisałem.
  A więc cywilizowani mogą żyć w spokoju, a nie cywilizowane dzikusy do obozów KONCENTRACYJNYCH I CIĘŻKIEJ ROBOTY NA RZECZ CYWILIZOWANYCH. Oczywiście nie takich broń "boże" na wzór obozów koncentracyjnych niemieckich jak w czasie IIwś tylko takich gdzie mają dobre żarcie minimum swobody, ale są pędzeni do roboty. Jakiekolwiek przejawy buntu i sprzeciwu karane śmiercią lub dotkliwymi karami.
  Zapytacie skąd we mnie takie poglądy?
  Bo kurwa widzę, że z dziczą inaczej się nie da. Liberalizm tylko im pozwala bardziej zdziczeć i stanowić dla nas zagrożenie. Więc albo zradykalizujemy się tak jak ja, albo ta dzicz nas wyrżnie i rozwali naszą cywilizację.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tu w temacie:
   https://www.youtube.com/watch?v=XerAyFh7cgo

   Usuń
 52. Ja bym się wziął za tych co robią na czarno jeszcze

  OdpowiedzUsuń
 53. soros i jego tajna żydowska europejska sitwa zakamuflowana w rządach państw EU w tym i w Polskim chcą doprowadzić do zniszczenia Europy, podporządkowania własnym rządom i przejęcia pełnej kontroli nad obywatelami państw EU i nad ich finansami. Żydostwo doi nas jak może na wszelkie sposoby, a kasa idzie na utrzymanie izraela i jego potęgę, która na nic się zda gdy świat się na tą semicką mać wkurwi i zastosuje środki, których nie powstrzymają żadne rakiety. To semickie koczownicze plemię nie rozumie, że samo sobie kręci pętlę na szyję i nigdy nie zrealizuje swych planów bo jak pokazuje historia ludzie prędzej czy później przejrzewają ich plany i machlojki i wypędzają. Tak było i tak będzie. A soros takimi działaniami wyzwala w ludziach chcących wolnej od islamistów i żydowskich machlojek Europy, chęć odstrzelenia go, co jak widzę po reakcjach ludzi na FB może rychło nastąpić bo skurwiel narobił w niejednym kraju bałaganu i jest wielu chętnych do jego odstrzelenia. I mam nadzieję, że rychło tak się stanie bo skurwysyna należy usunąć definitywnie i wszystkich jego sługusów jebanych.

  SZOK! SOROS SIĘ PRZYZNAŁ: SPECJALNIE ZALAŁEM EUROPĘ ISLAMISTAMI! "GRANICE PAŃSTW TO PRZESZKODA!" (VIDEO)

  https://wrealu24.pl/services/978-szok-soros-sie-przyznal-specjalnie-zalalem-europe-islamistami-granice-panstw-to-przeszkoda-video


  https://web.facebook.com/wRealu24pl/posts/1241516849328299?comment_id=1241576825988968&reply_comment_id=1241607929319191&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D

  OdpowiedzUsuń
 54. Co sądzisz na temat Katastrofy Smoleńskiej? Uważasz że to był zamach czy wypadek?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przecież już o tym pisał !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   Ludzie, czytacie blog, czy tak bazgracie ??

   Usuń
 55. Pozwolę sobie wtrącić do dyskusji małe info Dariusz Kwiecień najprawdopodobniej siedzi po problemach z US.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Założę się że to bzdury.
   Ej koleś, czemu piszesz bzdury? !!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Usuń
  2. Nieprawda. Raz, że nie siedzi bo bym o tym natychmiast wiedział, a dwa, że za problemy z US to się nie idzie tak szybko do więzienia. Są ludzie dłużni US setki tysięcy złotych, dziesiątki tysięcy złotych, tysiące złotych, a nawet miliony i nie siedzą, a latami lawirują, unikają płatności płacąc ile mogą i tym sposobem powstrzymują wymiar sprawiedliwości, albo są po prostu nie ściągalni i wtedy US, komornicy po jakimś czasie odpuszczają, a zwykle sprawy się przedawniają i taki kwiecień może ciszyć się wolnością.
   W całej Polsce dłużników skarbowo ZUS-owskich jest kilka milionów drobnych przedsiębiorców. Skala jest tak duża, że o tym się nie mówi.
   Wiem to z bardzo wiarygodnych źródeł urzędowych.
   ZUS lub US może zająć dłużnikowi nieruchomość lub co rzadko się zdarza ruchomości i tyle, ale rzadko
   doprowadza do egzekucji.
   Wielu by uniknąć zajęcia nieruchomości sprzedaje je w rodzinie lub oddaje jako darowizny, albo dokonuje sprytnego manewru podpisania aktu sprzedaży ruchomości znajdujących się w miejscu zamieszkania z przyjacielem lub zaufaną osobą. To pozwala uniknąć zajęcia przez komornika ruchomości bo te są sprzedane lata temu, a dłużnik ma je jedynie w dyspozycji od kupującego.
   Kwiecień jakby miał iść do paki to tylko za tę minę co przyniósł i zostawił na ośrodku u Pana Jacka pod Soboniem.
   Albo za coś o czym jeszcze nie wiemy.

   Usuń
 56. 5e5f4472-0bf8-4118-b2bc-76ad0ab55a51
  Konstancja .jez.Bodenskie.
  Facet nawyzywal w sklepie ,muzumanska mumie od najgorszych ,i zeby sie wynosila z Niemiec ,bo takich z chustami tutaj nie potrzeba ,na koniec oplul to scierwo:)
  Powoli sie zaczyna.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zaczyna się i nie tylko w realu, ale i w sieci.
   Widzę falę hejtu łamiącą tą naziżydowską cenzurę poprawności politycznej, którą sam łamię ile się da na tym żydowskim pejsbuku, co skutkuje zwykle zablokowaniem mi konta i to już nie jednego hehe.
   A ja te kurwy pierdolę bo wiem, że czas wojny sie zbliża i my tym razem wygramy, a nie oni.

   Zobaczcie jak FB blokuje i za co konta:

   http://zapisz.net/images/848_facebook_12_08_2017_19.45.54.jpg

   http://zapisz.net/images/515_facebook_29_07_2017_17.50.57.jpg

   Usuń
  2. Wczoraj w Charlotteville wjebano autem w tlum antify i czarnych komunistow. Wczesniej czarni i lewactwo zaatakowali legalna manifestacje, prostestujaca przeciwko usunieciu pomnika generala Lee. Antifa i blak lives matter (BLM) nie mieli pozowlenia na protest, policja ich nie rozgonila, lewactwo zaczelo rzucac kamieniami w manifestacje na ktorej byli tez weterani i starzy ludzie, rozbijali im glowy. Doszlo do starc.
   Nalezy miec na uwadze iz na protescis prawicowcow sporo ludzi mialo bron palna, ale jej nie uzywalo, walczono wrecz.

   W pewnym momencie doszlo do kolizji 3 samochodow i jeden z nich wjechal w tlum lewakow, rozjezdzajac jedngo i raniac kilkunastu.
   Do tej pory nie wiadomo czy byl to intencjonalny wjazd, waidomo ze kirowca wycofal sie i uciekl.

   Lewaccy terrorysci dostali za swoje.

   Usuń
  3. Mają regulamin i słusznie. Hejt to hejt i nie będzie nigdy niczym innym. O wiele lepiej zamiast bydła, ścierw i kurew, pokazać patologie i zbrodnie tych nacji. Patologię poprzedzoną przykładem nie można nazwać hejtem i nie może być skasowana.
   Tak się tylko wymądrzam.

   Usuń
 57. Panowie tematy poruszane różne i rożniste ale powoli a nawet już możemy mówić że kwiecień i te jego paròwy ZDECHŁY.
  klik, szczyna i gucio huj wam w dupe tak jak lubicie a prawda wam w ryj tak jak tego nie znosicie.

  OdpowiedzUsuń
 58. Gdzie tow. peerelowski kwiecień? Rozmywacie się tu w pseudo politycznych dywagacjach na poziomie gimbazy, a prawdziwy temat ucieka. Gdzie zapowiedziane rozmowy telefoniczne z Gośką? Pozdrawiam i czekam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Po 6 latach wertowania Kwika ja mam dość tego idioty. Nic nowego mnie nie zaskoczy. Jego filmy to strata czasu. Więc wypraszam sobie takie pierdolenie anonimowy. Sam jesteś na poziomie gimbazy...
   Jeśli ci temat ucieka to napisz list do Kwika, albo udaj się do Głuszycy i tam go molestuj o nowe filmy na YT.
   Gall nie ma wpływu na tą mendę.

   Usuń
  2. Gall powinien z doświadczenia powiedzieć czy Kwiecień już tak długo w przeszłości się nie odzywał. Można być wdzięcznym kwietniowi, że się nie odzywał, bo poruszonych zostało parę ciekawszych tematów niż on.
   Dla mnie temat numer jeden to marksizm, za co dzięki temu blogowi.

   Usuń
  3. D. "Flaszka Szprajta" Stolzmannponiedziałek, 14 sierpnia 2017 12:46:00 CEST

   Od kiedy znalazłem Karonia na tym blogu to kiedy tylko mogę oglądam jego publikacje... Gościu mówi wprost o sterowanych zmianach w kulturze społeczeństwa, o ich celu i to wszystko okrasza dowodami. I nie ma żadnej mowy o "teoriach spiskowych" czy innych gównach, to nie dziennikarska popelina a staranne naukowe opracowanie tematu. Niestety, ktoś odporny na wiedzę nie pojmie jego słów, słuchanie Karonia wymaga skupienia - mimo wszystko mam nadzieję że jego słowa roztoczą jak najszersze kręgi

   Usuń
  4. D. "Flaszka Szprajta" Stolzmannponiedziałek, 14 sierpnia 2017 12:58:00 CEST

   A tutaj trochę o dyskursie - a propo kwietnia
   https://www.youtube.com/watch?v=-GmMZOKrKQg

   Usuń
  5. Kwiecień nie odzywał się po 2-3 tygodnie, ale nie tak długo jak teraz.

   A CO DO KARONIA....
   przecież to pierdolony żyd czytający z kartki przygotowane wcześniej pseudo filozoficzne i faktograficzne dyrdymały ujęte w formę przeciągłego nieskondensowanego bełkotu zawierającego co prawda wiele prawd, ale ujętych w przerośniętą formę pseudo inteligenta.
   Posłuchałem wyrywkowo 5 minut i powiem, że nie da się tego żyda kurwa słuchać.

   Usuń
  6. D. "Flaszka Szprajta" Stolzmannponiedziałek, 14 sierpnia 2017 13:39:00 CEST

   Ale dlaczego dyrdymały, skoro jako jeden z niewielu dostępnych w przestrzeni internetowej publikujących podaje na tacy genezę powstania "nowej kultury" której nie rozumieją ani dzieci, ani dorośli, i od której wszystkim w głowie się pierdoli. To że forma nie jest przystępna, nie znaczy że to od razu jest bełkot. Powinieneś posłuchać trochę tężej, on gada długo ale naprawdę sensownie, a najważniejsze że przedstawia dowody na to co mówi, co również długo trwa. Co do formy, to jest forma dziedziny, tak jak muzyka czy tam inna sztuka ma swój język tak i filozofia, politologia też mają swój "bełkot". No nie da rady w innych słowach tego przedstawić w prawdziwym świetle

   Usuń
  7. Wystarczyło mi, że przypadkiem w połowie tego pierdolenia trafiłem na moment, w którym pierdolił, że naziści przejęli od żydów hasło hasło BÓG Z NAMI

   OD TEGO MOMENTU
   https://youtu.be/-GmMZOKrKQg?t=2006

   WYSTARCZYŁA BY uznać tego żyda za dezinformatora bo to nie prawda, że naziści przejęli od żydów to hasło bowiem w każdej religii to hasło występuje powszechnie i każdy kto wyznaje jakiegoś boga go używa.
   Zakamuflowany jebany żyd sprytnie i w zawoalowany sposób manipulujący świadomością nierozeznanych w stronę liberalizmu i akceptacji tej pierdolonej syjonistycznej rasy, a za czym ich zakamuflowanych działań i kreowanych postaw panujących od kilku dekad w świecie.
   Jak choćby takich:

   Nieustannie zmiennopłciowa rodzina” – wychowują dziecko jak „osobę”, nie jako chłopca! [WIDEO]

   http://polskaracja.com/nieustannie-zmiennoplciowa-rodzina-wychowuja-dziecko-jak-osobe-nie-jako-chlopca-wideo/

   Nikki i Louise Draven z Middlesbrough uznały, że nie będą narzucały dziecku konkretnej płci. Same nie uznają swoich biologicznych płci, więc stwierdziły, że założą zmiennopłciową rodzinę.////

   reszta w linku i zdjęcia dwóch obleśnych spasionych ludzkich świń, które adoptowały dzieciaka.

   Pytanie.
   Jaki ten cały Karoń ma stosunek do żydów, gender, multikulti, komuny?
   Pytam bo znam odpowiedzi choć nie oglądałem go długo, ale pytam z ciekawości kierując to pytanie do Ciebie jako kogoś kto go słuchał i powinien to wiedzieć.

   Usuń
  8. D. "Flaszka Szprajta" Stolzmannponiedziałek, 14 sierpnia 2017 15:03:00 CEST

   Jakiś czas temu robiąc research na temat Karonia natrafiłem na taką dyskusję - https://piotrbein.wordpress.com/2016/06/06/dyskusja-niespodziana-gwiazda-krzysztof-karon/

   Genderyzm jest według Karonia jedną z form destabilizacji społeczeństwa, jako likwidacja tożsamości jednostki w społeczeństwie.
   Żydzi według niego utworzyli marksizm, ale jaki ma do nich stosunek to jeszcze nie dociekłem, tak samo jak i do multikulti. Do komunizmu ma stosunek negatywny, piętnuje go na każdym kroku

   Usuń
  9. Ha!!! I tu jest sedno, pies pogrzebany, przysłowiowy sęk w desce co mu pies mordę lizał....
   Żyd to taka żmija, co byś myślał, ze dobry, mądry, przyjacielski i swojak będzie Ci nawijał na uszy jebany makaron własnie takich prawd jakies zdołał wyłapać. Będzie pierdolił, że marksizm wymyślili żydzi, wszystcy to i tak wiedzą, że ten, a tamten to żyd i to zły bo komuch, będzie opowiadał o złych i dobrych stronach genderyzmu z przewagą na tą złą stronę itd, itd, itp. Ty go uznasz za swojaka, mędrca, inteligenta no pójdziesz za skurwielem do głosowania, a on Ci przypierdoli grubą kreskę po układzie z komuchami, i zafunduje Ci dokładnie to wszystko co zafundowały wszystkie dotychczasowe rządy.
   Żyd da Ci 500+ znajdzie aferowiczów, ujawni złodziejską prywatyzację powsadza do pierdla nie swoich, ale tych głupców polaczków co dali się złapać na przekonanie o bezkarności, żyd będzie pierdolił farmazony patriotyczne, wszedlakie kurwa mądrości i słusznie będziesz w nich znajdował prawdę, ale na koniec poda rękę jak Kaczyńscy, Komorowski, Kwaśniewski, Duda łapę żydom w syjonie i założy na łeb jarmułkę głosząc, że Polacy nie sa rasistami.
   Żyd zrobi wszystko byś myślał, że to patriota, Polak, katolik, ale ostatecznie tak wszystkim pokieruje by Cię i Twoje przyszłe pokolenia wydoić na miliardy złotych co właśnie się dzieje.
   Dlatego nie ufaj, nie ufajcie żadnym jebanym żydowskim pseudo autorytetom choćby się zarzekali i zaprzysięgali w patriotyczno propolskich tezach, bo zawsze taka gnida Cię oszuka, na co setki przykładów macie tylko wystarczy patrzeć na pochodzenie i koligacje.
   I na koniec powiem tak.

   Już samo to, że ŻYD głosi takie mądrości, a nie Polak jest aktem oswajania Polaków z żydowską obecnością w Polaków świadomości kreując ich postrzeganie żydów jako mądrych, wykształconych i patriotycznych żydów. To akt oswajający z tymi żydowskimi mordami, które mają Ci się kojarzyć z mądrością i inteligencją, wiedzą historyczną i filozofią. Masz żyć w prze,konaniu, że żyd to łebka sztuka i w konsekwencji masz mu/im tak zaufać by nie przeciwstawiać się gdy obejmą wysokie stanowiska we wszystkich płaszczyznach życia społecznego.

   Czy ja się jasno wyraziłem?
   Żydowska polityka i "plan" jaki przedstawiłem to utajone zło w najczystszej postaci, to zguba dla naszego narodu. Nawet jeśli takie żydowskie cwaniaki robią maślane oczka i deklarują polskość i patriotyzm to i tak w głębi chcą Cię podbić i uzależnić.

   Usuń
  10. Warto go posłuchać, bo cierpliwi dowiedzą się bardzo dużo o gender. Karoń jako jedyny wytłumaczył dokładnie pochodzenie i niebezpieczeństwa związane z tym. Karoń ustosunkowuje się jedynie do marksizmu z którego biorą się inne problemy jak multikulti, żydokomuna itp. Żydzi nie są problemem pomimo, że to właśnie oni wymyślili marksizm. Podobnie jak muzułmanie i eskimosi.

   Gall, twoje rozdrażnienie jest zrozumiałe, bo Karoń nie jest medialny i nie zajmuje się sensacjami w pigułce dla ludzi nie mających czasu się zastanowić. Ma też piekielnie rozwlekły sposób rozumowania, a czyta akurat z kartki części swojej książki o marksizmie.

   Z innej mańki, Karoń jest przecież czystej krwi indianinem z plemienia Makah, przecież to widać.

   Usuń
  11. I jeszcze mały jebany suplemencik do powyższego wywodu.
   Od kilkudziesięciu lat żydostwo wtapiało się w nasze społeczeństwo.
   Dam przykład tylko na przykładzie życia kulturalnego.
   Zaraz wymienię nazwiska z pamięci choć wszystkich nie zdołam.
   Ale na przykład żydostwo stając się znanymi aktorami, reżyserami, twórcami itd kreowało świadomość Polaków poprzez swą twórczość. Zdobywało uznanie, kreowało poglądy, wrażliwość na taki, a nie inny styl uprawiania sztuki, czy przekazu. Masa Polaków nawet nie zdając sobie sprawy, że darzy uznaniem żydów przyjęło ich formy przekazu i autorytety.
   Dziś ta żydowska hołota staje ramie w ramie z POstkomunistyczną sitwą złodziei w szeregach KOD i nowoczesnej oraz p.razem.
   Dziś te pseudo jebane żydowskie autorytety wychylają mordy i nawołują do przewrotu bo boją się, że odrywa się ich od koryta i wszelakich powiązań z, ktorych korzystali by egzystować.

   Nazwiska z pamięci.
   Agnieszka Holland, Fronczewski, Olbrychski, Stalińska, Janda....

   kto tam kurwa jeszcze?
   Oj nie pamiętam w tym momencie bo nie sposób tego tałatajstwa spamiętać.
   Przykładów są DZIESIĄTKI i dziś to tałatajstwo chce zdestabilizować Polskę przy cichym przyzwoleniu i udziale UTAJONYM partii rządzącej wśród, której tego tałatajstwa jest równie dużo .
   Żydostwo robi w Polsce burdel by dalej prowadzić politykę okradania narodu.
   A na koniec pytanie.
   A wy myślicie, że te karuzele watowskie przez, ktore wyciekło ileś bilionów złotych na przestrzeni ostatnich lat to robota samych Polaków?
   To robota żydostwa posługującego się Polakami, którym owszem dali za to niezły grosz, ale 3/4 zgarnęli do siebie.

   Usuń
  12. cyt
   ///Z innej mańki, Karoń jest przecież czystej krwi indianinem z plemienia Makah, przecież to widać.///

   Ale złośliwiec jesteś hehe.
   Indianin czy nie, ale pejsy mu wyjątkowo i jarmułka by pasowały.


   Ale to co napisałeś w swym ostatnim komentarzu niestety nie znajduje pokrycia w rzeczywistości. Żydzi jako tacy niestety są problemem tak samo jak muzułmanie jako tacy, bowiem i jedni i drudzy zostali wychowaniu w religiach i ich doktrynach głoszących podbój. Tyle, że różnymi sposobami. Muzułmanie poprzez rozmnażanie, zasiedlanie i wypieranie większości, a żydzi poprzez wtapianie się w społeczeństwa i przejmowanie nad nimi kontroli poprzez przejmowanie urzędów, stanowisk i banków, biznesów i mediów.
   A wszystko to wynika z ideologii ich religii i to jest problem.
   Przeciętny żyd myśli, że jest panem tego świata tak samo jak muzułmanin. Czyż nie? Przecież to mają zawarte w swych religijnych doktrynach.

   Usuń
  13. Z Karoniem warto debatować i nie dlatego, że jest prawdziwym Indianinem (co zostało już pięknie udowodnione), ale dlatego, że zmusza do myślenia. Z rękami na jajach przyznaję, że za żadnego wuja we wsi nie rozumiem jakim cudem seks jest narzędziem marksistów do rozmywania tożsamości narodowej.

   Karoń twierdzi, że ludzie będący cały czas stymulowani seksualnie nie myślą o niczym innym i nie mogą wtedy pracować. Marksistom chodzi o pozbawienie ludzi możliwości do pracy właśnie przez rozbudzenie w nich popędu.
   Tak przynajmniej to zrozumiałem. Za przykład podaje rewolucję seksualną hippisów, gdzie faktycznie ci wolni ludzie robili wszystko aby być także wolni od pracy. To jakoś można zrozumieć, ale co ma do tego seks?
   Wiadomo, że od 12 roku życia facet myśli tylko o tym jak przedłużyć gatunek ludzki, bo tak to stworzyła natura. Twierdzenie Karonia kojarzy się z jakimiś zaburzeniami, bo ile można marszczyć i moczyć. Zawsze pozostaje czas na pracę, bo to tylko chwila przyjemności, no chyba, że ktoś wali konia co godzinę, co jest biologicznie niemożliwe.

   Te i inne pytania się rodzą, ale to z powodu tego, że nie przeczytałem (albo zapomniałem , ze czytałem) chyba żadnej książki, którą przeczytał Karoń.

   Usuń
 59. Wlasnie!
  Anonimowy ma racje:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Gówno właśnie, dla tych co drżą z podniecenia na fakt o nowym filmie Kwika. Chora to podnieta.
   Mam was w głębokim nieposzanowaniu gimnazjaliści.
   Na YT jest masa ciekawych filmów historycznych. W księgarniach książek nie brakuje. Co wam da Kwik oprócz kłamstw i żenady, że byle psychol coś nakręci i wrzuci to YT? Bo to psychol przez duże "p".

   Usuń
 60. Faktycznie.
  Kwiecien odszedl do lamusa:)
  W koncu skumal matol ,ze robi z siebie idiote,i przestal krecic pierdofilmy:)
  A moze robi dalej kariere,z "slodka cycatka 25" i jej mezem ,co wola najebany :) do sex kamerki...
  CO MAM WAM JESZCZE DUPE POKAZAC? a kwiecien w tym czasie obraca Julke "slodka cycatka" udzielajaca sie na- Forum ODYN - :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Julia zwinela pizde i poszla sie ruchac z Tadzikiem.
   Kwiecien zostal z placem w dupie i ponoc ma klopoty z prawem. Na forum Gluszycy pisali ze go zamkneli ale nie ma na to zadnego potwierdzenia, mozliwe ze wyszlo iz handlowal fantami i go przyszpilono.
   Moze Tadzik go pograzyl?

   Usuń
  2. Po tym jak obrażał bohaterów, żołnierzy tzw. wyklętych, powinien być zapomniany na wieki.

   Usuń
  3. przecież ktoś pisał, że widział go pod sklepem itd. więc nie przesadzajcie z tym, że siedzi bo nie ma filmów na YT... wygadał się i tyle, nic nowego nie powie

   Usuń
 61. Najświeższa informacja dotycząca kwestii czy dariusz kwiecień siedzi w pierdlu.
  Sprawdziłem.
  Niestety NIE SIEDZI na 100%

  OdpowiedzUsuń
 62. Kwiecien male grupki oprowadza po Riese. Ta od koni mu nagania frajerów.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli tak to dla tej małej zoofilki zła wiadomość.

   Usuń
  2. Skoro tak to Gallu szykuje się tajna misja.
   Musisz zgolić włosy, przykleić sztuczne wąsy i ruszyć z ukrytą kamerą w teren by nam to nagrać.
   Jeżeli nie dla nas, to zrób to dla Polski.
   Ale byłby ubaw podszyć się pod kogoś i nagrać Kwika.

   Usuń
 63. Zawsze może być jeszcze gorzej:
  http://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/swiat/60-dzieci-zmar%C5%82o-w-ci%C4%85gu-5-dni-w-szpitalu-odci%C4%99to-dostawy-tlenu/ar-AAq2Lbu?li=BBr5MK7

  Trudno jest uwierzyć w tą informację, bo wydaje się niewiarygodna. Automatyczny obraz podprogowy jest taki, że jakiś nawalony onanista kombinuje jak zarobić na fakenewsach na następną butelkę, albo wyuczona zawodu robienia ludzi w konia panienka z marketingu.

  Mogło być też tak, że 60 dzieci umarło, ale z przyczyn "naturalnych" i nie w jednym szpitalu, tylko w sieci szpitali pod jedną nazwą w całych Indiach.

  OdpowiedzUsuń
 64. To prawda ,kwik nabija sie z Galow,i oprowadza nadal ludzi po Sowich.
  Widzial go kolega,jak prowadzil naiwnych.
  Gluszycki jolop nadal dziala.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No nie wiem.
   Uwierzę jak zobaczę, sorry.
   Mi też koledzy rożne głupoty gadają.

   Usuń
 65. Końska szczyna się obudził i raduje, że mi udowodnił posiadanie wariackich papierów i prowadzenie tego bloga, ale dowodów na to żadnych poza własnymi wymysłami nie przedstawił.
  Nigdzie się nie przyznawałem na tym blogu, że mam wariackie papiery to raz poza tym, że miałem wojsko z głowy za sprawą pewnych ruchów hehe, a dwa, że również nie przedstawił żadnych dowodów, że tego bloga prowadzi ktokolwiek z imienia i nazwiska.

  W dodatku cieszy się żydek, że wstawił se tytuł
  ///Ma ktoś wątpliwości że Sidor jest głupkiem?///
  gdy tymczasem tą głupotę sam sobie i kwietniowi udowodnił kilkaset razy, a ja to zrobiłem z tysięczny jak nie więcej, plus wasze głupoty wytknięte im obu razem wziętymi.

  Szczeka jeszcze rymanowskie bydle, szczeka, ale długo nie poszczeka.
  Nawet nie wiesz co ci kundlu z rymanowa szykuję po wakacjach.
  Będziesz mi buty całował i błagał o litość.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ciekawi mnie jakby ten przygłup się poczuł gdyby ktoś założył na tym samym portalu bloga o nim?

   Usuń
  2. A tego dowiesz się jak taki blog powstanie :)

   Usuń
 66. Anonimowy,z kwikiem to prawda,dziala nadal,i opowiada glupoty ze wygrywa sprawyo jego znieslawienie,i ze wszyscy go publicznie przepraszaja,solidarnie placac mu odszkodowania.
  Oczywiscie nazwiska swiadka nie podam tutaj! to chyba jasne...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No i dobrze, bo jak zawsze i zwykle jak, ta jego prawda okaże się kłamstwem i znów będzie musiał pracować na nowych frajerów do wkręcania bo starzy znów się wykruszą kiedy pojmą, że nie ma dowodów na to co opowiada o tych rzekomych rozprawach i odszkodowaniach.
   Skoro tak, bo rozumiem, że też nawija ludziom makaron na uszy, że i ze mną wygrał jakieś sprawy i pewnie też dostał odszkodowania, to skoro tak to niech wyjaśni dlaczego blog dalej istnieje, a ja go bezkarnie napierdalam bez zmian jak to ma miejsce od lat?
   PS
   Wynagrodzę sowicie każdemu kto nagra telefonem tego skurwysyna na spotkaniu z nim gdy opowiada podobne farmazony.
   Pliki wstawiać na serwery google lub inne znane i linki wysyłać tu w komentarzach lub na maila.

   Usuń
  2. Ciekawe czy Kwiecień chwali się z jakiego powodu ktoś go publicznie przeprosił. Kwiecień jak na zawodowego psychopatę przystało wrogów swojej choroby pomawia o pedofilstwo czy pedalstwo i wysyła takie informacje do rodziny i zakładu pracy. Ten czerwonoarmista nie stanie jak facet na ringu, tylko stosuje techniki czerwonej cioty.
   Gall mógłby napisać coś więcej o technikach kwietnia.

   Z psychopatą nie da się wygrać, chyba że stosuje się takie same techniki jak psychopata. To jest chyba niestety jedyna metoda o tyle niebezpieczna, że uczestniczy się czynnie w tej chorobie. Tu jest problem, bo jak psychopata poczuje te same techniki na sobie to oskarży druga stronę właśnie o psychopatię.
   Inna metoda to pokazywanie kłamstw psychopaty z zachowaniem anonimowości, jednak psychopata będzie robił wszystko aby takiego namierzyć i pozbawić go pracy i rodziny. Psychopata nie jest w stanie znieść jakiejkolwiek krytyki, to wywołuje u niego furię.
   Trzecia metoda to spieprzać od psychopaty jak najdalej. Osoby zajmujące się naturą psychopatii, ponieważ dokładnie poznali mechanizm, wybierają tą ostatnią metodę, bo tam nic nie można już zrobić. Jedynym kryterium jest własne bezpieczeństwo.
   No, Kwiecień, powiedz swoim wielbicielom dlaczego przeprosił cię Moto i Hutmen. Śmiało, nie krępuj się, cioto.

   Usuń
  3. Nic dodać nic ująć no może poza tym, że ująć....za pomocą środków bezpośredniego przymusu gwarantowanych art. 243 k.p.k. bez ceregieli...

   Usuń
 67. https://youtu.be/duyLJUuu38U

  Co nie oznacza, że jestem za partią kukiz.

  OdpowiedzUsuń
 68. Melduję obecność dwóch niezidentyfikowanych obiektów latających nad Warszawą w czasie przelotu pokazowego samolotów wojskowych podczas parady wojskowej na a. Ujazdowskich.
  Stojąc na dachu z lornetką dostrzegłem niemal pionowo w chmurach dwie trójkątne regularne dziury w chmurze oddalone od siebie bardzo nieznacznie. Owe trójkątne dziury były zaskakująco małe jak na te wszystkie jakie dotychczas obserwowałem i rejestrowałem.
  Ale były tak wyraźne jakby ktoś je wyciął nożem. Trwało to od momentu zaobserwowanie dosłownie 15 sekund po czym obie zamknęły się zanikając w oczach.
  Samych obiektów nie dostrzegłem, ale przy tak silnym wietrze jaki panował na wysokości tych chmur, które dość szybko się przemieszczały kłębiąc nie sposób uznać by mogły te trójkątne dziury powstać w wyniku sił naturalnych.
  Nawet nie zdążyłem sięgnąć po aparat i kamerę.

  Mam pytanie nie związane z tym tematem.
  W czasie wojny doskonałą bronią na czołgi przeciwnika okazały się butelki zapalające.
  Czy może ktoś mi powiedzieć jak współczesne czołgi reagowały by na taką broń czyli koktajle Mołotowa?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Te butelki z benzyną to pic na wodę.
   Taka butelka może być szkodliwa pod wyjątkiem, że płomień dostanie się do środka. Zazwyczaj załoga jest szczelnie zamknięta. Można pojazd unieruchomić na jakiś czas, np. rzucając z przodu w kierunku wizjera kierowcy.
   Skuteczniejsze są o wiele ładunki wybuchowe własnej roboty, które potrafią zniszczyć gąsienice. Wtedy czołg definitywnie staje i może tylko obracać wieżyczką.
   Współczesne czołgi są bardzo szczelne.
   Płomień pali się przez krótki czas.

   Usuń
  2. Wydaje się, że sukcesem koktajli Mołotowa było rzucenie tym na silnik czołgu. T34 miało górną płytę nad silnikiem z dziurkami, więc benzyna tam łatwo się dostawała i paliła osprzęt. Jeśli silnik jest zakryty to raczej nie ma szans, aby butelka cokolwiek zrobiła.

   Usuń
  3. Jakby byly widzialne obiekty to bym strzelal ze militarne drony WP (te z Izraela), na 100% ich uzywaja do monitorowania przy takich okazjach.
   Jesli czolg ma zamkniety system filtracji (np. Abrams, Merkava), to nic mu nie zrobi, chyba ze przegrzeje mu to podzespoly. Starsze zlomy juz moga miec problem.

   Usuń
  4. ///Skuteczniejsze są o wiele ładunki wybuchowe własnej roboty, które potrafią zniszczyć gąsienice. Wtedy czołg definitywnie staje i może tylko obracać wieżyczką. ///

   Czyli wszelka broń ręczna pozwalająca rozpieprzyć gąsienice i koła.

   Usuń
 69. D. "Flaszka Szprajta" Stolzmannwtorek, 15 sierpnia 2017 14:23:00 CEST

  Szkoda że nie ciachnąłeś zdjęć!

  Co do współczesnych czołgów, zdaje się że są zbyt hermetyczne żeby reagować na koktajle, ale taką broń również można robić na różne sposoby, tak żeby ciecz palna miała różne właściwości. Pewnie technologia wojskowa opracowała już jakieś sposoby na domową broń p-panc, trzeba by poszukać

  OdpowiedzUsuń
 70. A powiedzcie mi Panowie jak współczesne czołgi są skonstruowane pod względem pobierania powietrza z zewnątrz dla załogi?
  Mają jakieś zabezpieczednia przed szkodliwymi substancjami, dymem, smrodem z zewnątrz itd?

  Pytam z pewnego powodu, o którym powiem jak będę to wiedział.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. kiedyś też coś szukałem na temat militari itd. i sporo ciekawych rzeczy wyczytałem na Wikipedii
   po drugie polecam ci kontakt z redakcją jakiegoś pisma o wojskowości itp., wtedy masz pewność, że to co odpiszą jest coś warte
   dla nich takie pytania to pryszcz
   ale podejrzewam, że po zamknięciu włazu jest to już obieg zamkniętego powietrza, a w środku są jakieś filtry, ze względu na gazy bojowe producent musiał przewidzieć taką ewentualność
   co do modeli i typów to nie wiem, ale zapewne w najnowszych czołgach jest to standard

   Usuń
  2. Maja ststemy wentylacji, mechaniczne, dalej filtry aktywne lub/i pasywne, generalnie to rozbudowana klima z bardzo dobrymi filtrami.
   Np. taki Abrams lub Merkava jest ekranowana i razem z systemem filtrow zaloga moze przezyc wybuch nuklearny i skazone powietrze zostanie przefiltrowane, moga dalje dzialac, podczas gdy zalogi maszyn bez takich systemow kisza sie juz w opeksach, maskach i odliczaja ile im zycia zostalo.

   Usuń
 71. POLECAM Z NAJWYŻSZĄ UWAGĄ PRZECZYTAĆ TEN ARTYKUŁ.
  Żydostwo ma wszędzie układy szczególnie mówi się, że USA to jedno z najbardziej zażydzonych państw, a to nie prawda gdzie rządzą z tzw. drugiego planu. W Rosji jest ich o wiele więcej tylko się o tym nie mówi i tam żydzi jak w innych krajach wkręcili się do polityki i na decyzyjne stanowiska. Przykładem jest szef MSZ Ławrow Siergiej.
  Pewnego razu TV pokazywała jakieś urywki z Rosyjskiej nasiadówy wojskowych gdzie był też i Putin. Były to dosłownie migawki tak pokazane, że kamera ledwo na sekundę dwie zatrzymywała się na mordach tych generałów i innych wojskowych otaczających Putina. To wystarczyło bym z przerażeniem zobaczył ilu semickich pomiotów zasiada w wojsku Rosyjskim.
  Braun ujawnia te sympatie z niewzruszoną inteligencką konsekwencją. Tylko kogo to obchodzi...?


  GRZEGORZ BRAUN: ARMIA CZERWONA ZWYCIĘŻA – W IZRAELU

  https://polskaniepodlegla.pl/opinie/item/12618-tylko-u-nas-grzegorz-braun-armia-czerwona-zwycieza-w-izraelu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Skoro agentura w Polsce czyli wszyscy ze zmienionymi nazwiskami istnieje to wiadomo że u kacapów plan przejecia kraju dawno sie udał. 45 punktów Bermana.

   Usuń
 72. czyrzbysmy sie pozybli tego skurwiela jakos nie slychac by sie odszczekiwal marianek

  OdpowiedzUsuń
 73. Luska po wystrzale ,teafia poza pancerz czolgu automatycznie :) wnetrze jest scczelne. Czolgi moga chodzic pod woda.Leopard -4,5 m .
  Co , chcesz zaatakowac czolg ? :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. z czołgiem na głuszyckiego idiotę?

   Usuń
 74. Arcy ciekawy tekst ukazujący odwieczny problem z semickimi pastuchami, którzy w każdym społeczeństwie w jakim się osiedlali działali przeciw niemu dążąc do jego podporządkowania. Jak widać Opinie Dmowskiego są niestety zbieżnymi z opiniami Hitlera choć pewnie obu daleko było do wzajemnej sympatii.

  Roman Dmowski: Separatyzm żydów i jego źródła cz. I
  http://www.dzienniknarodowy.pl/7422/roman-dmowski-separatyzm-zydow-i-jego-zrodla-cz-i/
  Roman Dmowski: Separatyzm żydów i jego źródła cz. II
  http://www.dzienniknarodowy.pl/7672/roman-dmowski-separatyzm-zydow-i-jego-zrodla-cz-ii/
  Roman Dmowski: Separatyzm żydów i jego źródła cz. III
  http://www.dzienniknarodowy.pl/7877/roman-dmowski-separatyzm-zydow-i-jego-zrodla-cz-ii/

  Cyt:

  ///Dmowski uważał Żydów za wroga wewnętrznego – zagrożenie dla Polaków, element obcy, którego prawa należy ograniczać i – w miarę możliwości – usunąć z Polski. Antysemityzm Narodowej Demokracji bazował głównie na kwestiach ekonomicznych. Zagrożenie dla Polaków endecy widzieli w dużym udziale Żydów w handlu, rzemiośle i w warstwach wykształconych (adwokaci, lekarze). cały czas rzuca się nam w oczy ten złowieszczy, krwiożerczy, apokaliptyczny wpływ żydostwa na sprawy polskie, co śmieszy – i to bardzo. Jednak kiedy połączymy kwestię żydowską z innymi poglądami Romana Dmowskiego dostajemy bardzo niebezpieczną, wybuchową mieszankę, której nie powinniśmy lekceważyć. ///


  Ja również uważam żydów i wszelkich mieszańców działających przeciwko Polskim interesom za wewnętrzne zagrożenie, które należy ukazywać w każdym środowisku i miejscu gdzie wymieniamy się poglądami politycznymi.
  Myślę, że z czasem mimo opanowania przez żydów ponownie władzy i środowisk prawniczych, lekarskich, medialnych, artystycznych i wielu innych mniej ważnych, świadomość Polaków w kwestii tego zagrożenia będzie rosła, aż w pewnym momencie powtórzy się historia i żydzi oraz każdy z domieszką semickiej krwi zostanie zepchnięty na margines społeczeństwa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z tego bardzo ciekawego tekstu nie wynika, że Dmowski był za usunięciem żydów z Polski (niby jak i gdzie), zakończył tylko stwierdzeniem, że asymilacja w tym momencie jest niemożliwa. Chodzi o naturalną i skuteczną asymilację żydów przed powstaniami polskimi, po którym nastąpiło radykalizowanie "żydowskiego ruchu narodowego". To też jest niewłaściwe określenie, bo podłożem nie był patriotyzm, tylko interes i kaska która musi się zawsze zgadzać.
   Tylko ekonomia łączyła i asymilowała żydów z narodem polskim. Po rozbiorach żydzi przykleili się do głównego dostawcy czyli Rosji, traktując siebie jako nadzorcę polaków. Handelek był najważniejszy, a niepodległość, co to w ogóle jest?. Powstanie języka (żargon bawarski, wcześniej żydzi mówili po polsku) prasy, literatury, napływ obcych żydów, no i zrobiła się kaszanka. Żydzi u boku carskiej Rosji wystąpili mentalnie i ideologicznie przeciwko interesom narodu polskiego. Do tego praktycznie brak antysemityzmu w Polsce pozwolił poczuć im, że są kimś bardziej wartościowymi.
   Być może tak właśnie wygląda rozwój mniejszości narodowych w ogóle, a ściśle zależy to od liczebności tych mniejszości. Małe społeczeństwa asymilują się, duże już nie.

   Nie wiem, kiedy Dmowski pisał ten tekst. W 1918-19 żydzi chcieli utworzyć swoje państwo na terenie Polski dzieląc większe miasta na pół. Warszawa, Łódź pół-polska, pół-żydowska. Sprzeciwiła się temu też antysemicka Europa.
   Wszystko co napisał Dmowski można teraz przenieść do roku 1944-45. Historia się dokładnie powtórzyła co dowodzi, że Dmowski pisał o faktach a nie o uprzedzeniach.
   A jeśli przenieść to do dzisiaj, to nasi malowani politycy żydowskim instynktem liżą dupę obecnemu dostawcy dobrobytu. Polska nie ma tutaj nic do rzeczy, kaszanka musi być a kaska musi się dodawać

   Kiedy pisze się Polacy, Niemcy, Żydzi z dużej lub małej litery?

   Usuń
  2. Ostatnimi dniami w zwiazku z obchodami Bitwy Warszawskiej sluchalem ciekawego wykladu w PR24, gdzie omawiano przebieg negocjacji ws Traktatu Ryskiego.
   Dosc ciekawie wygladala tam kwestia Ndkow ktorzy uparli sie aby nie dolanczac do terenow IIRP ziem wysunietych dalje na Wschod, mi Mi9nska czy Lotwy az po granice Estonii.
   Stanowisko NDkow wynikalo z mysli narodowej o jednoetnicznej Polsce, nie chcieli nie-polakow w granichach (Bialorusinow, Lotyszy, Rosjan i jeszcze wiecej Ukrow) choc sam Dmowski byl sklonny przesunac granice troche na Wschod aby zyskac glebie taktyczna i cennych sojusznikow przeciwko bolszewi.
   Upartosc ta spowodowala calkowita porazke dyplomatyczna i przyjecie „planu minimum” przez co teren II RP byl mniejszy o ok 20% oraz kilkanascie % ludnosci w tym sporo antybolszewickiej ludnosci ktora po Traktacie finalnie wpadla w lapy bloszewikow i zostala unicestwiona lub przesiedlona. A mogla byc niezwykle cennym wsparciem wobec agresji sowietow w 1939, nie mowiac o glebi taktycznej ktora utracilismy, tym sposobem pozwolono na utworzenie bolszewickiej Ukrainy i Bialorusi co odbilo sie czkawka.

   Usuń
  3. ///Z tego bardzo ciekawego tekstu nie wynika, że Dmowski był za usunięciem żydów z Polski (niby jak i gdzie),///

   Nie no daruj mi ponowne czytanie całego tego tekstu Dmowskiego i wyłapywanie zdań to sugerujących, ale ja Ci odpowiem tak, że ktoś kto w tak szczegółowo pisze o żydowskich poczynaniach na terenie Polski chyba nie pisze po to by zgadzać się i utrwalać ich obecność.
   Dmowski ukazał szczegółowo problem braku pełnej asymilacji żydów z Polskim interesem społecznym więc już samo to jest swego rodzaju manifestem ku ich z naszego społeczeństwa usunięciu.

   Usuń
  4. To ciekawe Anonimowy z 18:06:00, bo ten Piłsudski, podobno pijak, agent, dziwkarz i drugi TW Bolek dążył za wszelką cenę do utworzenia unii środkowo europejskiej z wolną Ukrainą i Litwą i wiedział, że to jest jedyna szansa, aby rozłożyć bolszewików na łopatki. Się nie udało i Polska przegrała w tym momencie swoją przyszłość i niepodległość. Reszta to tylko odwlekanie wielkiego bum, na przykład podpisanie z Hitlerem paktu o nieagresji 1934, takiego wielkiego bum z dwóch stron, co też jakby Piłsudski przewidział. Jak na jego antypolskie rządy, a pewnie był też utajonym żydem, to dość dziwna postawa zachowania za wszelką cenę Polski niepodległej.

   Usuń
  5. Stefek poczytaj troszkę więcej o Marszałku i o traktacie Ryskim. Po bitwie Warszawskiej mogliśmy wyciągnąć od czerwonych wszystko co chcieliśmy , poza tym było gonić bolszewie do Moskwy i tam ich wyciąć w pień . Było by po problemie.
   Wytłumacz mi dlaczego będąc wygranym nie stworzył tej unii o której piszesz , tylko oddał na stracenie miliony naszych obywateli ?

   Usuń
  6. Otóż to! Bo jak zawsze mamy szczęście do utajonych koni trojańskich.

   Usuń
  7. Bitwa Warszawska nie była wcale zwycięstwem, tylko porażką koncepcji utworzenia unii środkowo-europejskiej. Do tego była potrzebna wojna z bolszewikami w 1920, do której Piłsudski tak samo dążył jak bolszewicy. Bolszewicy chcieli dojść do Niemiec, aby pomóc mniejszości komunistycznej objąć siłą władzę, a Piłsudskiemu chodziło o poróżnienie i zjednoczenie państw narodowych będących wcześniej pod caratem, czyli rozbicie Rosji. Mowa tu o koncepcji a nie o realizacji. Wojna w 1920 początkowo przebiegała w tym kierunku, ale później coś poszło nie tak i czerwoni znaleźli się pod Warszawą.
   Dlaczego później było tak, czy siak, to jeszcze nie ogarniam, biorąc pod uwagę tą genialną koncepcję bezpieczeńśtwa, więc dajcie link do traktatu Rylskiego.
   Sukcesem miała być silna i zjednoczona Europa Środkowa, fanatycznie antykomunistyczna, a nie zatrzymanie Rosjan pod Warszawą, bez późniejszych sojuszników.
   Z innej mańki, Piłsudski nie dałby się nabrać na sojuszników z 1939 roku, na milion procent.

   Gdzie tu jest koń trojański?

   Usuń
  8. Koń trojański to przyjaźń Piłsudskiego z Hitlerem tak wielka, że najlepszy jego przyjaciel jak Piłsudski wyciągnął kopyta wymordował kilka milionów jego dzieci. Coś na rzeczy musiało być, że Hitler podniósł rękę na Polaków. Czy tylko chodziło o oczyszczenie Polski z żydów? Może i tak, ale w konsekwencji myśmy oberwali za ich ukrywanie i ten liberalizm semicki.

   Usuń
  9. Powiem krótko, gdyby nie Hitler Europa była by podzielona między żydowskie diaspory, a rdzennych mieszkańców. Pół Warszawy było by żydowskie i dziesiątki innych miast byłoby podzielonych nie tylko w Polsce.
   Nie oznacza, że sympatyzuję z Hitlerem. Zawsze uważałem go za durnia i partacza.

   Usuń
 75. Ktoś pod najnowszym wpisem na blogu Koniczyny napisał że za niedługo ten blog zniknie, to zwykła dezinformacja czy coś jest na rzeczy?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nic nie ma na rzeczy hehe, synalek plecie dyrdymały ku pokrzepieniu własnej naiwności.

   Usuń
 76. Przeczytajcie tę krótką informację DOWODZĄCĄ, ŻE PIS I PO GRAJĄ DO JEDNEJ BRAMKI PRZECIW INTERESOM POLSKI
  PiS po cichu przepchnął kontrowersyjną ustawę! Przygotujcie się na wzrost cen

  http://pikio.pl/pis-po-cichu-przepchnal-kontrowersyjna-ust…/

  Ktoś się zastanawia dlaczego PiSowi udało się tą nowelizację przepchnąć? Bo nikt z oPOzycji nie protestował bo dla obu tych ugrupowań interes POlski to tylko fałszywa deklaracja.
  Dopóki Polacy nie POzbędą się tej POPiSowskiej żydowskiej bandy złodziei nic się w Polsce nie zmieni.

  OdpowiedzUsuń
 77. W polsce,byly tylko zawsze czasy checi pozbywania sie wladzy,jakakolwiek byla,byla zawsze do dupy.
  A jacy ludzie ? taka wladza i kraj.
  Tak bylo od stuleci,i tylko gadanie...

  OdpowiedzUsuń
 78. Gall piszesz:
  "Pytam z pewnego powodu, o którym powiem jak będę to wiedział."

  Już wiesz?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, pytałem o to bo zastanawiałem się jak odporne są czołgi na przenikliwe dymy palących się tworzyw sztucznych i toksyn z nich uwalnianych.

   Usuń
  2. Wspolczesne-sa odporne, ale nawet w starych zaloga wlozy gazmaski i zlatwione.
   Lepsze sa gazy bojowe.

   Usuń
  3. Pytałem o to bo się zastanawiałem ile by wytrzymali w środku gdyby czołg dostał słoikiem z kwasem masłowym?

   Obrońcy płetwali błękitnych na wodach arktyki wypracowali metodę eliminowania całych statków japońskich z połowów poprzez obrzucanie ich słoikami z kwasem masłowym, ktory w zapachu jest kilkadziesiąt razy mocniejszy od ludzkich wymiocin :)
   Japońce broniąc się przed tym zastosowali el-rad i armatki wodne, ale na nic się to zdaje bo obrońcy płetwali skonstruowali proce i wyrzutnie miotające te słoiki na odległość kilkudziesięciu metrów.
   Jeden słoik wystarcza by statek zmusić do powrotu do portu i poddać go odsmradzaniu.
   Jest to tak mocny środek, ze jeśli na statku mają już upolowanego wieloryba to zapach tak się roznosi po całym pokładzie, że wieloryb nie nadaje się do sprzedaży i nawet jeśli słoik nie trafi w okolice wieloryba mięso jest skażone.

   A tak w ogóle to jak patrzę na współczesne pojazdy benzynowe to dochodzę do wniosku, że uzbrajanie w nie armi mija się z celem. Wróg w pierwszej kolejności zbombarduje rafinerie i przeprowadzi atak na tyły zaopatrzeniowe i z czołgów i pojazdów niewielki będzie pożytek.
   Jeśli ode mnie by to zależało uzbroił bym piechotę we wszelkie ręczne wyrzutnie i broń zdolną do niszczenia czołgów i samolotów plus dużo dużo dużo wszelkiej broni przenośnej.
   Co z tego, że wróg by wjechał czołgami na teren kraju jak tysiące piechurów rozjebało by takimi wyrzutniami każdy pojazd zanim by wdarł się głębiej?
   A wy jak uzbroili byście armię i w co?

   Usuń

KWIECIEŃ TO KŁAMCA I FAŁSZERZ HISTORII, MITOMAN I PARANOIK, A NA DODATEK KAWAŁ CHUJA :)
Kwiecień to sexkamerkowy dziwkarz występujący na sex kamerze w serwisie zbiornik ze slodkacycatka25
To człowiek, który przyniósł bombę na ośrodek pod Soboniem.
A JEGO SYNALEK ADRIAN KWIECIEŃ TO ĆPUN I DILER NARKOTYKOWY.
O szczegóły pytać w komentarzach i szukać na blogu.